RSS

Category Archives: NEWS

EDITORYAL (06/09/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Pinatunayan ng bawat Cagayano ang kahandaan sa pagharap sa kalamidad. Sinubok ng panahon ngunit hindi natinag. Ang tagumpay ng Zero Casualty sa mga nagdaang taon ang resulta ng maigting na kampanya ng Pamahalaang Panlalawigan sa pangunguna ni Gob. Bong Antonio.


Sa kasalukuyan, puspusan pa rin ang ginagawang paghahanda ng Pamahalaang Panlalawigan, katuwang ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno, sapagkat hindi pa rin nakakasiguro na sapat na ang paghahanda dala ng pagbabago ng panahon at papalakas ang mga bagyong pumapasok sa ating bansa.


Dahil dito, hangarin at mithiin ng Pamahalaang Panlalawigan at ng mismong mga Cagayano ang pag-ibayuhin ang mga plano para sa paghahanda sa mga sakunang darating. Prayoridad nito ang kaligtasan ng bawat isa at mabawasan ang maaaring pinsalang dala ng mga sakuna. Kabilang dito ang pagbibigay ng suporta at ang pagbibigay importansya at prayoridad sa mga “disaster preparedness plans”. Isama na rin ang pagsasanay at pagbibigay edukasyon sa mga Cagayano na kanilang magagamit sa panahon ng unos. Kinakailangan din ang pagkakaroon ng pagbubuklod-buklod at pagkakaisa ng mga ahensya at mismong mga Cagayano na handang tumulong at sumuporta sa oras ng pangangailangan at sa pagtataguyod ng mabuting adhikain para sa prubinsya. Ito ay simbolo ng paninilbihan na inuuna muna ang nakakarami bago ang sarili.


Totoong hindi natin kontrolado ang mga kalamidad. Pero kung papaano hindi ito magiging isang malaking trahedya ay ang dapat pag-usapan. Kaya sa mga ganitong pagkakataon kailangan paalalahanan ang ating kapwa Cagayano na muli’t muli, ang pagkakaisa, kooperasyon at pagtutulungan ang tunay na solusyon sa pagharap at pagresolba sa mga hamong haharapin ng prubinsya. Ang bawat Cagayano ay may mahalagang tungkulin at responsibilidad upang makamtam ang matagalang pag-unlad at pag-asenso ng prubinsya. Maging kalahok, makiisa at pirming nakaangkla sa ating komunidad at identidad. Iyan ang tunay na Gobyerno ti Umili.

 
Leave a comment

Posted by on June 16, 2014 in NEWS

 

Daniw ti Umili (06/09/2014)

peoples action masthead final jpeg

 

TI LUGAR KO

(Mariano Espejo)

Iti deppa-ar na ti amianan nga laud
Masarakan daytoy a lugar, maysa a;
Lugar nga awan pay makuna a panag-ranga-ay,
Kabibiag daguiti lumugar ket narigat unay,

Ngem gapu ti isasangbay mo Apung nariknan
Daguiti lumugar ti panag-balbaliw ti komunidad,
Daguiti impaay mo a pagsaya-atan ken proyekto
Mangrungin ken marikna daguiti lumugar

Kadaguitoy a panawen nakari-ingen, naka-bangonen
Daytoy a lugar, sumingisingen ti raya, ti init
Iti baro nga agsapa babaen ti umiso nga panag-gobyerno
Isu dayta TI GOBYERNO TI UMILI, ti baton lagip

Saan  to pulos a malipatan daguiti sumaruno a
Mangida-ulo ken daytoy ay-ayaten tayo a prubinsiya
Kadakayo a mangidada-ulo ken daytoy a lugar
Aramiden yo amin a kabaelan yo nga agserbi

Daguiti met lumugar, suportaran tayo daguiti lideres tayo
Tapno iti panagbalbaliw ken panag-dur-as ti panagbiag
Ket masagrap nga awan ti lapped na.
Apun, agyaman kami unay kadaguiti impaay mo a tulong,

Ken pagsaya-atan daytoy a lugar, dawaten mi iti
Apo nga mamarsuanga ikkan na ka ti kired ken nasaya-at
A salun-at tapno inka itultuloy
TI GOBYERNO TI UMILI

 
Leave a comment

Posted by on June 16, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 3rd District (06/09/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PAGBIBIGAY NG AYUDANG PINANSYAL
IGUIG, CAGAYAN

Noong taong 2013 nagbigay si Governor Bong Antonio ng ayudang pinansyal sa limang (5) barangay sa munisipyo ng Iguig. Isa sa 5 barangay na nakatanggap ay ang barangay Campo. Inumpisahan na kamakailan ang pagsemento sa daan ng barangay Campo na matagal ng suliranin ng mga residente dito. Hirap kasing dumaan ang mga sasakyan lalo na ang maliliit gaya ng tricycle at motorsiklo lalo na tuwing tag-ulan dahil sa putik at mga batong nakakalat dito.

Ayon kay barangay Captain Mercedes Medrano matagal nang idinadaing ng mga residente ito kaya’t naman laking pasasalamat nila kay Gobernor Bong Antonio dahil sa pamamagitan niya nagkaroon ng solusyon ang matagal nang daing ng mga residente.

Umaasa pa rin ang mga resident n asana patuloy pa rin ang pagtulong ni Gobernor upang maituloy ang proyektong naumpisahan dito.

BRIGADA ESKWELA 2014
ENRILE, CAGAYAN

Taong 2014, ika 19-24 ng Mayo ang lingo para sa Brigada Eskwela. Ito ay isa sa mga programa ng gobyerno sa DepEd sa buong Pilipinas upang ihanda ang lahat ng paaralan at silid-aralan bago magsimula ang pasukan.

Lahat ng mga magulang na may anak na nag-aaral sa elementary at sekundarya, mga opisyal at miyembro ng Parent-Teacher Association (PTA), mga opisyales ng barangay, mga pamilya na miyembro ng 4P’s, mga guro at mga magulang ay nagkaisa sa pagsasaayos ng pasilidad ng paaralan.

Kabilang sa mga gawaing ito ang: paglilinis sa likod, harap at palibot ng paaralan, pag-aayos ng mga bintana, mesa, upuan at pagpipinta ng silid-aralan.

Dahil sa kakulangan ng gugugulin sa programang ito naghahanap ang mga Principal at mga guro ng mga pilantrupong mamamayan na maaaring makapag-ambag ng kahit na ano, pera man o mga bagay na maari nilang itulong upang maiayos nang mabuti ang paaralan na kanilang kinabibilangan.

Kasiyahan ng mga “Monitoring Team” ang kanilang nasaksihan na halos matatapos na ang mga gawain sa paaralan. Nakikita sa programa ng gobyerno na  hindi nawawala ang bayanihan sa taong bayan.

 
Leave a comment

Posted by on June 16, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 2nd District (06/09/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BGY. Pablito Monje
BGY. DAAN-ILI, ALLACAPAN, CAGAYAN

Ti Barangay Daan-ili ket maysa a natalna ken naurnos a barangay nga  idadaulwan ni Barangay Captain Pablito Monje. Daytoy nga barangay ket dumna ti Centro ti ili nga Allacapan.

Idi 2010, ni Kapitan Monje ket naikkan ti gundaway a mangidaulo ti barangay Daan-ili nga isu ti nakairugyan ti panagsayaat ken panagtalna  ti baryo babaen ti tulong daguiti  nagagaget nga kadwana ti pagpandayan linteg ti uneg ti barangay, pakairamanan daguiti kalugaran na.

Naikkan ti sirib ken talugading  nga inusar na tapno ti kasta mapasayaat na ti barangay na. Gapu ta bassit ti pondo ti barangay ti inaramid na ngarud  ket immasideg ken gobernador Alvaro Antonio inyarungaing na ti problema ken pakaseknan dagiti kalugaran na,ket saan ngarud nga napaay daytoy.Inikkan ngarud ni Gob. Bong kadagiti proyekto a makaited ti pagsayaatan kadagiti amin a lumugar ti  uneg  ti Brgy. Daan Ili. Kas koma kadagiti sumaganad;

1.    Concreting of Barangay Road (Zone 4 & 5)
2.    Concreting of Barangay Road going to
Daan-ili Elementary School
3.    Installation ofStreet Light

Ti barangay Daan-ili nga idadaulwan ni Kapitan Monje ket agyaman ken Gobernor Alvaro T. Antonio gapu kadaguiti imbukroy na a tulong naileppas amin daguitoy nga proyekto.Nainayun da pay ta  sapay la kuma, ta agtultuloy ti panangtulong ti Gobiyerno Probinsiyal babaen ti Liderato ni Gob. Antonio tapnu agtultuloy ti progreso ti intero nga probinsiya ti Cagayan kangrunaan na kadagiti  naduma duma  a barangay.

 
Leave a comment

Posted by on June 16, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 1st District (06/09/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BARANGAY DIOSDADO YCHIN
PARADA-BATO, STA. ANA, CAGAYAN

Ti Barangay Parada Bato ket maysa kadaguiti kababasitan ti populasyon na ti ili a Sta.Ana.Nupay kasta,saan a maudi kadaguiti kabangibang a barbaangay agsipud ta napintas ti liderato daguiti opisyal nga ipanguluan ni Kapitan Diosdado Ychin.Nakunana nga ti panangitimon ti naprogreso a lugar ket panagiinnayat ken panagtitinnulong.maysa kadaguiti napintas a maaramid ti uneg ti barangay ket ti pasalip ti pangpatanor kadaguiti kadadakkelan a “SANDIA” wenno “PAKWAN” a maararamid kada taw-en tunggal  madanun ti panagpiesta ti barangay.

Ti nasao a pasalip ket imatmatunan met ti EAST-WEST CORPORATION a ti mangabak ket maikkan ti premyo na a naduma duma a bukbukel a maimula maigapu ta ti nasao a, barangay ket nalawa ti sektor ti Agrikultura. Kas nakuna ,maigapu ta nalawa ti sakupaen ti agrikultura, maysa kadaguiti pakaseknan daguiti bumarangay ket ti pagbilagan ken pagikamanganda ti apitda nu tiyempo ti panagaani. Ket ngarud babaen met laeng kadaytoy nagaget nga ama ti uneg ti barangay naikkan sungbat daytoy a pakaseknan,naaddaan da ti Solar Dryer a naggapu ti Gobyerno Ti Umili babaen ti liderato ni Gobernador Alvaro T.Antonio nga isu met a pagnamnam ayan nen dagiuti lumugar.

Mainayon pay naadaan da met ti Multipurpose Hall a maaramat nu adda importante a panagtataripnong ken aktibidad ti uneg ti barangay.
Kadagitoy a tulong ti barangay Parada Bato, napalaus ti ragsak , ken panagyaman da ti Ama tayo ti Prubinsiya.Dawat da pay ta sapay la koma ta agtultuloy latta ti liderato ti Gobiyerno ti Umili tapno agtultuloy ti panag dur as ti prubinsiya ti Cagayan.

 
Leave a comment

Posted by on June 16, 2014 in NEWS

 

People’s Action News (06/09/2014)

PAC Pebrero 3 2014

Ang taunang pagharap ng prubinsya ng Cagayan sa mga sakuna at kalamidad ang nagiging prayoridad na ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan. Kinakailangang paghandaan ang ganitong mga panahon upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan nito.

Kabilang dito ang paglalaan ng pondo para sa mga programa at proyektong pangkalamidad tulad ng disaster preparedness awareness plans at ang pagbibigay ng kagyat na tulong sa mga masasanlanta ng anumang darating na kalamidad at sakuna.

“Simula Enero hanggang Hunyo ay ang panahon ng disaster preparedness awareness upang ihanda ang mga mamamayan sa mga sakunang darating. Nariyan ang paghahanda sa mga iba’t ibang munisipyo at barangay upang magkaroon ng disaster-resilient na mga komunidad. Patuloy din ang kolaborasyon sa mga iba’t ibang ahensya, gobyerno man o pribado, upang magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan sa paghahanda at sa mismong panahon ng unos at sakuna,” pahayag ni Bonifacio Cuarteros, tagapangasiwa ng Provincial Climate Change and Disaster Risk Reduction and Management Office o PCCDRRMO.

Ngayong panahon na naman ng tag-ulan at bagyo na kadalasang nagdudulot ng pagbaha, landslide at malaking pinsala lalo sa mga bulnerableng lugar sa ating prubinsya, minabuti ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan ang patuloy na pagpapaunlad ng mga kagamitan at pasilidad pangkalamidad, patuloy ang pagsasanay at pagbibigay dagdag kaalaman sa mga rescuers at volunteers at napapalawig ang pagkalap at pagpapalaganap ng mga impormasyon at pagbibigay edukasyon sa mga mamamayan patungkol sa mga darating na bagyo at kalamidad, kung paano ito paghandaan at kung anong ahensya ang unang lalapitan sa panahon ng unos. Nabigyan halaga rin ang mga programang mitigasyon at rehabilitasyon, paglilinis sa kapaligiran at pag-aalaga at pagproprotekta sa kalikasan na siyang matagarang solusyon pagdating sa kalamidad. Ito ay upang siguruhin na ang bawat Cagayano ay ligtas at handa sa panahon ng kalamidad.

Patuloy din ang pagtulong at pagbibigay ng suporta ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa siyudad, mga munisipyo at barangay na nasasakupan nito. Kasama ang pagtatayo ng mga evacuation centers upang masiguro ang kaligtasan ng mga Cagayano sa panahon ng unos at sakuna.

Ang kaligtasan ng mga Cagayano ang siyang pinakamahalaga at pangunahing isinaalang-alang ng Pamahalaang Panlalawigan. Mithiin nito na maipagpapatuloy ang “zero casualty” sa mga darating pang kalamidad. Ang adhikaing ito ay hindi kayang mapagtagumpayan kung walang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Cagayano. Ito ay ayon kay Gobernador Alvaro T. Antonio na siya ring Chairman ng Provincial Climate Change and Disaster Risk Reduction and Management Council o PCCDRRMC. Dagdag pa niya na handa at may kakayanan ang prubinsya na tutugon sa anumang sakuna, unos at kalamidad na tatama sa ating prubinsya.

Adbokasiya sa ManCHaN, patuloy

Tuluy-tuloy ang ginagawang  adbokasiya ng Provincial Health Office (PHO) hinggil sa programang nauukol sa Mother and Child Health and Nutrition (ManCHaN) dito sa prubinsya.

Kasalukuyan ngayong isinasagawa ang pag-iikot sa iba’t ibang mga bayan upang magsagawa ng ‘data quality check’ hinggil sa ‘facility based delivery’, skilled birth attendance at iba pang mga health indicators.

Nabatid kay Lei Calimaran, Program Coordinator ng ManCHaN, patuloy nilang pinupuntahan ang bawat munisipalidad upang tiyakin na tama ang mga datos na naitala mula sa lebel ng barangay.
Sinabi rin ni Calimaran na layunin ng programang ito na matutukan ang mga datos na nakalap ng mga health workers at mabigyan ng mga updates sa mga alituntuning inilatag ng Department of Health sa nasabing programa.

“Ang mga indicators na gaya ng facility based delivery at skilled birth attendance ay binibigyang halaga upang matiyak na lahat ng mga nagdadalang tao ay manganganak sa mga birthing centers sa kani-kanilang mga lugar at hindi sa kanilang mga tahanan.  Kailangan ding may mga nakaalalay sa kanila upang sa pamamagitan nito ay mababawasan ang mga kaso ng pagkamatay at pagkakaroon ng mga kumplikasyon sa mga sanggol,” dagdag pa ni Calimaran.

Nakaalalay din ang PHO sa mga local health board sa bawat munisipyo na wala pang ordinansa na nagbabawal ng panganganak sa bahay upang magpasa ng ordinansa hinggil dito.

Sa kasalukuyan ay sumasailalim sa mga pagsasanay ang bawat grupo para sa Basic Emergency Obstretric Newborn Care o BEMONC upang magkaroon ng mga ‘trained and skilled’ na mga health workers na mag-aasist sa mga inang manganganak.  Tinitiyak din ng PHO na kumpleto ang mga gamit at mga equipment sa mga birthing centers at ang maternal care package sa pamamagitan ng pag-eenrol sa Philhealth.

431st AGGAO NAC CAGAYAN

Cagayan, Egga ca la ta futu nga idedukan… Sa darating na Hunyo 23 – 29, 2014 ay gaganapin ang taunang selebrasyon ng araw ng mga Cagayano, ang Aggao Nac Cagayan. Ito ay ang ika-431st founding anniversary ng ating pinakamamahal na prubinsya.

Sa nasabing selebrasyon, gaganapin ang mga iba’t ibang programa at aktibidad na siyang magtatanghal, magpapakilala at magpapakita ng mga produkto at kultura na maaaring maipagmamalaki ng mga Cagayano. Kinabibilangan ito ng Trade Fair na siyang magpapakita ng mga produktong gawa ng Cagayano at mga magagandang lugar pasyalan sa ating prubinsya.

Isa ring aktibidad sa nasabing selebrasyon ang search for Binibining Cagayan 2014 na magpapakilala sa angking galing, ganda at talino ng mga Cagayana.

Magkakaroon din ng Summit patungkol sa pagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon at edukasyon sa mga Cagayano sa pagharap sa unos, sakuna at kalamidad. Ito ay isinasagawa upang ihanda ang mga Cagayano sa mga posibleng darating na sakuna at masiguro ang kanilang kaligtasan.

Sa unang araw din ng selebrasyon ay gaganapin ang inagurasyon ng bagong napaunlad na track oval sa Cagayan Sports Complex. Ito ay nagpapakita ng patuloy na suporta ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa larangan ng sports.

Marami pang mga nakaplanong aktibidad para sa isang linggong  selelebrasyon ng Aggao nac Cagayan na tunay na magbibigay ng saya at aliw sa ating lahat.

Kumain ng Almusal: Para Tumalino at Lumakas

Ayon sa kasabihan, “Ang almusal ang pinakamahalagang pagkain natin sa buong araw.” Tama po itong paniniwala. Kahit alam kong marami sa atin ang hindi kumakain sa umaga, dapat pa rin natin ipaalala ang kahalagahan nito.

Ito ang mga benepisyo ng pagkain ng almusal:

1.  Para lumakas – Parang kotse na kulang sa gasolina, ang ating katawan ay manghihina kapag wala tayong pagkain. Kailangan ng utak natin ang pagkain para gumana. Tandaan natin na halos 10 oras nang walang laman ang ating tiyan pagdating ng umaga. Kaya dapat lang na lagyan ng pagkain o enerhiya sa umaga.

2.  Para tumalino ang bata – Ang mga batang kumakain ng almusal ay nakakakuha ng mas mataas na grado sa eskuwelahan kumpara sa mga batang gutom. Mas alerto, matalino, at mabilis sumagot ang mga batang busog, kumpara sa hindi nag-almusal. Bigyan lamang ng masustansyang almusal ang mga bata tulad ng itlog, gulay, isda, kanin, gatas, yogurt o cereals.

3.  Para masigla sa trabaho – Tulad ng mga bata, ang mga matatandang hindi kumakain ng almusal ay hirap mag-concentrate o mag-focus sa trabaho. Pag dating ng alas-10 ng umaga ay parang balisa na sila. Wala nang sigla. Ito’y dahil naghahanap na ng pagkain ang katawan. Kaya para hindi aantok-antok at hindi mapagalitan sa trabaho, kumain ng almusal.

4.  Para hindi magka-ulcer – Ang mga taong madalas malipasan sa pagkain ay maaaring magkaroon ng ulcer o pananakit ng tiyan. Para makaiwas dito, kailangan tayong kumain ng pakonti-konti pero madalas sa isang araw. Kumain ng 5 hanggang 6 na beses sa isang araw, pero konti lang. Mas hindi mahihirapan ang iyong tiyan sa pagtunaw nito at mapapanatili pang tuloy-tuloy ang daloy ng lakas sa iyong katawan.

5.  Hindi nakatataba ang pagkain ng almusal – May maling paniniwala na papayat ka kapag hindi ka nag-almusal. Sa katunayan, lalo ka pang tataba kapag hindi ka nag-almusal! Bakit po? Ang mga taong hindi nag-almusal ay mas gutom sa tanghalian, kaya siguradong mapaparami ang kanilang makakain. At mas kukuha ka ng sobrang daming kanin, ulam at panghimagas. Mahirap ding pumili ng masustansyang pagkain kapag gutom na gutom ka na.

Kaya tandaan: Kung gusto ninyong maging malusog at masigla ang iyong katawan, kumain ng masustansyang almusal. Napakahalaga po nito.

Source: Willie T. Ong (Kumain ng Almusal: Para Tumalino at Lumakas)
https://www.facebook.com/DocWillieOngOfficial/photos/a.168978689963317.1073741829.168959476631905/182059728655213/?type=1

 
Leave a comment

Posted by on June 16, 2014 in NEWS

 

Sarsarita (06/02/2014)

peoples action masthead final jpeg


SARSARITA


Timmaud iti kapadasan, dumuyuk iti puso
ken kapanunutan

Ti saan a matimtemek, nauyong no makaunget.

 
Leave a comment

Posted by on June 10, 2014 in NEWS

 

EDITORYAL (06/02/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Ang paligsahan ay isang kaparaanan upang maihanda at mapahusay ang angking galing, abilidad, talino at kakayanan ng isang indibidwal. Ito rin ay isang pagsasanay sa isang indibidwal na harapin ang mga hamon at pagsubok gamit ang sipag, tiyaga, disiplina, determinasyon, lakas ng loob at tiwala sa sarili upang magtagumpay, matuto at umunlad.

Sa mga kadahilanang ito, patuloy ang suportang ibinibigay ng Pamahalaang Panlalawigan sa larangan ng paligsahan at sports. Kabilang dito ang pagpapaunlad sa Cagayan Sports Complex at ang walang pagmamaliw na  suporta at ayudang ibinibigay nito sa mga atletang Cagayano na siyang nagdala sa Cagayan upang makilala sa buong nasyon.

Kasama rin ang pagpapaunlad ng Pamahalaang Panlalawigan sa mga empleyado hindi lamang sa usapin ng serbisyo publiko kundi sa larangan din ng pagpapahusay sa kanilang pisikal, mental at emosyonal na aspeto. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga palaro at paligsahan, napapagtibay nito ang pagsasamahan ng mga empleyado, natutunan nila kung paano ang pakikipagkapwa-tao at napapatatag ang pagkakaisa at kooperasyon. Natutunan din nila ang sipag, tiyaga at disiplina sa sarili upang magtagumpay at umusad sa trabaho.

Kaugnay din nito ang pagtuwid sa landas ng ating kabataan upang mailayo sila sa tukso na maaaring sumira sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan at laro, naigugugol nila rito ang kanilang oras at lakas ng katawan. Natutunan din nila ang pagkakaroon ng disiplina, determinasyon, dedikasyon at ang pagtugon ng positibo sa mga hamon at pagsubok. Ito rin ay isang paraan upang mapalalim ang pagkatao ng mga kabataan sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa pangkalahatan at pagkakaroon ng tiwala sa sarili.

Ang paligsahan ay nagbibigay ng oportunidad upang magtagumpay. Kabilang na rin ang paghahanda sa indibidwal sa hamong matuto at magsikap gamit ang lakas ng loob, determinasyon at pagtugon ng positibo at praktikal na pang-unawa sa buhay na hindi hadlang ang kahirapan o kapansanan. Kasama rin dito ang sipag, tiyaga, disiplina at pakikipagkapwa-tao upang umunlad at mapahusay ang sarili. At sa kabila ng tagumpay at parangal na tinatamasa, ating tandaan ang kaakibat nitong responsibilidad, pagpapakumbaba, pagkakaroon ng tamang prinsipyo, pagpapahalaga sa kapwa at hindi pasisilaw sa anumang masamang maidudulot nito tulad ng pang-aabuso at tukso ng pera.

 
Leave a comment

Posted by on June 10, 2014 in NEWS

 

Daniw ti Umili (06/02/2014)

peoples action masthead final jpeg

 

AARAPAAP

(Lolita G. Izon)

Daguiti arapaap ken sirmata
Daguiti Annak ti Alcala
Sika ti imbagnos da
Nga sanggir ken sarikedkedda.

Sika ti silaw ken taklin
Daguiti arapaap amin nga umili
Sika ti mangrayray
Daguiti amin nga tarigagay.

Daguiti inted da kenka nga talek
Nasupapakan ti di mabubos nga ayatmo ti umili
Ta adda ka laeng nga kankanayon ditoy arpadmi
Nga mangbaybaybay kadakami.

Saan da kanto malipatan
Iti uray sadinno man nga ayan
Ta sika ngarud ti nakaipaay
Kadaguiti nabuslun nga ayat manipud pay idi punganay.

 

 
Leave a comment

Posted by on June 10, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 3rd District (06/02/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BARANGAY ROBIN B. LAXA
BGY. ALITUNGTUNG, AMULUNG, CAGAYAN

Ang barangay na ito ay pinamumunuan ng isang matapat, responsible, matulungin at masipag na si Punong Barangay Robin B. Laxa.

Taong 2010, nang siya’y iniluklok sa posisyon ng pagka-punong barangay. Walang sinayang na sandal at sinimulan ang paglilingkod sa barangay. Unang proyekto nito ay ang mini-gym phase 1-3 na nagkakahalaga ng Php300,000.00 na galing sa ating kagalang-galang na Gobernador Alvaro T. Antonio. Sinundan pa nito ang pagtulong sa eskwelahan sa kanyang barangay, pinamunuan ang pagtayo ng “concrete fence” sa harapan ng paaralan na ang pondo nito ay galing na naman kay Gobernador Alvaro T. Antonio.

Sa layuning mapabilis ang pag-unlad ng kanyang barangay, ipinatupad na naman ang proyektong pagsemento sa daan sa purok 3 sa tulong pinansyal ng mga opisyal ng Cagayan. Ngayon, nakikita ang saya ng mga tao sa komunidad sa proyektong ito dahil lagi nilang pinapanatiling malinis ito.

Karamihan sa mga tao sa barangay ay magsasaka, kaya nag-isip ang kasalukuyang kapitan ng kanyang mga opisyales. Nagbigay din ng mga materyales para sa pagpapatayo ng ilang poso sa barangay.

Ngayon, kasalukuyang pinapaayos at pinapagawa ni Punong Barangay Robin B. Laxa ang ikalawang palapag ng Barangay Hall.

May pagmamalaking isinalaysay ni Punong Barangay Robin B. Laxa ang mga taong nasa likod ng mga natapos na proyekto. Unang-una, sa buong suporta ni Gobernador Antonio at ang kanyang mga kasamang opisyal sa prubinsya ng Cagayan, sa mga kasama niyang opisyal sa barangay at mga tao sa komunidad.

Nagpapasalamat siya sa suporta at pakikiisa na ipinapakita sa kanya. At sa pagdaan ng panahon, ninanais niya ang patuloy na kooperasyon at pagsama-sama ng buong komunidad, gayundin ang walang sawang suporta ng mga opisyal ng prubinsya ng Cagayan sa pamumuno

 
Leave a comment

Posted by on June 10, 2014 in NEWS

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.