RSS

Category Archives: NEWS

Timek ti Barangay 2nd District (07/21/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. MABITBITNONG, STO. NIÑO, CAGAYAN

Ti barangay Mabitbitnong, Sto. Niño, Cagayan ket maysa kadaguiti kababassitan iti ili a Sto. Niño. Masarakan iti dayaen ti mismo nga ili iti Sto. Niño nga iti dayaen na ket maysa nga Barangay iti ili nga Alcala, Cagayan. Daytoy nga barangay ket maawagan ti Cabuluan, Alcala, Cagayan. Kangrunaan nga pagsapulan daguiti lumugar ket panagmula ti pagay, mais, nateng ken dadduma pay. Ti Mabitbitnong ti pakasarakan ti nalawa nga pagmulaan ti mais ken pagay.

Gapu ti ayat ni Kapitan Regino Palanggoy nga agserbi kadaguiti kalugaran na. Napanunot na ti dimmawat ti maysa a proyekto ti ahensia ti Department of Agriculture (DA) babaen ti tulong ni Mayor Andrew Vincent Pagurayan nangnangruna ti tulong ni Governor Alvaro “Bong” Antonio Napatgan daytoy nga proyekto, napatakder ti bassit nga DAM ken Small Water Impounding Projects (SWIP). Ti umuna nga termino na nagserbi a kas Kapitan ti barangay, adun daguiti pagnam-ayan ti lugar inaramid na. Malaksid ti DAM wenno SWIP, nabang-aran daguiti mannalon ti barangay na ken ti kaabay na a barangay Centro Sur, Sto. Nino, Cagayan ta mamindua da metten nga agapit ti pagay iti las-ud ti makatawen. Naikkan da pay iti fish cage iti dam nga naggapu met lang iti DA tapno mapupukan ti tilapia banag a pakairanudan daguiti lumugar ken ti kabangibang na pay a barangay.

Maysa pay nga inaramid ni Kapitan Regino Palanggoy ket pinapintas na ti Mabitbitnong Primary School. Nagaramid pay ti baro nga Barangay Hall babaen ti tulong ni Governor Alvaro “Bong” Antonio. Napasemento ti dadduma nga paset ti kalsada iti uneg ti barangay. Napatakder ti dua kadisso nga pavement ti nasao nga Barangay banag nga pagnam-ayan daguiti mannalon.

Kas programa ti umuna nga nagtakem ket intultuloy na ti Feeding Program kadaguiti malnourished nga ubbing iti uneg ti barangay. Naaramid na daytoy baben ti tulong ti nadumaduma nga NGOs nga naayat tumulong ti nasao nga lugar.

Maysa pay nga programa na ket isu ti para kadaguiti agtutubo iti lugar kas ti Drug Addiction ken ti panangsuportada ti Sport a paggaayat daguiti agtutubo. Iti kalkalpas a fiesta iti barangay idi April 27-28, 2014, adda met naur-ur babaen ti tulong daguiti dimmar-ay nga isu met ti nagasto para ti pannakapapintas ti Barangay Chapel. Nabunongan ti bubon a Dug Well ken Jetmatic daguiti lumugar nga agkasapulan.

Kada tawen adda Tree Planting iti uneg ti barangay. Dakkel met ti pagyaman daguiti adu nga nangiburay ti tultulong ti Barangay kas kuma ti tulong pinansyal a naggapu ti Provincial Government ti Cagayan nga idaulwan ti nagaget nga ama ti Prubinsya, Governor Alvaro “Bong” Antonio ken Bise-Gobernador Leonides “Odi” Fausto.

Mangnamnama da ngarud nga agtultuloy koma ti ayat ken tulong pinansyal daguiti nadumaduma a sekta ti gobyerno ken NGOs tapno maipatungpalda daguitoy nga arapaap a makatulong ti lugar.

 
Leave a comment

Posted by on August 1, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 1st District (07/21/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. CABULUAN, ALCALA, CAGAYAN

Daytoy barangay ti Alcala ket masarakan iti abagatan laud iti Cagayan River. Naurnus ken naragsak daguiti agindeg iti daytoy barangay nga idaulwan ni Punong Barangay Benedicto D. Simangan ken daguiti kameng ti konseho na.

Adda metten daguiti proyekto nga naimplementar naggapu ti gobyerno municipal ken gobyerno prubinsyal babaen ti tulong ti naayat nga ama ti prubinsya iti Cagayan, Hon. Alvaro T. Antonio.

Amin daguitoy nga proyekto ket agdama nga pagnamnamayan daguiti bumarangay kas kadaguiti sumaganad:

1.    Multi-purpose Hall
2.    Canal Lining
3.    Multi-purpose Drying Pavement
4.    Re-shaping and Re-gravelling of Barangay Roads
5.    Artesian Well

Itay laeng nabiit nakaawat manen daytoy barangay ti Financial Assistance naggapu ti gobyerno prubinsyal para iti pannakalippas ti Multi-purpose Hall ken Financial Assistance naggapu ti gobyerno municipal para iti pannakaipatakder ti 2 unit Artesian Well.

Kas ama ken lider iti daytoy barangay, adu pay daguiti arapaap na pagsayaatan ti barangay, ket matungpal na amin daguitoy babaen ti tulong ti ama ti Gobyerno ti Umili.

BGY. AGANI, ALCALA, CAGAYAN

Iti ili nga Alcala nga nakayanakan ti naanus nga naglabas a Mayor ken agdama ita nga Gobernador iti prubinsya iti Cagayan, Hon. Alvaro T. Antonio, isu ti nangriing kadaguiti Punong Barangay tapno pagtalinaeden nga naurnos ken addaan iti timpuyong tapno dumur-as ti kabibiag daguiti bumarangay. Daguiti agindeg ti barangay Agani ket naurnos, natalna, napakumbaba ken nadayaw.

Manipud idi panagtugaw ni Punong Barangay Sonny A. Pavo, adu metten ti naiturpos na para kadaguiti kabarangayan na:
1.    Rehabilitation/Improvement ti SWIP (Sulbek)
2.    Opening of farm to market road – manipud Sulbek (Zone II) feeder road connecting to barangay road (Zone IV)
3.    Three (3) classroom buildings (Agbiag)
4.    Rehabilitation of old classroom
Damage on Typhoon Igme with counterpart iti Barangay Agani

5.    Regravelling of farm to market road
6.    3 classrooms with 20% development fund counterpart of Barangay Agani.
7.    Box culvert Agani-Pussian

Dakkel unay ti panagyaman ni Punong Barangay Sonny A. Pavo ken daguiti opisyales na ken iti barangay Agani ta naited daguitoy nga tulong gapu iti liderato ni Gob. Antonio.

 
Leave a comment

Posted by on August 1, 2014 in NEWS

 

EDITORYAL (07/21/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Ang kabataan ang pag-asa ng bayan…ito ang palagi nating naririnig sa mga magulang, guro o sa mga nakakatanda. Subalit, ano nga ba ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kabataan upang maipakita at mapanindigan na sila nga ay karapat–dapat na tawaging  pag-asa ng bayan?


Iyan ang pangunahing hamon na hinaharap ng kabataan. At bilang tugon at pagkilos, may mga kaparaanang ginagawa ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa pangunguna ni Gobernador Alvaro T. Antonio. Isa na rito ang pag-organisa at pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga kabataan sa pamamagitan ng kauna-unahang programang Cagayan Youth Movement (CYM). Naniniwala ang Pamahalaang Panlalawigan na  ang kabataan ay kilala bilang inisyador at ahitador. Sa pamamagitan ng kanilang kaalaman, abilidad, kakayanan, talino, diskarte at paglahok sa kanila sa mga isyung panlipunan, sila ay may malaking ambag sa pag-asenso ng lipunan.


Ang CYM ang magiging boses at sandigan ng mga kabataang Cagayano sa lipunan. Sa pamamagitan ng isang organisasyon at isang sustinidong pagkilos, magkakaroon ng  isang malakas na pwersa ang mga kabataan upang maipahayag at maibahagi ang kanilang ninanais at pananaw sa mga nangyayari sa ating prubinsya.


Ang CYM din ay magbibigay ng oportunidad sa ating mga kabataan upang matupad ang kanilang  mga pangarap at hinahangad. Ngunit, hindi rin isinasantabi ng CYM ang pagtuturo sa mga kabataang Cagayano na tuparin ang kanilang pangarap na hindi lamang isinaalang alang ang pansariling kapakanan kundi ang pagbigay halaga sa kapakanan ng pangkalahatan.


Ganito ipinapakita ng Pamahalaang Panlalawigan ang suporta nito sa mga mga kabataang Cagayano. Patuloy itong lumilikha ng iba’t-ibang aktibidad at programa na maaring maging kasapi ang bawat kabataang Cagayano upang itaguyod ang interes at kapakanan ng nasabing sektor. Ito rin ay upang mapaunlad ang kanilang kakayanan, talento at abilidad at maging isang maipagmamalaking responsableng kabataang Cagayano.


Ang katangian ng kabataang Cagayano, ang kasiglahan ng pag-iisip at pagkilos, ang pagbahagi ng kanilang saloobin at pananaw, ang kahandaan na tumanggap ng mga bago at pamamaraan, ang kagitingan sa paglahok sa isyung panlipunan at ang pagnanasang makalikha ng maningning na kinabukasan ang siyang magdadala ng pag-asa sa ating prubinsya. Ngunit atin ding tatandaan, mahalaga ang papel na ginagampanan ng lipunan at mga nakakatanda sa buhay ng mga kabataan. Sila ang isa sa mga aspetong bumubuo sa kung paano ang nagiging pagtanaw ng kabataan sa kanilang sarili at sa mga taong nakakasalamuha nila. Sa murang pag-iisip ng mga kabataan, responsibilidad din ng lipunan ang gabayan at suportahan sila sa kanilang mga desisyon upang hindi sila maging sakit ng lipunan.

 
Leave a comment

Posted by on July 30, 2014 in NEWS

 

SARSARITA (07/14/2014)

peoples action masthead final jpeg


SARSARITA


Timmaud iti kapadasan, dumuyuk iti puso
ken kapanunutan

Dika agubbaw sao, Agpullu kanto

 
Leave a comment

Posted by on July 25, 2014 in NEWS

 

Daniw ti Umili (07/14/2014)

peoples action masthead final jpeg

 

PANANGIDAULO TI BARANGAY
(Gloria Siazon-Ronquillo – Temblique, Baggao)

Anian a nagrikut ti mangidaulo
Ti maysa a barangay a napnuan ti gulo,
Madumaduma a klase ti tattao
Nga addaan agsusupadi a prinsipyo.

Kas pangamaen masapul a natibker
Kinatakneng ken kinapudno irupir ken itakder,
Pasig a kinasayaat pagbalinen a pader
Tapnu di agballigi aramid a rinuker.

Iti aniaman nga anggulo
Aramiden laeng ti rumbeng ken umiso
Agbalin nga ehemplo kadaguiti tattao
Tapno kinalinteg inda masursuro.

Panangidaulo ti barangay
Napnuan karit la unay,
Naan-anay nga hustisya kanayun nga ipaay
Tapno ti panunot maaddaan talinaay.

 
Leave a comment

Posted by on July 25, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 3rd District (07/14/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BGY. MACARIO B. MABAZZA
BARANGAY IV, ENRILE, Cagayan

Ang lider na nahubog sa disiplina at may pagmamalasakit sa sinumpaang tungkulin ay sandigan ng makataong pamamahala. Ito ang maglalarawan sa ama at lider ng Bgy. Cento- IV, sa bayan ng Enrile, Cagayan. Pagkatapos magretiro sa Militar sa mahigit  dalawampu’t taong paninilbihan sa iba’t ibang sangay ng military hindi pa rin tumigil ang magiting na ama, bagkus sumabak siya sa pulitikang pambarangay para maipagpatuloy ang hangarin niyang makatulong pa rin sa bayan at sa kanyang barangay. Sa kanyang pagkakaluklok sa tungkulin nagsimula na rin niyang bigyang katuparan ang kanyang mga pinapangarap na mangyari sa loob ng kanyang barangay. Pinagtuunan niya ng pansin ang kapayapaan sa loob ng barangay at ipinaintindi nya sa mga tao ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mapayapang pamayanan, binigyang  din nya ng importansya ang pagpapatibay sa “Solid Waste Management” at ang mga proyektong pang inprastraktura.

Nilapit niya ang mga problema at karaingang ito sa opisina ng butihing Gobernador ng lalawigan ng Cagayan, si Gobernador Alvaro T. Antonio at Bise -gob. Odi Fausto, kasama ang mga miyembro ng konsehong panlalawigan, hindi nagtagal ay natugunan ang mga karaingan at mga suliraning ito. Sa kanyang unang termino bilang kapitan sa Centro-IV. Natapos niya ang mga sumusunod;

•    Pathway at Bareo
•    Street Light at Sitio San Juan
•    Purchase of 1 rescue boat
•    Drainage Canal along Bunagan St.
•    Drainage Canal along Quezon St.
•    Additional Street Light Carag, Guzman, Quezon Street
•    Drainage Canal Along Roxas St.
•    Continuation of Footbridge
•    Pathway along Talood to Caranguian at Sition San nJuan
•    Renovation of Bgy. Hall, Day Care, Tanod Headquarters
•    Drainage Canal along Carag St. going to Villla Maria
•    Street Light of footbridge
•    Re-Opening of Farm to Market Road at Tanap Silawan
•    Concreting of Bgy. Road at Roxas St.

Sa kasalukuyan, may mga ilang proyekto pa ang inaasahang maisasakatuparan sa mga sumusunod na mga panahon.

•    Pathway connecting to Bareo Bridge going to Sibal
•    Dryer at Tanap Silawan
•    Foot Bridge at Makasangsang River
•   Re-opening of Farm to  Market road (Sibal going to Tabba)

Dagdag pa ng butihing kapitan na sana ay patuloy pa rin ang suporta na binibigay ng Gobyreno Ti Umili sa kanila ng sa ganun mas mapaunlad pa ang kanyang barangay at makatulong para maiangat pa ang antas ng pamumuhay ng mga tao sa kanyang nasasakupang barangay o komunidad.

 
Leave a comment

Posted by on July 25, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 2nd District (07/14/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

ALLACAPAN, CAGAYAN

“Ti napudno a panakikadwa ken timpuyog dagiuti nadutukan nga mangidaulo  rang –ay ti it’den na ti publiko.”

Maysa kadaguiti ili a naasideg  iti puso ni  Gob. Bong  ket ti Ili iti Allacapan. Idaulwan ti nagaget nga Ina  ni Hon. Leonila Onia, kas makita iti agdama adayun ti nadanun ti Allacapan nu progreso ti pagpapatangan, gapu daytoy iti naimpapusuan a panagserbi  ni mayora kadaguiti taga Allacapan kasta met kadaguiti  lideres ti prubinsiya nga idadaulwan ni Gob. Bong Antonio ken Bise-Gob. Odi Fausto.

Iti agdama, kas iyaasideg  manen ti panagtutudo, sinakbayanen ni Mayor  Leonila iti nagdamdamag kadaguiti pakaseknan ti bumarangay, ket  ti  prayoridad da ket daguiti kalsada wenno dalan nga agturong ti pagtatalunan, nasungbatan ngarud daguitoy a problema ket naikkan da ti umiso a solusyon.

Inyasideg ngarud  ti nagaget nga ina ti ili daytoy nga pakaseknan ken Gob. Bong Antonio  ket saan a napaay. Iti agdama adda daguiti probinsiyal Fleet nga imbaun ni Gob. Bong iti ili nga Allacapan tapno matarimaan wenno  masimpa daguiti dalan ken kalkalsada a saan pay a sementado kangrunaan na daguiti agturong ti kataltalunan.

Dakkel manen a panagyaman daguiti mannalon daytoy a gangwat kangrunaanna ita ta tiyempo ti panagtatalon ken panagbabasa daguiti ubbing.

 
Leave a comment

Posted by on July 25, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 1st District (07/14/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BARANGAY Gloria V. Peru
BGY. Paranum, Lal-lo, Cagayan

Nu man pay baro a lider ti mangidadaulo  saan a nagpaudi ti barangay na nu pannakaipakat  ti serbisyo ti pagpapatangan, nakunana  toy nagaget nga ina. Hon. Gloria V. Peru a  saan a  lapped ti kina agdadamo nu  iti adda ti puso ket agserbi a napudno.

Daguitoy a pammaneknek ket ibuksilan  daguiti nadumaduma a gangwat  ken aramid daguiti nadutukan a mangidaulo ti pagpandayan linteg ti uneg ti barangay kas koma daguiti  sumaganad nga aktibidades ken programa:

Pannakabuangay   kadaguiti nadumaduma a komiti para kadaguiti adu a programa ti barangay ken ti panagpili kadaguiti mangimaton kadaguitoy a programa, Pannakaited ti importansiya ken annungen kadaguiti lumugar nga agkalikagum nga agserbi a boluntaryo ti uneg ti barangay para ti pagsayaatan, Pannakapabato ken pannaka tarimaan daguiti kalkalsada nga agturong iti pagtatalunan, Panakabuangay ti  programa para ti livelihood daguiti lumugar tapno manayunan ti inaldaw aldaw a pagbiagan ti tattao ket nangted pay ti dua a dispersal kas pangrugyan ti proyekto, Pannakabukel ti gunglo daguiti agtutubo ket  naaddaan da ti pasalip  ti basketball, Pannakaisayangkat  ti “Tree Planting” kas sungbat   iti direktiba ni BM. Olive Pascual kas panangipakita ti suporta ti Clean and Green program ti gobyerno prubinsiyal, Panakaited ti mandato kadaguiti amin nga adda takem na ti uneg ti barangay para ti panagserbi da ti uneg ti komunidad  tapnu mataginayon ti kinadalus daguiti kalkalsada, panaka arbas daguiti kaykayo, ken ro-ot  ti sakupen ti barangay. Mainayun pay daguiti ordinansa a naipaulog para ti pagsayaatandaguiti lumugar; Masapul a kada tunggal balay ket  addaan ti pagmulaan na ti nateng  iti arubayan, ke’t agmulta ti saan a sumurot  ti dayta nga pagannurutan. Panakaiparit ti agiwara, agibelleng kadaguiti amin a klase ti basura ken rugit ti uneg ti barangay. Pannakaisayangkat  ti maysa nga  ordinansa ti barangay para kadaguiti amin nga ina a masapul nga agpasusu da ket saan da nga agusar ti alternatibo a wagas para ti panagpasusu. Panaka aprobar ti barangay resolution a naisumite ken BM. Pascual para ti 10 (sangapulo nga units ti jetmatic hand pump with complete accessories) a maited kadaguiti  lumugar nga addaan ti lukat nga bubon (open dug well), kamaudiananna, sinigurado na nga amin a papeles wenno clearances a masapul daguiti bumarangay ket maited ti mismo nga aldaw nga pannakasapul da. Daguitoy daguiti sumagmamano nga naileppas toy nagaget nga ina ken iti agdama adu pay daguiti napipintas nga plano na para ti pagsayaatan ti barangay, Paranum ken ti lumugar KANGRUNAAN NA; adu pay daguiti pakaseknan ti barangay  a naiyasideg nan ti Gobyerno Prubinsiyal ket mangnamnama ti suporta da Gob. Alvaro Antonio ken Bise-gob. Odi Fausto.

 
Leave a comment

Posted by on July 25, 2014 in NEWS

 

EDITORYAL (07/14/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Sa pagpapaigting at pagpapatibay ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa usaping pangkarapatan, patuloy na isinusulong nito ang pagsaalang-alang sa interes at kapakanan ng mamamayang Cagayano. Ang mga programa, proyekto at serbisyong isinasagawa ng Provincial Legal Office (PLO), isang sangay nito, ay napapatatag ang kapayapaan at seguridad ng mga Cagayano. Dagdag pa rito ang pagsasakatuparan ng Pamhalaang Panlalawigan sa isa sa mga 10K Agenda ng kasalukuyang administrasyon, ang Katarungan.


Ang patuloy na pagsulong sa pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatang pantao at ang pagsisiguro na walang napagkakaitan sa tamang proseso ng batas ay isa sa mga layunin ng PLO. Kasama rito ang pagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga mahihirap na hindi kayang magbayad ng regular attorney’s fee upang sila ay idepensa sa kasong kanilang kinasasangkutan.


Ang paggabay din ng naturang opisina sa Pamahalaang Panlalawigan at sa mga bayan ng prubinsya sa pamamagitan pagbibigay nito ng mga legal na opinyon, payo at rekomendasyon ay may malaking epekto upang maiwasan ang mga kasong sibil o administratibo. Sa pamamagitan rin nito, magiging matiwasay at maayos ang operasyon ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan at ng mga lokal na pamahalaang nasasakupan nito.


Ang pagbibigay din ng mga oryentasyon patungkol sa batas at karapatan sa mga opisyales at mamamayan ng barangay ay tunay na makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, posibleng kasong sibil, criminal at administratibo na siyang makakasira sa kapayapaan, kaayusan at seguridad ng barangay.


Sa pagbigay din ng suporta ng PLO sa ibang ahensya ng gobyerno tulad sa Philippine National Police (PNP), napapanatili at nasisiguro nito ang pagkakaroon ng kaayusan at kapayapaan sa buong prubinsya.


Katarungan at kapayapaan… makakamit natin ito sa patuloy na pagbubuklod, pagdadamayan, pagkakaisa at pagkakaroon ng pagkaka-uunawaan, respeto at katarungan. Muling idinidiin nito ang kahalagahan ng partisipasyon ng bawat Cagayano sa pagpapanatili ng ng kapayapaan at kaayusang tungo sa pag-unlad ng prubinsya.

 
Leave a comment

Posted by on July 25, 2014 in NEWS

 

People’s Action News (07/14/2014)

PAC Pebrero 3 2014

Ang Provincial Legal Office (PLO) ay sangay ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan na responsible sa interes at kapakanan ng mga mamamayan ng  Cagayan at sa mga bayang sakop nito.

Kabilang sa kanilang mga tungkulin ay ang pagbibigay ng mga legal na opinyon, payo at rekomendasyon na siyang makakatulong sa matiwasay na pamamalakad ng Pamahalaang Panlalawigan at ng mga bayang nasasakupan nito. Ang PLO rin ang siyang kumakatawan sa Pamahalaang Panlalawigan sa mga civil actions o cases at special proceedings na hinaharap ng nasabing opisina. Tungkulin din nito ang paggawa ng mga kontrata at ibang instrumento na kabilang ang Pamahalaang Panlalawigan at ang pagbibigay ng rekomendasyon sa mga kontratang papasukan ng nasabing opisina. Kasama rin dito ang pag-aaral at pagbibigay ng legal na payo sa mga ordinansa at Executive Orders ng mga opisyales ng prubinsya.

Tungkulin din ng PLO ang mamagitan at ituwid ang anumang gawain na maaaring makasira sa seguridad at kapayapaan ng prubinsya. Pinapanatili ng PLO ang pagkakaroon ng pantay pantay na karapatang pantao at ang pagsisiguro na walang napagkakaitan sa tamang proseso ng batas. Kasama dito ang pagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga mahihirap na hindi kayang magbayad ng regular na lawyer’s fee.

“Sa katunayan humigit kumulang na 50 kaso na ang naipanalo ng PLO. Kabilang dito ang mga kasong tulad ng mga problema sa  real property o lupa, pagkolekta ng kaukulang buwis, at iba pa.” pahayag ni Atty. Romeo Guillermo, tagapangasiwa ng PLO. Ayon pa kay Atty. Guillermo, kasalukuyan nilang pinagtitibay at pinagtutuunan ng pansin ang malawakang pangongolekta ng buwis at iba pang mga bayarin.

Nagbibigay din ng legal na serbisyo ang PLO sa mga kapulisan. Ang legal aide na ito ay para sa mga opisyales ng kapulisan na may rankong PO1 hanggang SPO4 at ang kanilang kasong kinasasangkutan ay may koneksiyon sa paggampan ng kanilang responsibilidad at tungkulin bilang mga pulis.

Isa ring proyekto ng PLO ay ang Barangay Legal Awareness Program na siyang nagbibigay impormasyon sa mga opisyales at mamamayan ng barangay patungkol sa kanilang mga karapatan. Layunin din ng programa ang pagbibigay oryentasyon sa mga opisyales at mamamayan ng barangay patungkol sa legal procedures ng civil at administrative cases upang maging mulat sila sa mga batas at karapatang pantao.

PNC CAGAYAN-SA ORAS NG KALAMIDAD

Ngayong Hulyo ay ipinagdiriwang ang buwan ng Nutrisyon kung kaya ang Provincial Nutrition Committee (PNC)  ay nagsasagawa ng iba’t ibang aktibidad. Ang nasabing pagdiriwang ay may temang, “Kalamidad Paghandaan:Gutom at Malnutrisyon Agapan.”

Ayon kay Dr. Carlos D. Cortina III, Provincial Nutrition Action Officer ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan, layunin ng PNC Cagayan ang makapagbigay ng wastong impormasyon tungkol sa nutrisyon at kalusugan ng bawat mamamayang Cagayano. Layunin din ng selebrasyong ito ang mabigyang pansin ang mga isyu  tungkol sa nutrisyon, lalo na sa panahon ng kalamidad.

Dagdag pa rito ang gawing handa ang bawat Cagayano sa oras ng kalamidad at huwag ipagsawalang bahala ang pagkakaroon ng wasto at tamang pagkain sa hapag-kainan. Dapat panatilihing nakukuha ang tama at sapat na sustansiya sa lahat ng ihahandang pagkain sa kabila ng sitwasyong hinaharap.

At upang makamit ang hangaring ito, ang mga nakalinyang aktibidad ay ang pagsasagawa ng pagsasanay tungkol sa Lactation Management (LM), pagbibigay ng pagsasanay ng Basic Course for Barangay Nutrition Scholar (BNS) at pagsasanay sa Breast Feeding Group-Peer Counseling sa mga health workers at mga kababaihang nagpapasuso.

Magsasagawa rin ng isang forum patungkol sa Non-Communicable Diseases (NCD)  o mga hindi nakakahawang sakit o karamdaman na dadaluhan ng mga empleyado  ng Pamahalaang Panlalawigan at  isang summit na pinamagatang Nutritional Guidelines for Filipinos (NGF) na siya namang dadaluhan ng mga Barangay Nutrition Scholar ng Cagayan.

Inimbitahan din sa isang television program na Tipon-Tipan na isinasagawa ng Philippine Information Agency (PIA) ang mga myembro ng PNC Cagayan.

Pinagtuunan ng pansin ng naturang aktibidad ang pagkakaroon ng balanse at healthy lifestyle upang sa ganun ay maiwasan ang pagkakaroon ng mga karamdamang hindi nakakahawa o NCDs tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, pagtaas ng presyon ng dugo at cancer.

Ayon kay Dorothy M. Gabona, Healthy Lifestyle Coordinator, magkakaroon pa ng mga susunod na aktibidad patungkol sa paksang ito, upang mabigyan ng tamang impormasyon para sa malusog na pangangatawan ang mga kawani ng Pamahalaang Panlalawigan.

PAKIKIPAG-UGNAYAN SA PAGBIBIGAY NG MALAWAKANG
PAGBABAKUNA

Noong nakaraang taon, ang kaso ng tigdas ay nagsimulang kumalat sa iba’t ibang bayan at lalawigan dito sa lambak ng Cagayan. Naging dahilan ito upang magkaroon ng significant outbreak.

Kung kaya, ang Department of Health (DOH), sa pakikipag-ugnayan sa Provincial Health Office (PHO) ay magsasagawa ng national Measles, Rubella at Oral Polio vaccine Mass Immunization (MR OPV MI) sa mga bata na bagong panganak hanggang limampu’t siyam (59)  na buwang gulang.

Bilang hudyat ng pag-uumpisa  at sa  pagsasakatuparan ng programang ito, nabigyan na ng oryentasyon ang grupo o task force na mangangasiwa sa  naturang hakbangin sa pamumuno ng mga sumusunod: Barangay Health Workers (BHW), Barangay Nutrition Scholar (BNS), Municipal Health Officer (MHO), Public Health  isang (1) supervisor, isang (1) vaccinator at isang (1) recorder. Sa kabuuan magkakaroon ng animnapung (60) team sa buong lambak ng Cagayan.

Ang mga munisipalidad o syudad ay inaatasang alamin ang mga barangay, sitio o purok na pinangangambahang may mataas na kaso ng mga nabanggit na suliraning pangkalusugan para sa Rapid Coverage Assessment (RCA) na siyang bahagi ng paghahanda sa naturang aktibidad.

Layunin ng aktibidad na ito na pigilan ang pagkalat ng tigdas (measles) at rubella sa Pilipinas, protektahan ang populasyon sa anumang masamang resulta na maidudulot ng wild polio virus at maiugnay ang mass immunization sa routine immunization sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga grupo ng komunidad na hindi naisama sa nabigyan ng routine immunization gamit ang Reaching Every Purok Strategy.
Uumpisahan ang naturang aktibidad sa darating na buong buwan ng Setyembre 2014. Inaasahan na sa datos na nakalap ng mga naturang ahensya, mabibigyan nila ng tama at wastong  bakuna ang lahat ng mga bata sa bawat purok, sitio o barangay.

GO 4 Health

1.    GO drug-free
•    sa droga, wala kang mapapala.
•    tuwid na pamumuhay, wastong pagkain at
exercise.
•    laging NO sa droga! Go drug-free!

2.    GO relax
Para labanan ang stress, dapat may oras para:
•    magpahinga
•    matulog nang wasto
•    mag-exercise
•    mag-relax
At laging tandaan:
Think positive! Lahat ng problema ay kayang
harapin kapag may ngiti sa labi. Go relax!

3.    GO slow sa tagay
Hinay sa tagay, enjoy parin ang buhay.
•    Lahat ng sobra ay hindi maganda. Kaya slow
down sa pag-inom ng alak. Maging alisto:
kung dati rati’y “bottoms up,” Ugaliin natin ang,
“I had enough.” Go slow sa tagay! Go slow sa
tagay!

4.    GO sigla
STRETCH your body, STRETCH your life!
•    Mag jogging, stretching, exercise o gumawa ng
iba pang mga physical activities upang katawan
ay sumigla!
•    Sa 30 minuto lang bawat araw, kya mong maging
malakas at healthy. Kaya simulan mo na! Go
Sigla!

5.     GO smoke-free
No to yosi para ‘di magsisi.
•    ang usok ng sigarilyo ay may 4,000 chemicals
na maaring makamatay.  Ito’y maaring  pagmulan
ng malulubhang sakit tulad ng cancer,
kumplikasyon sa diabetes at sakit sa baga.

6.    GO lusog
•    Pangalagaan ang kalusugan para sa kinabukasan.
•    Maiiwasan ang mga malalang sakit. Alagaan ang
sarili at panatilihing malusog ang katawan.
•    Hindi lang sa pang araw-araw na Gawain, maging
malusog para sa magandang bukas! Go lusog!

7.     GO sustansya
•    Ang tamang sustansya ay susi sa masiglang
pamilya.
•    Ugaliin ang pagkain na ayon sa “Pinggang Pinoy
para sa malakas na pangangatawan at tamang
timbang.”

Source: http://www.go4health.ph

 
Leave a comment

Posted by on July 21, 2014 in NEWS

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.