RSS

Category Archives: NEWS

Timek ti Barangay 2nd District (09/29/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. CALLAO PROPER, PEÑABLANCA, CAGAYAN

Iti nagkallabes a panawen nalidem ti ladawan ti Callao Proper, gapu kadagiti saan a nasayaat a pagteng ken aramid a maikaniwas ti linteg kuna dagiti daduma nga agindeg idi  kasla pagbutbutngan da ti brgy.Callao Proper,mainayon pay dagiti  gulo ken kalukwan nga aramid  dagiti agtutubo. Gapu kadagitoy a pagteng tinarigagayan dagiti agindeg  ti panag talna ti uneg ti barangay.

Idi 2007 in inut a nagbaliw ti nalidem a rupa ti barangay, naglawag daytoy ket simmangpet ti baro nga agsapa ken rang-ay ti brgy. Callao Proper babaen ti pangtugaw toy nagaget a lider ken Ama ti barangay ni Hon. Merlyn Turingan.

Nakita toy natured a kapitan ti kasasaad ti barangay ket daytoy ti inikkan da ti proyoridad kadwa na dagiti amin nga opisyales ken ti tulong dagiti napili a miyembro ti Barangay Tanod dinawat da ngarud  iti kooperasyon dagiti amin a lumugar ket saan da a napaay, iti kabiitan a panawen natalnan ti Brgy. Callao proper, naragsaken dagiti lumugar ket makapagpasyar dan ti uneg ti barangay nga awan pagbutbutngan da.

Mainayon pay a pakaragsakan dagiti lumugar  ket ti  panakaileppas dagiti naduma duma a proyekto a makaited ti pagsayaatan kadagiti lumugar babaen ti tulong ti naayat nga Ina ti ili  ti  Pena Blanca ni Hon. Marilyn  Julia Taguinod, amin dagiti pakaseknan ken dawat dagiti agindeg ti nasao a barangay ket naiyasideg iti Ama Ti Gobiyerno Iti Umili  ni Hon. Governor Alvaro T. Antonio ken Hon.Vice-governor Leonides Fausto gapu ta nakita ti Ama ti prubinsiya a kasapulan dagiti agindeg dagiti inyasideg a pakaseknan dina ngarud pinaay ida naited kadakauda dagiti proyekto a kalkalikaguman da kas kadagiti sumaganad; panakaipasdek ti Water system ken daduma pay a proyekto a sumaruno pay a maileppas.

Nakuna toy nagaget a Kapitan ta sapay la koma ta agtultuloy ti supotra ti Administrasyon Ti Taguinod  ken Antonio iti barangay Callao Proper tapno agtultuloy ti talna ken progreso nga ararapaapen dagiti agindeg.

Mabuhay Gobiyerno Ti Umuli!

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2014 in NEWS

 

EDITORYAL (09/29/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Malimit nating naririnig ang katagang, “Ang buhay ng pasahero ay nakasalalay sa drayber”. Sa bigat ng katagang ito, hindi lingid sa atin ang kaakibat na responsibilidad at tungkulin na dapat gampanan ng isang drayber. Mga responsibilidad at tungkulin na siyang magreresulta sa kaligtasan ng pasahero.

Mahirap ang buhay ng isang drayber. Kinakailangang gumising ng madaling araw at makipagsalaran sa daan. Hindi alam kung sapat ang kikitain sa buong araw upang matugunan ang pang-araw araw na pangangailangan ng pamilya. Kaakibat din nito ang mga hindi inaasahang kaganapan tulad na lamang ng mga aksidente sa daan. Ganoon na lamang ang kanilang pagtitiis at pagtitiyaga sa pamamasada na hindi alintana ang init, aksidente at iba pang hamon na kanilang haharapin.

Sa kadahilanang ito, pinangunahan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan ang pagtitipon ng mga drayber at operaytor na may layuning magkaroon ng pagkakaisa at kooperasyon ang mga drayber at operaytor tungo sa isang matatag na alyansa na kanilang sandigan at boses sa lipunan. Ito ang alyansang  Cagayan Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association, Inc. (CATODA) na magsisilbing sandigan at lakas ng mga drayber at operaytor upang masolbahan ang labang hinaharap at haharapin sa tulong ng Pamahalaang Panlalawigan. Dagdag pa sa pagpapatatag ng alyansa ang panunumpa ng mga opisyal ng CATODA na magsisilbing gabay at paalala sa kanila para maging huwaran sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin at responsibilidad. Kabilang din dito ang paggiya sa kanilang miyembro tungo sa minimithing layunin ng alyansa.

Tunay na napakalaki at napakahalaga ng tungkulin at sebisyo ng transport group sa pag-unlad ng lipunan. Sila ay nagdadala ng mga tao at mangangalakal na magpapalago sa turismo at ekonomiya. Mababakas din sa kanilang gawain ang marangal at maayos na trabaho.
Muli, ang isang magiting at huwarang drayber ay hindi lamang pansariling kapakanan o negosyo ang pinasukang trabaho ang iniisip kundi ang pagtupad sa tungkulin at responsibilidad, sinumpaan man o hindi, upang mapagsilbihan ng may pag-iingat at maayos ang mananakay at ang mismong lipunan.

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2014 in NEWS

 

People’s Action News (09/29/2014)

PA Sep 29Lalo pang pag-iigihan ang paggampan sa kanilang tungkulin at responsibilidad upang mapagsilbihan ng maayos at may pag-iingat ang pasahero at pagbubutihin ang paglilingkod sa kanilang mga miyembro.

Ito ang ipininangako ng mga bagong halal na opisyal ng Cagayan Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association, Inc. (CATODA) sa isinagawang oath–taking noong Setyembre 27, 2014 sa Capitol Gymnasium, Capitol Hills, Tuguegarao City, Cagayan.

Nakiisa sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng Tricycle Officers and Drivers Association (TODA) mula sa bayan ng Alcala, Sta. Teresita, Baggao, Camalaniugan, Gonzaga, Allacapan, Sanchez Mira, Claveria, Pamplona, Sto. Niño, Piat, Lasam, Amulung, Tgueugarao City, Peñablanca, Solana, Enrile at Iguig.

Pangunahing bisita sina Bise-Gobernador Leonides N. Fausto at Board Member Winnoco Abraham ng pangatlong distrito.

Bilang panimula, nagbigay ng mensahe si Elvis Sibbaluca, presidente ng CATODA. Sa kanyang mensahe, malaki ang responsibilidad ng TODA sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo sa mga mananakay. Dagdag pa rito ang pagtulong ng TODA sa oras ng kalamidad tulad ng pagdadala nila sa mga apektadong mamamayan sa ligtas na lugar at sa mga nasugatan sa pagamutan. Hinikayat din niya ang lahat ng miyembro ng CATODA na mamuhunan hindi lamang sa pinansyal na aspeto kundi pati sa pagkakaisa at kooperasyon upang mapagtibay ang nabuong alyansang CATODA.

Sa mensahe ni Bise-Gob. Fausto, malaki ang naitutulong ng transport sektor sa paglago ng ekonomiya. Sila ang nagdadala ng mga mangangalakal na may malaking kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya. Tulad nalang sa siyudad ng Tuguegarao na dinadalo ng mga tao. Dito matatagpuan ang mga Regional Center, malalaki at prestihiyosong eskuwelahan at malalaking pamilihang bayan na siyang dinadayo ng mga mangangalakal. Mga mangangalakal na pinagsisilbihan ng mga transport sektor na nagdadala at nagpapalago sa ekonomiya ng prubinsya. Kanya ring nabanggit ang posibilidad na ang siyudad ng Tuguegarao ay magiging sentro ng Northern Luzon. Kung kaya, ayon kay Bise-Gob. Fausto, ang transport group ay may malaking kontribusyon sa usaping ito. Kaakibat nito ang obligasyon at responsibilidad sa pagdadala ng at paninilbihan sa mga mangangalakal. Dagdag pa rito ang pagiging magalang, magiliw, tapat at maingat ng mga drayber upang lalo pang dadami ang mangangalakal.

Dagdag pa ni Bise-Gob. Fausto na patuloy na tutulong, susuporta at maninilbihan ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan upang mabigyan ng malayang pagbiyahe at progreso ang TODA.

Sa mensahe naman ni Board Member Abraham, kanyang nabanggit ang pagkakaroon ng disiplina, maayos na pamamalakad at magandang pakikitungo sa pasahero ng mga CATODA para sa pag-asenso at pag-unlad ng prubinsya.

Ang CATODA ang matatag na sandigan ng traysikel, drayber at opereytor sa prubinsya at siyang simbolo ng kanilang pagkakaisa, pagtutulungan at kooperasyon tungo sa matatag at maunlad na alyansa. Ito ang alyansang suportado ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan.

Ang mga sumusunod ay ang opisyal ng Cagayan Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association, Inc. (CATODA):

PRESIDENT :Elvis Sibbaluca
VICE PRESIDENT FOR ADMINISTRATION :Ladislao Apostol
VICE PRESIDENT FOR OPERATIONS :Rosalindo Baculi
SECRETARY :Betty Lou Domingo
1ST DISTRICT SECRETARY   :Honorio Evangelista
2ND DISTRICT SECRETARY   :Adriano Paulo Quebral Jr
3RD DISTRICT SECRETARY   :Rowen Romero
TREASURER   :Alan Gonzales
1ST DISTRICT TREASURER    :Johnny Misador
2ND DISTRICT TREASURER    :Emerson Dumlao
3RD DISTRICT TREASURER    :Bernard Nolasco
BOOK KEEPER   :Adelio Callueng
AUDITOR  :Apolinario Ligutan
BOARD OF DIRECTORS
:Fernando Venus

:Arnel Oliveros
:Rolando Guiang
:Pablito Apongol
:Jaime Buenaflor

Mga Artikulo Tungkol Sa Alkoholismo

Paano Bawasan ang Iyong Pagkahayok sa Alkohol

Ang paghahanap ng alak ay magaganap sa isang alkoholik habang nasa proseso ng iniwang pag- inom. Ito ay isang likas na palatandaan na maaaring tumagal ng lugar ang isang indibidwal sa pag-inom para sa isang mahabang panahon ng oras at binuo ng isang dependency sa alak. Ang katawan craves o naghahanap ng alak dahil sa dependency na nagiging sanhi upang isipin na ito ay kakulangan ng “nutrients” sa function ng norma na gawain.

Alkohol cravings ay maaaring sa anyo ng parehong pisikal at sikolohikal na aspeto. Pisikal na labis na pananabik ay kapag ang katawan “thinks” o iniisip na ito ay tumatakbo sa labas ng “fuel” at mga pangangailangan upang maging refueled agad. Kung minsan, makakakuha ka ng inis at balisa kapag ang pakiramdam ng mga cravingso paghahanap na. sa palagay mo ay hindi mapakali dahil sa ang nais ayi inom uli. Ang tanging bagay na katawan ang nakakakita upang makakuha ng kaluwagan  upang magkaroon ng isang inumin. Ang isang inumin ay humantong sa isa pang inumin hanggang sa ikaw biglang bumalik sa pag-inom uli. Kaya  dapat na malaman kung paano ang pakikitungo sa cravings sa alak upang  magpasya  na tumigil sa pag-inom.

Ang sikolohikal na epekto ng alak cravings ay mas kumplikado dahil palaging nag- iisip ng pag inom uli kahit  hindi mo nais pa. Ang pagiisip ng  nang isa pang inumin ay magti-trigger sa katawan  nang pagnanais at kahit na lalala ang sitwasyon.

Sa  dalawang sitwasyon,ang cravings sa alak ay maaaring maging mahirap na pakikitunguhan, ang katawan at isip ay  iyong magiging kaaway. Ikaw ay magsusumikap upang ang cravings sa alak at ang problema ay sa loob mo. Maaarig  talunin ang mga cravings sa pamamagitan ng pag control sa sarili at pakikisalamuha sa mga grupo ng mga tumigil na sa pagkahumaling sa pag-inom.

PAANO IIWASAN ANG ALCOHOLISM

Ang dahilan para sa katawan sa pakiramdam ng Ang dahilan  ng katawan sa pakiramdam ng mga cravings sa alak ay  isang uri ng dependency sa mga sangkap ng alak. Ang katawan ay nag-iisip na ang alak ay isang pangunahing sangkap para sa mabuting pagpapagana  ng katawan.

Kaya kung wala ito, ang katawan ay nagbibigay ng signal sa pagnanais ng pagkakaroon ng  substansiya ng alak .

May mga madaling paraan sa pakikitungo sa mga pisikal na cravings sa alak. Isa ay ang kumain ng mga karampatang uri ng pagkain. Isa sa mga bagay na madaling himukin ang pananabik para sa alak ay ang mababang asukal sa dugo. Ito ay maaaring mangyari pagkatapos kumain carbohydrates (asukal, proseso trigo atbp) ang; asukal sa dugo ay nagpapataas ng antas pagtaas, at pagkatapos  bawasan muli ng mabilis, ang cravings sa alak ay mararamdaman. Kaya huwag kumain ng masyadong maraming at jhuwag kumain ng masyadong kokonti! Huwag hayaan ang iyong sarili na masyadong magutom. Kumain ng masustansyang pagkain nang mapanatili ang antas  ng timbang ng asukal sa dugo.

Subalit muli, kumunsulta sa isang health professional bago gawin ang mga pamamaraan na ito upang matiyak ang makinis na mga epekto. Alcoholics maaaring magkaroon ng iba’t ibang pisikal na katangian at mga pamamaraan na  epektibo at  hindi nangangahulugan na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iba. . Maaaring  magkaroon ng kamalayan na dapat isaalang-alang ang pagkonsulta sa iyong doktor bago gawin ang mga pamamaraan na ito.

Isaalang-alang ang pagkain ng mga ganitong uri ng pagkain, saging, beans at gisantes, mga petsay, prutas, sweet orange gulay tulad  karot.
Pagkain na kailangan mo upang maiwasan. Maanghang na pagkain, pagkain na may pinong asukal at naprosesong puting harina

Isa pang bagay na isipin  tungkol sa pakikitungo sa cravings sa alak ay ang kumuha ng mga gamot sa labis na pananabik sa alak.  At muli, sumangguni sa iyong doktor bago ang pagbili ng mga gamut na ito.

May mga bagong gamot na magagamit sa merkado, at mgaDoktor ay nagrereseta ng mga gamot upang makatulong sa alcoholic na pasyente. Ang  iba’t ibang mga gamot ay ipinakilala na tungo sa pagtigil  sa mga cravings sa alak at withdrawal sintomas.

Kapag pinagsama sa self control at pagganyak ang mga pamamaraan na ito sa pakikitungo sa cravings sa alak, ay maaaring maging tunay na mabisa  ang paglalakbay ng pag- iwan sa pag inom.

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2014 in NEWS

 

Mga Testimonya ng natulungan ng PHILHEALTH-Point of Care ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan – Lasam District Hospital

lasam district hospitalPebrero ng kasalukuyang taon, inilunsad ang programang PhilHealth – POINT OF CARE na ang layunin ay tulungan ang mga kababayan natin dito sa Lalawigan ng Cagayan na walang kakayanang magpagamot o magkaroon ng Agarang Atensyong Medikal at ang pag- enrol sa Philhealth sa lahat ng mga cagayano na maa- admit sa mga District Hospitals. Ang Pamahalaang Panlalawigan sa pamumuno ni Gob. Alvaro Antonio, ang siyang magbabayad ng kaukulang halaga sa Philhealth bilang membership fee na siyang magagamit sa loob ng isang taon. Pantay- pantay ang pagturing at walang pinipiling katayuan sa buhay ang programang ito lalo na sa mga mahihirap nating kababayan.

lasam5

Agyaman nak kanyayo Governor Alvaro T. Antonio ti dakkel ah tulong nyo kanyami babaen ti programa yu nga Point of Care. Kas maysa ah marigrigat, dakkel nga tulong kadakami daytoy pannakaserrek mi ti Philhealth ken awan ti binayadan mi ti ospital gapu iti daytoy programa yu. Agyaman nak unay.

                                                                                                                                                                JOSE RINGOR

 
Leave a comment

Posted by on October 3, 2014 in NEWS

 

Daniw Ti Umili (09/22/2014)

peoples action masthead final jpeg

 

IDIAY LAUD
(Francis S. Guzman)

Idiay laud nagtaudan
Daguiti naiimas a makan
Nanam-ay ti biag, nangangato
Daguiti pagnaedan,
Aglaplapusanan daguiti sanikua-
Maibelbelleng laeng
Adu pay ti napapateg a gameng.

Idiay laud ti ayan daguiti
Agkakalapsat a babbai,
Natataraki a lallaki,
Adda sadiay ti sirib
Pigsa ken saririt.

Adu a tattao ti agtartarigagay
A mapan sadiay,
Daguiti arapaap, sirmata
Ragsak, idiay agur-uray.

Ngata?
Isu met ti kunada
Ngem ti laud, alun-onenna
Ti init nga impasangay ti daya.

 
Leave a comment

Posted by on October 3, 2014 in NEWS

 

EDITORYAL (09/22/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Ilan sa mga problemang kinakaharap ng ilang Cagayano ay ang mukha ng hirap na dinaranas dahil sa kawalan ng trabaho, malawakang tanggalan at mababang sahod na sanhi ng kawalan ng pagkain sa mesa. Dagdag pa rito ang paghagupit ng bagyo na nag-iwan ng pagkasira ng kabahayan, pag-aari at kabuhayan.

Sa kadahilanang ito, ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan ay patuloy ang isinasagawang sistema at programa upang masagot ang mga problema at maibsan ang paghihirap ng mga Cagayano. Patuloy ang suporta at ayudang ibinibigay ng Pamahalaang Panlalawigan sa mga Cagayano na siyang mag-aangat sa antas ng kanilang kabuhayan.

Nariyan ang mga proyektong pangkabuhayan tulad ng Banuar ti Agdama Livelihood and Economic Development Program (BTA-LEDP) na nagbibigay ng puhunan at tulong pinansyal para sa negosyo at nagbibigay ng kita at trabaho para sa mga Cagayano. Dagdag pa rito ang tulong sa mga magsasaka, lalo sa mga nasalanta ng bagyo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng binhi at iba pang gamit sa pagsasaka.

Kabilang din ang iba pang tulong at serbisyo ng Pamahalaang Panlalawigan na siyang makakatulong sa mga Cagayano, tulong na siyang bawas sa kanilang mga gastusin. Nariyan ang ayuda para sa pag-aaral ng mga kabataang Cagayano na siyang magdadala sa kanila na magkaroon ng magandang trabaho at matupad ang kanilang pangarap. Kasama rin ang tulong medikal at iba pang pangangailangang pangkalusugan upang magkaroon ng magkaroon ng malusog na pangangatawan at pag-iisip ang mga Cagayano. Sa pamamagitan nito, magagampanan nila ang kanilang tungkulin sa siyang magdadala sa kanila sa pag-unlad at pag-asenso.

Hindi rin lingid ang kontribusyon ng mga proyektong imprastraktura sa pag-angat ng antas ng kabuhayan ng mga Cagayano. Tulad na lamang ng pagbubukas ng mga kalsada na siyang kakailanganin sa pagdadala ng produktong pangkomersyo. Ang pagpapaunlad din ng turismo sa ating prubinsya ay siya ring nagdadala ng mga mamimili na makakatulong sa pag-unlad at paglago ng mga negosyo sa prubinsya.

Tunay ngang laging nandiyan ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan na handang tumulong at gumabay sa mga Cagayano, ngunit ating pakatandaan na mahalaga ang initsyatiba at sama-samang paggampan ng responsibilidad at tungkulin upang umasenso at umunlad sa buhay.

 
Leave a comment

Posted by on October 3, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 2nd District (09/22/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

ALEXANDER AGRA MFARMC CHAIRMAN
CLAVERIA, CAGAYAN

Claveria  ili a masarakan iti  lauden a paset ti Cagayan.Napintas nga ili ken adda ita puseg ti kabanbantayan ken nalawa a baybay makaayayo ti buya ti aglawlaw a buyugan ti nalamiis a pul- oy ti angin nu makadap aw kan iti masakupan na.

Kas pagaammo tayo ti kangrunaan a pagsapulan dagiti lumugar ket agtalon ken agkalap.Ditoy met a nabukel ti araap toy nagaget a mangimatmaton ti Municipal Fisheries and Aquatic  Resources  Management Council,  arapaap a tumulong ken mangpatibker ti  iti local nga industriya ti panagkalap ti lauden na a paset ti Cagayan a naparaburan ti nalawa ken napintas a pagkalapan.

Mapagwadan ken nasaririt,daytoy a lider , tubo ti Centro 5,iti daytoy met laeng nga ili, baon met laeng ti kinarigat ti biag inkalikaguman na iti nagadal ket nagturpos iti kurso a Bachelor Of Science in Marine  Transportation. Nagtrabaho iti Hotel Industry iti naunday a panawen ngem gapu ti ayat na a tumulong a mangpapintas iti lokal  nga industriya ti panagkalap ti ili a Claveria nagsubli ngarud ket sinubliyan na ti nakaisigudan na a trabaho a kas mangngalap, kadayta a kanito bayat ti panagbalin na a mangngalap manen nakita na dagiti adu a pakaseknan ken problema ti mangngalap kasta met ti mapaspasamak ti pagkakalapan saan ngarud a nagtaktak  nakimiyembro iti  Claveria Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council (MFARMC) ket ditoy naikkan iti gundaway a mangibinlag kadagiti napintas a kapanunutan ken ammo tapno mapapintas ti organisasyon idi 2010 nagbalinen a Chairman ti nasao nga konseho.Iti panagtakem na a chairman ti nasao nga organisasyon adadu pay dagiti napintas a plano ken proyekto nga impakat da babaen met laeng ti tulong dagiti kadwa na iti organisasyon ket timmakder ngarud ti organisayon ket adu dagiti pagsayaatan a naitulong na kadagiti amin a miyembro gapu kadagitoy  nga pasamak idi 20012 nairekomenda ti pannakisalipda iti gawad saka a programa ti Department of Agriculture-Farm Category, ditoy a nagun-od da Provincial, Regional ken second place national awardee. Gapu daguiti pannadayaw naaddaanda ti patrol boat tapno isu ti usaren da a mangsalwad kadaguiti mangngalap ken pagbiagan  ti pagkalapan. Natulunganna met daguiti dadduma pay a Fisherfolks ti alternatibo a pagsapulan nangruna nu nadawel ti baybay. Iti tawen 2013 naisalip manen iti gawad saka daytoy a konseho babaen ti dakkel a suporta ti LGU- Claveria, probinsya ken BFAR REGION 2  nagun-od ti Claveria FARMC ti kangatoan a pammaday a kas National Awardee ti gawad saka farm category. Gapu iti dakkel a pammadayaw naikkan da ti premyo nga 500,000.00 ken proyekto para kadaguiti fisherfolks, nangted met ti region ti 50,000.00 ken 10,000.00.

Gapu iti adu a naaramidan toy nagaet a lider a mabigbigbig ti nagan nga  Alex Agra napili  dayoty a Fisherfolk Regional Director ti BFAR ket  dit0y na nga imburay daguiti napipintas a kapanunutan ken aramid  tapno adda pagtuladan daguiti MFARMC ti sibubukel nga  rehiyon 2.

Nakuna pay ni alex agra a saan laeng nga agkalap no di ket masapul pay ti panangikomitar ti bagi ken oras kasta met ti sakripisyo nga agadal kadaguiti kabaruanan a teknolohiya tapno ti maysa a mangngalap ket dumur-as ti kasasaad   ti panagbiag na.

 
Leave a comment

Posted by on October 1, 2014 in NEWS

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.