RSS

Category Archives: NEWS

EDITORYAL (08/25/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL


OFW… tinaguriang mga makabagong bayani ng lipunan. Tunay na mahalaga ang trabaho at tungkulin na ginagampanan ng mga Pilipinong naghahanapbuhay at nakikipagsapalaran sa ibang bansa o mga Overseas Filipino Worker (OFW) sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga perang kanilang ipinadadala o remittances dito sa Pilipinas ay tumutulong sa pagpapatatag at pagpapalago ng ating ekonomiya. Kabilang sila sa mga bumubuhay sa ating ekonomiya. Dahil sa malaking tulong na naiaambag ng mga OFW sa ekonomiya, sila ay tinaguriang makabagong bayani ng lipunan.

Dahil dito at sa mga patunay sa kahalagahan ng mga OFW sa ating lipunan, nararapat lamang na bigyan sila ng magandang serbisyo ng gobyerno. Kung kaya, ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan ay walang pagmamaliw na makiisa sa mga ahensya na siyang nagbibigay proteksiyon at seguridad sa ating mga Cagayanong OFW. Patunay dito ang paglagda ng Pamahalaang Panlalawigan kasama ang mga nasasakupan nito sa isang Memorandum of Agreement na siyang mangangalaga sa karapatan, magbibigay seguridad at magpapalawig at magpapaigting ng mga programa at serbisyong nararapat sa ating mga makabagong bayani.

Sadyang mahirap at malungkot ang mawawalan ang isang tahanan ng mahal sa buhay kahit pansamantala lamang. Ang pakikipagsapalaran ng mga Cagayanong OFW para lamang maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa para maibigay ang maganda at asensadong buhay para sa kanilang pamilya. Hindi nila alintana ang hindi mapapantayang sakripisyo, hirap at lungkot na kanilang dinaranas para lamang maiangat sa kahirapan ang kanilang mga mahal sa buhay. Gustuhin man nila na manatili sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay ay hindi maaari sapagkat kinakailangang maghanapbuhay para sa pag-unlad at pag-asenso ng pamilya. Tanging ang ikabubuti at magandang kapakanan ng kanilang pamilya ang kanilang iniisip at isinaalang-alang, kaakibat nito ang hindi makasama ang pamilya.

Tunay nga na hindi mapapantayan ang mga hirap at sakripisyo ng mga Cagayanong OFW. Kung kaya ang binibigyan halaga at proteksyon ng Pamahalaang Panlalawigan ang mga naiwang pamilya ng ating mga kapatid na naghahanapbuhay sa ibang bansa. Kabilang din dito ang paggabay at pagtulong sa ating kapwa-Cagayanong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa at ang pagprotekta sa kanila laban sa mga illegal recruiters.

At para sa ating mga Cagayanong OFW, sa kabila ng pagnanais na manatili sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at imbes na unahin nila ang kanilang sarili, sila ay handang maghirap at magsakripisyo hindi para lamang maiangat at mapaunlad ang buhay ng kanilang pamilya kundi para mapaunlad at mapaganda ang ekonomiya ng ating prubinsya. Mabuhay kayo.

 
Leave a comment

Posted by on September 2, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 3rd District (08/25/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. CASINGSINGAN NORTE, AMULUNG, CAGAYAN

Ti pudno nga panaggobyerno ket awan pilpilyen uray sia- asino awan met pilpilyen na a lugar adayo man ken asideg idanun na ti pudno a serbisyo.

Ti barangay Casingsingan Norte ket masarakan iti lauden a paset iti ili nga Amulung, maysa kadaguiti kasulinekan a lugar. Maysa a pakaseknan daguiti lumugar ket ti kinarigat ti dalan nu tiyempo ti panagaani, napalaos ti rigat daguiti mannalon nga agidalyasat kadaguiti apit da.

Idi October 2007 umuna a termino ni Kapitan Ruben Fernando Martinez, nagnunumuan da kadaguiti kameng ti konseho na nga masapul a maikkan solusyon ti nasao a pakaseknan idanun da daytoy a problema ken  Gobernador Alvaro T. Antonio. Saan da ngarud a napaay  naikkan da iti financial assistance para iti pannakapasayaat ti daldalan nga adda iti masakupan ti barangay.

Napasayaat ngarud daguitoy iti kabiitan a panawen. Babaen iti panakatarimaan daguiti dalan saan laeng a daguiti bumarangay iti natulungan na. Nakatulong pay daytoy kadaguiti sabali a barangay nangruna kadaguiti agindeg iti barangay Calintaan ken barangay Caratacat. Uray tiempo ti panagtutudo saan laengen a kuliglig ti makadalyasat uray payyen jeep, van, tricycle ken motorsiklo.

Dakkel la unay ti panagyaman ni Kapitan Martinez ken iti kameng ti konseho na kasta met daguiti lumugar ket dawat da nga agtultuloy koma ti tulong ken suporta ti Gobyerno  iti Umili tapno agtultuloy ti progreso kadaguiti amin a barangay iti intero a tanap ti prubinsiya ti Cagayan.

Daguiti dadduma pay a tulong a naited ti barangay  Casingsingan Norte, ket daguiti sumaganad: Box culvert nga agturong iti farm to market road ken tallo a drying pavement.

Nakuna pay toy nagaget nga Ama ken lider ti Brgy. Casingsingan Norte nga nanipud idi 2007 ken iti agdama adayun ti nadanun ti barangay na gapu kadaguiti saan nga agsarday a tulong nga it- itden  dagiuti mangidadaulo ti Gobyerno iti Umili.

Agyaman Gobyerno ti Umili!

 
Leave a comment

Posted by on September 2, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 2nd District (08/25/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. NAMUCCAYAN, STO.NIÑO, CAGAYAN

Iti nakakaskasdaaw nga aramid ket saan nga iti panagtilmon ti maysa nga espada wenno panag baddek iti beggang nu di  iti panagbalin ti maysa  a lider a napudno a sanggir ti serbisyo publiko.

Balikas nga imbuksilan daguiti napintas nga aramid ken umiso a panakaipakat ti proyekto para pagsayaatan ti kaaduan ti Bgy. Namuccayan.

Kas ababa a panangiladawan. Daytoy a barangay ket masarakan iti nagbebeddengan ti sumagmamano a barangay a bumallasiw iti karayan kas koma iti Bgy. Tammuco ti amianan, Felicitas ti laud, San Manuel ti  abagatan  kasta met ti bgy. Nag-Uma  iti daya. Addaan nalawa a pagtatalunan ken pagmulaan iti natnateng.

Natalna a barangay nga idadauluan ti natakneng a kapitan ken ama ni Kapitan Marlon S. Medrano.

Kas mangiturung iti barangay, saan a nailinged kenkuana daguiti adu a pakaseknan ken problema a masapul a maikkan iti sungbat ken solusyon.

Nagnunumuan da ngarud kadaguiti opisyales na a pagtitinulungan da nga ibirukan iti solusyon dagitoy a pakaseknan.

Babaen iti anep ken napudno a pannakikadwa ken tulong ni apo mayor Andrew Pagurayan inyasideg ni Kapitan Medrano iti Ama ti Gobyerno Ti Umili daguiti arungaing ti kabaranggayan na ket saan ngarud a napaay. Inruknoy ni Gobernador Alvaro Antonio ken Bise Gobernador Odi Fausto  ti tulong iti barangay na para mausar iti pagsayaatan ti amin nga agindeg iti Namuccayan. Umuna gapu ta nalawa iti pagtatalunan naikkan da ngarud iti Multi-Purpose drying pavement, mainayon pay ti pannaka pabaro ti tallo (3) a classroom (marcos type) tapno mausar daguiti agad adal iti Integrated School, pannakaipasdek ti Dug well a paggapuan iti danum a maaramat daguiti mannalon nu makamtod da iti danum nu tiyempo iti panagtatalon. Idi 2013, naikkan da iti Php100,000.00 pesos para slope protection.

Saan met a naudi daguiti organisasyon iti uneg ti barangay, maragsakan met daguiti kameng ti Namuccayan Vegetables Growers Association ti proyekto nga inted ti Gobyerno Ti Umili kadakauda. Naikkan da pay iti maysa nga unit ti Motorized banca,  monoblock chairs ken computer sets a mausar ti pagadalan nga adda iti uneg ti barangay.

Kadaguiti amin a tulong ti gobyerno prubinsyal  napalaus ti panagyaman daguiti agindeg, indawat toy  mararaem a kapitan a sapay la koma ta agtultuloy ti suporta ti Gobyerno Ti Umili  iti barangay na.

 
Leave a comment

Posted by on September 2, 2014 in NEWS

 

People’s Action News (08/25/2014)

PA Aug 25Sa pagbibigay halaga ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa kapakanan at seguridad ng mga Overseas Filipino Workers (OFW) mula sa ating prubinsya, nagsanib puwersa sa pamamagitan ng pagpirma o signing ng Memorandum of Agreement ang Philippine Overseas Employment Administration (POEA), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), Department of Labor and Employment (DOLE), Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan at Local Government Units (LGUs). Ito ay ginanap noong Agosto 18, 2014 sa Governor’s Pavilion, Capitol Hills, Tuguegarao City, Cagayan.

Layunin ng aktibidad na protektahan at mapalawak ang serbisyong nararapat sa mga Cagayanong nagtatrabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng concerned national government agencies at LGUs. Ito rin ay magsisilbing gabay at sandigan ng mga Cagayano laban sa mga illegal recruiters. Ito rin ay pagkilala ng Pamahalaang Panlalawigan sa kahalagahan ng mga Cagayanong OFW sa paglago ng ekonomiya ng ating prubinsya sa pamamagitan ng kanilang remittances, nararapat lamang na bigyan sila ng magandang serbisyo ng Pamahalaang Panlalawigan.

Dumalo sa nasabing aktibidad si POEA Administrator Hans Leo J. Cacdac, Gobernador Alvaro T. Antonio, tagapangasiwa at empleyado mula sa OWWA, TESDA, DOLE, municipal mayors ng iba’t ibang bayan sa prubinsya ng Cagayan.

Ayon kay POEA Administrator Cacdac, ang convergence na ito ay magsisilbing sandigan sa higit pang pag-angat ng mga OFW mula sa ating prubinsya at magiging kaagapay sa pagkilala sa kanilang mga karapatan. Nanawagan din siya sa lahat ng kasamang ahensiya na magtulungan at gumawa ng makabuluhang programa para sa OFWs. Dagdag pa niya ang pagbibigay paalala ng mga dapat gawin at seguridad sa mga Cagayano upang hindi mabiktima ng illegal recruiters.

Inilahad ni Gob. Antonio na sa ngayon ay may 83,000 na OFW mula sa prubinsiya ng Cagayan. “Malaki ang kontribusyon nila sa ekonomiya hindi lamang  ng prubinsya kundi sa buong bansa na rin. Sa pamamagitan ng convergence na ito at sa tulong ng iba’t ibang punong-bayan ay unti-unti natin silang matutulungan sa kanilang mga suliranin, matutugunan din natin ang kanilang pangangailangan at mula sa ilang programa para sa kanila ay maibabalik natin ang kanilang  naiaambag sa ating ekonomiya,” dagdag pa ng Gobernador.

Nagbigay din ng oryentasyon ang mga partner agencies patungkol sa mga karapatan at benepisyo na para sa mga OFW. Inilahad din ang mga programa at serbisyong tunay na makakatulong sa mga Cagayanong OFW.

UNANG MITING NG HRRAC, GINANAP

Nagpulong sa kauna-unahang pagkakataon ang mga owners  at managers ng Hotel, Resort and Restaurant Association of Cagayan (HRRAC) sa Function Hall ng Paseo Reale Mall upang palakasin ang turismo sa lalawigan at pagtibayin ang organisasyon para sa ikakaunlad ng Cagayan.

Sa kanyang pambungad na mensahe, ipinahayag ni Jenifer Junio-Baquiran, Officer-in-Charge ng Tourism at Economic Enterprise  Office Coordinator na malaki ang potensyal ng Cagayan sa larangan ng turismo at kinakailangan palakasin ito upang lalong makatulong sa mga mamamayan. Binigyang diin niya na “It’s More Fun in Cagayan,” dahil sa mga magagandang tanawin at pasyalan na maaaring puntahan ng mga turista. Ipinahayag din ni Baquiran na buo ang suporta ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa pagpapalakas ng turismo sa Cagayan at tumulong sa mga private tourism establishments.

Samantala, dumalo din sa naturang pagpupulong ang ilang mga empleyado ng Department of Tourism Regional Office na sina Mr. Tomas Santos at Imelda Garduque kapwa mga Tourism Operations Officer.

Tinalakay ni Santos ang kahalagahan ng turismo gayundin ang pagpapayabong nito dahil malaki ang pakinabang nito sa tao. Samantala, tinalakay ni Garduque ang mga requirements at qualifications for accreditation ng mga hotel, resort at restaurant sa lalawigan.

Ginanap din sa nasabing pagpupulong ang eleksyon ng mga opisyal ng HRRAC. Ang mga bagong halal ay sina:

Chairperson             : Emie Antiporda
VP for Marketing      : Josie Taylor
VP for Research       : Joan Taguba
VP for Culture           : Angel Rabago
Secretary                  : Emie Garcia
Treasurer                  : Teresa Cabalza
Auditor                       : Dialita Mandac
PRO                          : Romel Saturnino
:Jernalyn Cabildo

Board of Directors:
1st District:

Eden B. Allin
Luvie Querubin

2nd District:

Mildred Aguinaldo

3rd District:

Floribel Tabaco
Narciso Marion
Edwin Gannaban

PAGLALAGAY NG AUTOMATIC RAIN GUAGE AT WATER-LEVEL MONITORING SENSOR, ISINAGAWA

Upang mapaigting ang kahandaan gayundin ang pagpapalakas sa adbokasiya ng lalawigan sa panahon ng kalamidad at sakuna, pinangunahan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan kaakibat ang Provincial Climate Change and Disaster Risk Reduction and Management Council (PCCDRRMC) ang paglalagay ng mga automatic rain guage at automatic water-level monitoring sensor sa iba’t ibang mga bayan sa prubinsya.

Ang automatic rain guage o ARG ay isang instrumento upang sukatin ang dami ng buhos ulan o rain fall habang ang automatic water-level monitoring sensor o AWMS ay isang instrumentong sumusukat sa lebel at laki ng tubig.

Ang mga instrumentong nabanggit ay otomatikong nagbibigay ng impormasyon kada labinlimang minuto sa server ng Department of Science and Technology – ASTI Head Office sa Manila na malaki ang maitutulong sa pagmomonitor ng posibleng pagtaas ng tubig at pagbaha.

Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa tulong ng United Nations World Food Program o UNWFP at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan na nagkakahalaga ng Php1,106,000.00 na kabilang sa Phase II project ng UNWFP para sa Disaster Preparedness and Response Program.

Ayon kay Bonifacio Quarteros, pinuno ng PCCDRRMC malaki ang maitutulong ng mga kinabit na mga instrumentong ito sa mga Rescue Teams ng lalawigan gayundin sa mga local government units upang mapaghandaan ang anumang pagbaha o pag-apaw ng Cagayan River na kadalasang nagbibigay ng malaking pinsala sa pamumuhay ng mga Cagayano lalo na sa panahaon ng tagulan at malalakas na bagyo.

Nakatutok din si Gobernador Alvaro T. Antonio sa proyektong ito dahil sa kanyang pagpapatibay at pagpapatupad ng “zero-casualty.” Ipinahayag din ng gobernador na dapat handa ang bawat isa at ipakita ang pagkakaisa sa mga hangaring ito upang maiwasan ang mas malaking pinsala na maaaring maidulot ng mga kalamidad at sakuna.

Kabilang sa mga nakabitan ng mga nasabing instrumento ay ang Piat, Gattaran, Baggao at Ballesteros. Mismong mga technicians ng DOST-ASTI ang nagkabit sa mga instrumentong nabanggit.

ANO ANG EBOLA?

Ang Ebola virus ang sanhi ng nakakahawa at nakakamatay na sakit sa tao at mga hayop tulad ng gorilla: ang Ebola Virus Disease o Ebola Hemorrhagic Fever. Apektado sa kasalukuyan ang mga bansa sa West Africa tulad ng Guinea, Liberia at Sierra Leone.

Paano ito nakukuha?
Sa paghipo o paghawak ng maysakit na positibo sa Ebola Dugo o iba pang “body fluids” mula sa maysakit tulad ng pinagsukahan, laway, dumi, ihi, semilya. Mga kontaminadong gamit ng maysakit tulad ng karayom, sapin ng kama at kumot.
Ito ay hindi nakukuha sa hangin, sa pag-ubo o pagbahin.

Incubation Period:

Ang sinumang mahawa ay magkakaroon ng sintomas pagkalipas nang 2-21 araw. Ang mga sintomas lamang ang pwedeng makapanghawa sa iba.

Paano ito ginagamot?
Wala pang gamot o bakuna laban sa Ebola

Mas mabuting dalhin sa ospital agad ang maysakit kung naghihinala na ito ay may Ebola

Malaking tulong ang oral at intravenous fluids maging ang pagsalin ng dugo

Kailangan maibukod ang may sakit upang hindi ito makahawa

Sinu-sino ang maaaring higit na maapektuhan nito?

Ang mga naninirahan o ang mga nagsisilakbay sa mga apektadong bansa

Ang mga kasambahay o pamilyang maysakit

Ang mga nag-aalaga ng may sakit sa bahay o ospital kasama na ang mga doktor, nars, laboratory workers at iba pa

Kailangan ninyong ipagbigay alam sa mga airport quarantine officers gamit ang health check list kung kayo ay galing sa paglalakbay sa mga apektadong lugar lalo na kung kayo ay mayroong lagnat o iba pang sintomas.

Anu-ano ang mga sintomas ng Ebola?

Lagnat, sakit ng ulo, labis na panghihina, masakit na kalamnan, kasu-kasuan at lalamunan

Pagduwal, pagsusuka at pagtatae

Pantal sa katawan, pasa o bugbog

Pamumula ng mata

Pagdurugo sa ilong, bibig, mata, tainga, dugo sa suka o dumi, at sa lugar ng pinagtusukan ng karayom.

Pagkasira ng bato at atay

Paano ito maiiwasan?

Wala pang bakuna kontra sa Ebola

Huwag hihipo o hahawak sa pasyente ng hindi gumagamit ng gloves at iba pang uri ng rekomendadong pananggalang

Ugaliing maghugas ng mga kamay gamit ang malinis na tubig at sabon

Iwasang hipuin ang anumang parte ng mukha gamit ang marumi o di pa nahugasang mga kamay at daliri

Ano ang ginagawa ng DOH para maiwasan ang Ebola?

Mahigpit na pagbabantay sa mga pasaherong dumating sa paliparan at mga daungan ng barko

Pagsiguro na lahat ng pasahero mula sa ibang bansa ay magbibigay ng health information checklist

Kahandaan ng mga ospital sa pangangalaga sa pasyente sakaling magkaroon ng kaso

Matibay na pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang sangay ng pamahalaan para maiwasan ang Ebola

Malawakang pagpapalaganap ng tamang impormasyon upang maiwasan ang sakit na ito

Pagsasanay sa mga healthcare workers kung paano pangalagaan ang pasyente at kanilang sarili laban sa sakit na ito

Source: http://www.doh.gov.ph

 
Leave a comment

Posted by on September 2, 2014 in NEWS

 

Daniw ti Umili (08/18/2014)

peoples action masthead final jpeg

 

NARIDAM NGA AMA
(Loreta Palumayan)

Tumakder kan napateg nga ama
Pamilyam sisasagana
Iwaksim tay napalabas
Arakupem baro a biag

Magnaka a situtured
Kalintegam inka irupir
Rigat tuuk inka sawiren
Tapnu balligi ti inka ragpaten

Maysa ka nga ama a naregta
Adda trabahom agob obertime ka
Iwaksi muntay barkada
Tapnu annakmu makaadal da

Dika ngarud dengdenggen
Daguiti makayted kenka iti tubeng
Ituloy mo nga di agdua-dua
Tapnu waya waya adda kenka

Inka ngarud isagana, nadalus nga puso
Ken kararrua, tapnu agari ti urnos
Talna ken kappia.

 
Leave a comment

Posted by on August 28, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 3rd District (08/18/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BARANGAY DANILO CARDENAS
BGY. DADDA, AMULUNG, CAGAYAN

Ti barangay Dadda ket maysa kadaguiti kalawaan nga barangay iti Amulung a masarakan iti dayaen ili. Ti barangay Dadda ket addaan ti lima (5) nga sitios a maawagan nga Riverside, Santol, Kalookan, Villaroza ken Burubur.

Maipanpanakkel ti nasau nga barangay iti nadalus nga ayus ti Batawang Creek ken iti Eco-tourism Park iti munisipyo. Iti nasau nga tourist spot ket launen ti nalawa nga namulaan kaykayu ken makaay-ayu nga pintas iti sitio pinicon falls. Iti kangrunaan nga pagsapulan daguiti lumugar ket pinagmumula ti pagay, mais, tabako ken dadduma pay. Gapu iti ayat ti opisyales nga agserbi kadaguiti kabaranggayan ket adu ti nadawat da nga tulong ti Provincial Government iti Cagayan nga idadaulwan ni Gob. Alvaro T. Antonio nga pagyamyamanan daguiti lumugar isu daguiti sumaganad: Solar Dryer (Php100,000.00), Road Concreting (Php100,000.00), Street Lights (Php100,000.00), Re-graveling yearly.

Iti nabatbati pay nga tawen nga panagserbi mi, dawaten mi nga sapay la kuma ta agnanayon iti ipaay ni Gob. Antonio iti barangay mi kas kuma iti pannakatarimaan pay ti dalan nga agturung iti nadumaduma nga sitio iti barangay tapnu ti kasta mas lalo mi pay a marikna iti panagdur-as ti barangay mi.

Agbiag ti GOBYERNO TI UMILI!

 
Leave a comment

Posted by on August 28, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 2nd District (08/18/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. GUIDDAM, ABULUG, CAGAYAN

Ti Barangay Guiddam ket maysa kadaguiti kadadakkelan a barangay ti ili nga Abulug. Daytoy a barangay ket masarakan iti nagbabaetan ti ili a Ballesteros ken Sta Marcela, Apayao kangrunaan a pagsapulan daguiti lumugar ket panagmula iti pagay, mais, madumaduma klase daguiti nateng. Ditoy a lugar ti pakasarakan iti nalawa nga pagmulmulaan ti prutas a kas mandarin, kalamansi ken dragon fruit.

Ti ayat na a maitultuloy ti nairugi a proyekto  ti ama na ken  agserbi iti kalugaran na, maysa nga anak na ti nagdesisyon a mangipatuloy ti paddak ti ama na a nabayag met a nagserserbi a kas kapitan ti daytoy a barangay. Isu ni Punong Barangay Felix De San Jose.

Nagturpos daytoy ti kolehiyo iti Bachelor of Science in Rad-Technologist sadiay St. Jude College Manila. Sakbay a simmabak iti pulitika dati isuna nga empleyado iti Gobyerno Local ti ili nga Abulug iti nasurok a sangapulo a tawen a kas Municipal Nutrition Action Officer(MNAO).

Tawen 2013 idi napagasatan a nangabak a kas Punong Barangay ti daytoy a barangay. Bayat ti inda panagtakemna a pakaibilangan iti sibubukel a  konseho na, intultuloyna daguiti nairugi ti amana a ni Ex-Kapitan Cornelio de San Jose.

Kas maysa nga agdadamo nga agserbi kadaguiti bumarangay adu daguiti proyekto nga  inaramid da a pinunduan  ti barangay kas kadaguiti pannakapasilaw ti Guiddam Elementary School, Mini Gym ti Pinaron Elementary School, maysa a sitio iti daytoy a barangay, pannaka pabato ti dalan iti lima a sitio da ken panaka paada iti jetmatic a naipasdek iti lugarda.

Kas dati a programa ti ama na intultuloy da ti panagited da ti school supplies ken tsinelas kadaguiti narigat ti kasasaad na ti biag nga agbasbasa iti elementarya. Agtultuloy met latta diay Feeding Program kadaguiti malnourish nga ubbing ti uneg ti barangay. Naaramid da daguitoy babaen ti adu a tultulong ti maduma duma nga NGOs a naayat nga tumultulong iti lugarda.

Maysa pay a programa da ket isu ti para kadaguiti agtutubo iti lugarda kas ti panagadal maipanggep ti agtutubo, Teenage Pregnancy, Drug Addiction ken siempre panangsuportada maipanggep ti sports a paga-ayat daguiti agtutubo.
Iti kalkalpas a barangay fiesta ti barangay adu met ti naur-orda a pundo adda met ti naur-ur da nga pondo nga isu ti biningay bingay na para iti lima a sitio iti barangay da nga isu met ti ingatangda kas iti ramramit iti kusina, jetmatic, mono blocks a tugaw nga isunto met pagsusublatan iti lumugar kadagitoy a sitio.

Maysa kadaguiti plano da iti umay nga April 2014 isu ti makuna a Grand Reunion ti amin a nag graduar ti pagadalan ti Elementarya da. Pakabilangan nga aktibidades da isu ti Medical Mission, Tree planting ken Marathon.

Dakkel met ti panagyamanda kadaguiti adu a nangiyatnag ti tultulong iti barangayda kas  tulong pinansyal a  naggapu iti provincial government nga idauluan ti ama ti prUbinsya ni Hon. Alvaro T. Antonio kas kadaguiti sumaganad; Pannaka pondo ti panakapasilaw ti kalsada iti barangay proper, Pondo a panakaituloy ti Multi-purpose Building, MPDP, Construction of Water System.

MangNamnama da ngarud nga agtultuloy koma ti ayat ket tulong pinansyal daguiti madumaduma a sekta ti gobyerno ken NGOs tapno maipatungpal da daguitoy nga  arapaapda a makatulong iti kalugaran da.

 
Leave a comment

Posted by on August 28, 2014 in NEWS

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.