RSS

Category Archives: NEWS

Timek ti Barangay 2nd District (08/18/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. GUIDDAM, ABULUG, CAGAYAN

Ti Barangay Guiddam ket maysa kadaguiti kadadakkelan a barangay ti ili nga Abulug. Daytoy a barangay ket masarakan iti nagbabaetan ti ili a Ballesteros ken Sta Marcela, Apayao kangrunaan a pagsapulan daguiti lumugar ket panagmula iti pagay, mais, madumaduma klase daguiti nateng. Ditoy a lugar ti pakasarakan iti nalawa nga pagmulmulaan ti prutas a kas mandarin, kalamansi ken dragon fruit.

Ti ayat na a maitultuloy ti nairugi a proyekto  ti ama na ken  agserbi iti kalugaran na, maysa nga anak na ti nagdesisyon a mangipatuloy ti paddak ti ama na a nabayag met a nagserserbi a kas kapitan ti daytoy a barangay. Isu ni Punong Barangay Felix De San Jose.

Nagturpos daytoy ti kolehiyo iti Bachelor of Science in Rad-Technologist sadiay St. Jude College Manila. Sakbay a simmabak iti pulitika dati isuna nga empleyado iti Gobyerno Local ti ili nga Abulug iti nasurok a sangapulo a tawen a kas Municipal Nutrition Action Officer(MNAO).

Tawen 2013 idi napagasatan a nangabak a kas Punong Barangay ti daytoy a barangay. Bayat ti inda panagtakemna a pakaibilangan iti sibubukel a  konseho na, intultuloyna daguiti nairugi ti amana a ni Ex-Kapitan Cornelio de San Jose.

Kas maysa nga agdadamo nga agserbi kadaguiti bumarangay adu daguiti proyekto nga  inaramid da a pinunduan  ti barangay kas kadaguiti pannakapasilaw ti Guiddam Elementary School, Mini Gym ti Pinaron Elementary School, maysa a sitio iti daytoy a barangay, pannaka pabato ti dalan iti lima a sitio da ken panaka paada iti jetmatic a naipasdek iti lugarda.

Kas dati a programa ti ama na intultuloy da ti panagited da ti school supplies ken tsinelas kadaguiti narigat ti kasasaad na ti biag nga agbasbasa iti elementarya. Agtultuloy met latta diay Feeding Program kadaguiti malnourish nga ubbing ti uneg ti barangay. Naaramid da daguitoy babaen ti adu a tultulong ti maduma duma nga NGOs a naayat nga tumultulong iti lugarda.

Maysa pay a programa da ket isu ti para kadaguiti agtutubo iti lugarda kas ti panagadal maipanggep ti agtutubo, Teenage Pregnancy, Drug Addiction ken siempre panangsuportada maipanggep ti sports a paga-ayat daguiti agtutubo.
Iti kalkalpas a barangay fiesta ti barangay adu met ti naur-orda a pundo adda met ti naur-ur da nga pondo nga isu ti biningay bingay na para iti lima a sitio iti barangay da nga isu met ti ingatangda kas iti ramramit iti kusina, jetmatic, mono blocks a tugaw nga isunto met pagsusublatan iti lumugar kadagitoy a sitio.

Maysa kadaguiti plano da iti umay nga April 2014 isu ti makuna a Grand Reunion ti amin a nag graduar ti pagadalan ti Elementarya da. Pakabilangan nga aktibidades da isu ti Medical Mission, Tree planting ken Marathon.

Dakkel met ti panagyamanda kadaguiti adu a nangiyatnag ti tultulong iti barangayda kas  tulong pinansyal a  naggapu iti provincial government nga idauluan ti ama ti prUbinsya ni Hon. Alvaro T. Antonio kas kadaguiti sumaganad; Pannaka pondo ti panakapasilaw ti kalsada iti barangay proper, Pondo a panakaituloy ti Multi-purpose Building, MPDP, Construction of Water System.

MangNamnama da ngarud nga agtultuloy koma ti ayat ket tulong pinansyal daguiti madumaduma a sekta ti gobyerno ken NGOs tapno maipatungpal da daguitoy nga  arapaapda a makatulong iti kalugaran da.

 
Leave a comment

Posted by on August 28, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 1st District (08/18/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. CENTRO WEST BUGUEY,CAGAYAN

Unang naglingkod si Kap.Tapalgo sa kanyang Barangay bilang Kagawad.Nitong nakaraang halalan,siya ay kumandidato bilang Punong Barangay,at siya ay nanalo.

Sa unang buwan ng kanyang panunungkulan,siya ay nagpatawag kaagad ng pulong pambarangay,dito niya inihayag ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya sa kanyang pagkapanalo. Inilatag din niya ang kanyang magaganadang layunin , programa at polisiya  para sa kaunlaran at kapayapaan ng kanyang barangay.Hinikayat din ng respetadong ama at lider ang lahat ng mga opisyal at mga mamamayan na makipagtulungan at makiisa sa mga pagplaplano, paggaa ng mga polisiya at pambarangay na alituntunin ng sa ganun mas epektibo at comprehensibo ang mga hakbang tungo sa kaunlaran ng Barangay Centro west, sa bayan ng Buguey.

Sa kasalukuyan, sa tulong ng butihing mayor sa bayan ng Buguey , may mga resolusyon na rin na nasa opisina ni Gob. Alvaro Antonio at Bise-Gob. Odi Fausto para sa mga ayudang pinansiyal na siyang gagamitin sa mga iba’t ibang proyekto na kagyat na kailangan ng mga tao sa barangay.

Dagdag pa ng butihing lider na  sa kanyang panunungkulan bilang ama ng barangay base na rin as kanyang mga karanasan “sa bawat responsibilidad ay may kaakibat na pagsasakripisyo” ang kanyang panunungkulan ay nakabase sa adbokasiya ng Gobyerno Ti Umili.

 
Leave a comment

Posted by on August 28, 2014 in NEWS

 

EDITORYAL (08/18/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL


Wala sa pera o dahas wala sa satsat o boladas ang pagbabago, mga katagang gumabay sa maayos at tuwid na pag gogobyerno ni Gobernador Alvaro T. Antonio. Sa loob ng mahigit 7 taong paninilbihan sa Cagayano ni Gob.  Antonio nakamit ang progreso at maunlad na Cagayan.

Kabilang ang 10K Agenda na siyang naging pamantayan at gabay upang maihatid ang serbisyo at programang may direktang epekto sa buhay ng mga Cagayano. Nariyan ang pagpapatayo ng mga imprastraktura tulad ng Small Water Impounding Project (SWIP) upang matugunan ang pangangailangan sa pagsasaka ng mga Cagayano na pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga ito. Dagdag pa rito ang mga iba’t ibang proyekto at programa ng Pamahalaang Panlalawigan tulad ng scholarship program, pabahay program, health program at iba pa na tugon sa mga hiling at kailangan ng mga Cagayano.

Ngunit hindi magiging matagumpay ang mga programa ng Pamahalaang Panlalawigan kung walang suporta ang mamamayang nasasakupan. Naniniwala ang Pamahalaang Panlalawigan na malaki ang responsibilidad at gampanin ng mga Cagayano sa pag-unlad at progreso ng prubinsya ng Cagayan. Ang pakikiisa at pakikilahok ng mga Cagayano sa paggogobyerno ang siyang pinakambisang paraan upang makamit ang tunay na pag-asenso. Ang pagkilala sa kanila bilang katuwang sa paggogobyerno ang siyang sangkap upang masiguro ang kinabukasan ng mga Cagayano.

Ang Gobyerno Ti Umili, isang paninindigan at isinasabuhay na ang pamamahala ay hindi lamang gawain ng gobyerno kundi gawain at responsibilidad ng bawat mamamayan. Ito ay salubungan sa pagitan ng gobyerno at tao. Ito ay isang legasiya na kailaman ay hindi malilimutan ng bawat Cagayano ang pagsasapraktika na kasangga ang taong bayan sa pagsulong sa pag-unlad ang prubinsya.

Salubungin ang pagunlad ng isang taas noong pagpapakilala sa buong bansa na ako’y isang Cagayano.

 
Leave a comment

Posted by on August 28, 2014 in NEWS

 

People’s Action News (08/18/2014)

PA Aug 18

Patuloy ang pagbibigay ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan ng ayudang pinansyal para sa mga proyektong imprastraktura na tunay na kailangan ng mga Cagayano.

Noong Agosto 13, 2014 sa bayan ng Camalaniugan, Cagayan, nagkaloob ang Pamahalaang Panlalawigan sa pangunguna ni Gobernador Alvaro T. Antonio at Bise-Gobernador Leonides N. Fausto ng ayudang pinansyal sa 27 barangay sa bayan ng Camalañiugan at isang milyong tulong pinansyal para sa proyekto ng nasabing bayan. Ang nasabing tulong pinansyal ay tugon sa mga hiling ng Camalañiugenos na proyektong imprastraktura sa kanilang barangay. Ito rin ay pagbibigay halaga sa angking galing at kakayahan ng mga Camalañiugenos sa kanilang pagtukoy at sama-samang pagpapatupad ng mga proyekto at programang tunay na makakatulong sa kanilang pag-unlad.

Bukod sa pagbibigay ng ayuda, nagsagawa rin ng open forum si Gob. Antonio upang kanyang mapakinggan ang iba pang pangangailangan at hinaing ng mga Camalañiugenos. Ito ay nagpapatunay na ang paggogobyerno ng kasalukuyang administrasyon ay ang gobyernong nakikinig, nagmamalasakit, nakakaintindi, gumagabay at binibigyang halaga ang pakikilahok ng bawat Cagayano.

Kabilang sa mga hinaing ng mga Camalañiugenos ay ang pagkakaroon ng water system, pagsasaayos ng pagtibag ng mga lupa sa tabi ng ilog Cagayan at iba pa. Malugod na tinanggap nina  Gob. Antonio at Bise-Gob. Fausto ang mga malasakit at kanyang nabanggit ang mga programa at proyekto at mga hakbang ng Pamahalaang Panlalawigan upang matugunan ang kanilang mga hiling. Kabilang din ang pag-apela nila Gob. Antonio sa mga Camalañiugenos sa kanilang pakikipagtulungan.

Nagpapasalamat sila Mayor Isidro T. Cabadu at Liga ng mga Barangay President Jamuel O. Rosario sa ayudang ibinigay ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa mga Camalañiugenos. Ipinangako nila ang maayos at tapat na pagpapatupad sa mga proyektong imprastrakturang kanilang natanggap.

Ang mga sumusunod ang naibigay na mga proyekto:

table

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAUNA-UNAHANG PUBLIC AUCTION SALE SA CAGAYAN, ISINAGAWA

Isinagawa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa pamamagitan ng Provincial Treasurer’s Office (PTO) ang kauna-unahang public auction sale sa Capitol Gymnasium, Capitol Compound, Tuguegarao City, Cagayan.

Ang mga isinubasta ng PTO ay mga real properties o ari-ariang hindi nabayaran at atrasado sa mga kaukulang buwis na naitala base sa Notice of Sale of Delinquent Real Properties. Ang Notice of Sale of Delinquent Real Properties ay inilagay sa bungad ng Governor’s Office, Provincial Capitol, Tuguegarao City, Municipal halls, mga barangay kung saan naroon ang real property na isinubasta at sa pahayagan na Northern Forum.

Ang mga real properties na isinubasta noong Agosto 19, 2014 ay mula sa bayan ng Abulug, Amulung, Baggao, Buguey, Gattaran, Lasam, Pamplona, Piat, Sta. Ana, Sta. Teresita at Sto. Niño.

Ayon kay Provincial Treasurer Emilia L. Iringan, ang public auction sale ng delinquent real properties ay kauna-unahang isinagawa sa kasaysayan ng Cagayan. “Ito ay isang paraan upang gisingin ang mga delinkwenteng real property owners na magbayad ng kaukulang buwis sa tamang oras,” dagdag pa niya.

Ayon kay Iringan, ang pagsasagawa ng pagsusubasta ng mga delinquent real properties ay alinsunod sa Section 261 at 263 ng Republic Act 7160 o Local Government Code 1991. Ang batas na ito ay ang pagsasagawa ng notices for the sale of tax delinquent properties sa Pilipinas.

Nagbigay naman ang PTO ng Certificate of Sale sa mga nanalong bidder pagkatapos ng public auction sale kung saan irerehistro ng bidder ito sa Register of Deeds.

Subalit sa loob ng isang taon maaaring mabawi ng may-ari ang ari-arian na naisubasta kung mababayaran niya ang kaukulang buwis nito at ang kaukulang interest na 2% kada buwan ay ibabalik sa nanalong bidder.

Kaagapay ng PTO ang Provincial Assesor’s Office (PAO), Provincial Legal Office (PLO) at Register of Deeds (ROD) sa pagsasagawa ng pagsusubasta. Ang mga miyembro naman ng technical working group sa implementasyon ng public auction sale ay ang Municipal Treasurers, Municipal Assessors at ilang empleyado ng PTO, PAO at PLO.

Dumalo sa public auction sale si Board Member Vicente Pagurayan ng 2nd District ng Cagayan, Vice-Mayor Leonel Guzman ng Piat, Municipal Treasurers, Municipal Assessors at ibang residente sa Cagayan. Inobserbahan naman ng ilang empleyado ng PTO ng Pamahalaang Panlalawigan ng Isabela ang naturang aktibidad dahil nagbabalak din ang kanilang ahensiya na magsagawa nito.

Ang mga bayan na hindi nakasali sa Public Auction Sale ay sasailalim sa susunod na posting ng Notice of Sale of Delinquent Real Properties at ilalathala sa susunod na iskedyul ng publikasyon.

ANO ANG MGA SINTOMAS NG LEPTOSPIROSIS?

Ang leptospirosis ay hindi agad ang epekto sa tao; ito’y nagpapamalas ng sintomas matapos lamang ang 4-14 na araw makalipas ang pagkabasa o pagkalublob sa tubig-baha.

Ang mga sintomas ng leptospirosis ay ang mga sumusunod:
SA UMPISA

Parang tinatrangkaso
Lagnat
Panginginig
Pananakit ng katawan (nangangalos)
Panakakit ng kasukasuan
Sakit sa ulo
Pananakit ng tiyan
Pagsusuka
Pagtatae

KUNG MAY KOMPLIKASYON
Paninilaw ng katawan
Mahapdi na pag-ihi
Ihi na kulay-tsaa
Kawalan ng ganang kumain
Binabalisawsaw

Hindi pare-pareho ang sintomas ng leptospirosis; depende ito sa tao. Maraming katulad na sakit ang leptospirosis, gaya ng trangkaso, dengue fever at iba pa, kaya mahalagang masuri ng doktor bago masabi na isang tao ay may leptospirosis.

ANG LEPTOSPIROSIS ay isang impeksyon na dulot ng bacteria mula sa hayop.

Mga sintomas ng leptospirosis:
Gaya ng dengue, maaaring makaramdam ng lagnat, panginginig, sakit sa katawan at mga kasukasuan at sakit ng ulo.

Maaari ring maapektuhan ang atay (liver) na siyang nagdudulot ng paninilaw sa katawan, maging ang bato (kidneys) na siya namang nagdudulot ng kulay tsaa sa ihi.

Maaari ring makaranas ng sakit sa tiyan, pagsusuka at pagtatae.

May mga iba’t ibang laboratory test para malaman kung mayroon kang leptospirosis. Malamang na leptospirosis ang sakit kapag napansin na ang mga sintomas na nabanggit lalo na kung ang pasyente ay nakapaglakad sa tubig-baha.

Ang Aetiotropic drugs ay antibiotics na gamot sa leptospirosis, ngunit dapat doktor lamang ang siyang magrereseta nito. Hindi pwedeng bumili lamang ng gamot sa botika ng walang reseta.

Ang doktor ang magpapasya kung gaano karami at gaano kadalas iinumin ang gamot. Kung kulangin, baka mabulabog lamang ang mga mikrobyo at hindi tuluyang masupil. Kung magkaganito, maaari silang makabawi at hindi na talaban pa ng gamot.

 
Leave a comment

Posted by on August 28, 2014 in NEWS

 

EDITORYAL (08/04/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Kalusugan… isa sa mga pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan. Kabilang ito sa 10K agenda ng kasalukuyang administrasyon na siyang sagot sa pangangailangang magkaroon ng malusog na pangangatawan at pag-iisip ang bawat Cagayano.


Prayoridad ng Pamahalaang Panlalawigan ang pagbibigay ng pantay-pantay, abot-kaya at de-kalidad na kalusugan para sa lahat ng Cagayano, lalo na sa mga nangangailangan, at manguna sa pagbibigay ng magandang serbisyo at ang maging pinakamahusay sa larangan ng kalusugan. Sa kadahilanang ito, patuloy na naghahanap ang Pamahalaang Panlalawigan ng mga paraan upang maihatid sa mga Cagayano ang mga kailangang serbisyo publiko.


Kabilang dito ang pagsasagawa ng isang Health Summit upang malaman ang sitwasyon at iba pang pangangailangan ng mga ospital sa prubinsya. Ito rin ay isang pagpupulong upang magkaroon ang Pamahalaang Panlalawigan ng plano at ideya kung paano pasisiglahin ang sistema nang pangangalaga ng kalusugan ng mga Cagayano. Dagdag pa ang pagbibigay ng solusyon sa mga problemang hinaharap ng mga medical service providers ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan.


Bukod sa pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga pasilidad na pangkalusugan ng pamahalaan kaakibat din nito ang pagpapaunlad at pagpapahusay sa mga empleyadong nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Kabilang din ang pakikipagtulungan ng Pamahalaang Panlalawigan sa mga ahensyang may kaugnayan sa pangkalusugan tulad ng Department of Health (DOH), Philippine Health Insurance Company (PhilHealth) at iba pa. Ito ay upang maibigay sa mga Cagayano ang epektibo, dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at patuloy ang pagpapabuti ng mga benepisyong medikal lalo ang mga nangangailangan.


Kaugnay din nito ang pagbibigay at pagpapaabot ng tama at napapanahong impormasyon at pagsasanay upang masiguro ang wastong kalusugan at maiwasan ang pagkakaroon ng malalang sakit ang bawat Cagayano.


Tunay ngang mahalaga ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Ngunit huwag din natin isantabi na kaakibat nito ang pagkakaroon ng masiglang pag-iisip at pakikitungo sa kapwa. Dapat makipagtulungan upang ang inaasam na magkaroon ng malusog na pangangatawan at isipan ay makamtan. Ang kalusugan ay responsibilidad ng bawat Cagayano sapagkat dito nakasalalay ang kapakanan ng bawat isa.

 
Leave a comment

Posted by on August 11, 2014 in NEWS

 

People’s Action News (08/04/2014)

PA Aug 4Noong  Agosto 4, 2014, ginanap ang 2nd Provincial Health Summit sa Crown Pavilion, Tuguegarao City, Cagayan, kung saan ang lahat ng mga Chief of Hospital o kanilang representante ng 14 District Hospital sa prubinsya ng Cagayan ay dumalo. Kasama rin sa summit ang mga Municipal Health Officers (MHO) ng iba’t ibang bayan at ilang municipal mayors na sina Mayor Asela Sacramed ng Sanchez Mira, Mayor Esterlina Aguinaldo-Ramos ng Sta. Praxedes, Mayor Leonardo Pattung ng Baggao at Mayor Marjorie Salazar ng Lasam.

Dumalo rin sila BM Mila Catabay-Lauigan, BM Christian Guzman, BM Vincent Pagurayan, BM Winocco Abraham, BM Olive Pascual, Provicial Administrator Edna Junio, Provincial Budget Officer Edna Lingan, Provincial Treasurer Emilia Iringan, Dr. Miriam Tabbian ng Department of Health   Center for Health Development Cagayan Valley (DOH CHD-CV), Mr. Oscar Abaddu ng Philippine Health Insurance Company (Philhealth), Gobernador Alvaro T. Antonio at Bise-Gobernador Leonides N. Fausto.

Layunin ng Summit na ipabatid ng mga Chief of Hospital kung ano ang kanilang mga natapos at naipatupad na programa hinggil sa Health Care Delivery o pagbibigay kahalagahan sa kalusugan ng mga Cagayano at kung naipatupad ang mga mandatong pangkalusugan ng prubinsya.

Sa mensahe ni Junio, nabanggit niya na kailangan malaman kung ano ang sitwasyon o kondisyon ng prubinsya pagdating sa kalusugan. Sinabi rin niya na kailangan din nating pakinggan at linangin ang ating tungkulin at responsibilidad  upang lalong mapabuti ang pagbibigay  ng tamang kalusugan sa lahat ng Pilipino.

Binati naman ni Bise-Gob. Fausto ang lahat ng mga nagsidalo sa naturang summit at ang mga tao na nag-organisa sa aktibidad. Sinabi rin niya na bigyang oportunidad ang mga naisakatuparang programang pangkalusugan at pagandahin ang sistema upang  mabigyan  ng mas magandang kalidad ng serbisyong pangkalusugan ang mga Cagayano.

Sa kanyang pambungad na mensahe, nabanggit ni Gob. Antonio na dalawang taon na ang nakalipas mula nang naganap ang unang summit at tinanong niya kung saan na nakarating ang mga namahahala sa pagpapatupad ng pangkalahatang pangkalusugan.  Natanong din nya ang magandang nagawa para matugunan o matupad ang mandato patungkol sa Health Care Delivery System, ano pa ang gagawin upang mapalawak ang mga pangangailangan sa pagbibigay ng magandang health care delivery system at kung saan napunta ang malaking pondo pagdating sa usaping pangkalusugan,.Kinakailangan din na mailahad lahat ng mga natapos na at iba pang mga gagawin para mabigay ang tama at wastong kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa mamayan ng Cagayan. Dagdag pa nya na handang gumastos ang  pamahalaan sa usaping pangkalusugan at magbigay ng insentibo sa  mga health care workers upang magampanan at lalo pa nilang mapabuti ang pagbibigay ng serbisyo. Pagagandahin ang imprastraktura ng mga ospital at dadagdagan ang mga kulang na gamit pangmedikal. Higit sa lahat, nangako si Gob. Antonio na lahat ng district hospital sa prubinsya ay magpapatuloy ang operasyon at walang magsasara o magmemerge. Kailangang bigyang prayoridad kung saan gagamitin ang pera o pondo ng prubinsya ng Cagayan at ito ay sa usaping pangkalusugan. Maghahanap siya ng pondo para matugunan ang mga pangangailangan ng ospital lalo na sa pagdagdag ng empleyado. Kung kinakailangang gamitin ang savings o dividend galing sa point of care ng PhilHealth ay gagawin niya, matugunan lamang ang pangangailangan ng mga ospital at kanilang mga empleyado. Mamadaliin ang pagbibigay ng mga kakailanganing gamot sa mga ospital  at ito ay hindi na dadaan  sa bidding, bagkus, tutukuyin na lang nila ang supplier at doon na sila kukuha. Lahat ng  walong (8) ospital na nasa kategorya ng Infirmary ay mabibigyan ng ambulansya na magdadala ng mga pasyente sa alinmang referring hospital. Maglalaan din ng pondo para sa krudo ng ambulansya. Binigyang diin ng Gobernador na pasyente lamang ang gagamit ng ambulansya. Hindi ito maaaring gamitin sa anumang lakad katulad ng pagkuha ng mga gamot sa General Supply Office (GSO), paglalakad ng mga papeles o pagpunta sa grocery o pamamalengke. Inatasan din ni Gob. Antonio si Dr. Marcos Mallillin, Provincial Health Officer ng Pamahalaang Panlalawigan, na kumalap o maghanap ng pondo para madagdagan ang budget sa pagkain ng mga pasyente. Sinabi rin niya na dapat hindi lamang mga sahod na natatangap ang pagtuunan ng pansin ng bawat empleyado, kung hindi ang moral obligation na gawin ang trabaho at makatulong sa kapwa. Ayon din sa kanya, magkakaroon ng deliberasyon ang mga performing hospitals at sila ay mabibigyan ng mas malaking pondo bilang insentibo para lalong mapaganda ang kanilang trabaho. Samantala, sa mga hindi nagpeperform, pasensyahan na kung mabawasan ang kanilang pondo. Umapela si BM Olive na sana naman ay huwag bawasan ang pondo ng non-performing hospitals, bagkus, bigyan sila ng tiyansa  na pagandahin at paunlarain ang kanilang sistema ng pagbibigay serbisyo. Sa pagtatapos ng mensahe ng Gobernador, nais niyang magkaroon ulit ng Health Summit makaraan ang anim na buwan upang malaman ang resulta ng mga napag-usapan at kung nabigyan ng solusyon ang mga nabanggit na suliranin. Pinasalamatan din niya ang mga ahensyang katuwang ng Pamahalaang Panlalawigan sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan tulad ng DOH at PhilHealth sa patuloy nilang pakikipagtulungan at pagbibigay suporta sa usaping pangkalusugan.

PONDONG PANGKABUHAYAN, IGAGAWAD SA FORMER REBELS

Animnapu’t limang libong (P65,000) pisong pondo para sa  livelihood at emergency assistance ang igagawad ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) sa pamamagitan ng Department of Interior and Local Government (DILG) Provincial Office  at Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) sa siyam (9) na Former Rebels (FRs) o Rebel Returnees  ng lalawigan ng Cagayan na sumuko sa pamahalaan noong taong 2011 hanggang sa kasalukuyan.

Ito ang naging pahayag noong July 25, 2014 ni Engr. Corazon Toribio, DILG Provincial Director, sa ginanap na  joint committee meeting ng Comprehensive Local Integration Program (CLIP) at Joint AFP and PNP Intelligence Committee  (JAPIC) sa BAC Conference Hall, Provincial Capitol.

Ang CLIP, sa pangunguna ng PSWDO ang nagsisilbing kinatawan ng OPAPP at siyang responsable sa validation upang siguruhin kung ang surenderees ay authentic o hindi. Sa kasalukuyan, sila ay may data base at doon makikita ang talaan ng tunay na FRs. Ang JAPIC naman ang siyang aalalay o magbibigay ng proteksiyon at kasiguruhan sa FRs.
Dagdag ni Toribio, “ang paggawad ng livelihood assistance na P50,000 at emergency assistance na P15,000 ng OPAPP para sa FRs ay may layuning iangat ang kanilang kasalukuyang antas ng kabuhayan matapos silang sumuko sa gobyerno.  Sila ay dapat nating bigyang-pansin dahil sila ay magsisilbing modelo ng epektibong pagbabagong-buhay. Sana pagyamanin nila ang tulong-pinansyal mula sa pamahalaan,” dagdag pa ni Toribio.
Nagbigay-payo rin sa FRs si Gobernador Alvaro Antonio sa kalagitnaan ng pagpupulong. Banggit ng Gobernador, ang hindi pagkakaunawaan ay isang balakid sa pag-unlad ng prubinsiya. “Ang ginawa ninyong pagbabalik–loob sa pamahalaan ay isang magandang hakbang tungo sa minimithing katahimikan. Ang mga katulad ninyo ay hindi na nililibak kundi hinahangaan dahil sa pagkakaroon ng lakas ng loob na bumalik sa inyong pamilya.  Sana ang tulong-pinansiyal na inyong matatanggap ay magpapabago at magpapaunlad sa inyong kalagayan. Gamitin ito sa tama at umasa kayo ng iba pang tulong mula sa Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan,” pahayag pa ni Gob. Antonio.
Ang tulong-pinansiyal na nabanggit ay agarang ipapamahagi sa 9 na FRs matapos nilang kumpletuhin ang ilang requirements. Samantala, ang karamihan sa kanila ay susunod na pamamahagian sa susunod na mga buwan.

Naitalaga naman si Helen Donato, Acting Provicial Social Welfare and Development Officer bilang Vice-Chair ng CLIP. Kasapi dito ang AFP, PNP, DILG, at Civil Society Organization.

PAANO MAKAIWAS SA SAKIT NGAYONG TAG-ULAN AT TAG-BAHA

Tag-ulan na naman, at sa panahong ito, bukod sa pagdagsa ng ulan ay nariyan din ang posibilidad na tayo’y madatnan ng mga iba’t ibang sakit na maaari namang maiwasan. Ang mga halimbawa nito ay ang cholera, na siyang naulat na dumarami ang kaso sa Pilipinas, ang leptospirosis na kaya nagdudulot ng sakit ay dahil sa tubig baha, at iba pang mga karamdaman. Ating alamin ang ilang mga hakbang upang makaiwas sa sakit:

Siguraduhing ligtas ang pinagkukuhanan ng tubig. Ang ligtas na tubig ay napakahalaga para sa kalusugan. Tuwing tag-ulan, maaaring maapektuhan ang ating mga pinag-iigiban ng tubig, kaya’t dapat maging sigurista. Ang tubig na hindi tiyak ay dapat huwag ding gamitin na panghugas ng gulay at prutas na kakainin

Pakuluan ang tubig na hindi sigurado. Kung hindi nakakatiyak sa kalidad ng inyong tubig, pakuluan ang tubig (dapat kulong-kulo talaga) ng di kukulang na isang minuto. Bago magpakulo ng tubig, maaari ring salain ang tubig at hayaan itong nasa lalagyan upang mahulog sa ibaba ang mga maliliit na sedimento.

Panatilihing wasto ang pagtapon ng dumi. Ang dumi ng tao ay isang pinagmumulan ng mga mikrobyong nagdadala ng cholera at iba pang sakit. Maaaring hindi ito problema para sa iba, ngunit sa panahon ng tag-ulan at tagbaha ay ito’y nagiging isang problema para sa marami. Dapat malayo sa mga pinagkukunan ng tubig gaya ng mga ilog, balon at iba pa.

Iwasang magbabad sa tubig baha. Ang sakit na leptospirosis ay dala ng mga mikrobyong galing sa mga daga at iba pang hayop, na maaaring dalhin ng tubig baha at makapasok sa balat ng tao. Kung mayroon kayong mga anak, pagbawalan silang maligo sa tubig baha.

Huwag hayaang maipon sa mga lalagyan ang tubig na hindi gumagalaw o stagnant water. Ang mga tubig na naipon sa mga lalagyan ay maaaring maging lugar kung saan lumaganap ang mga lamok na siyang nagdadadala ng dengue.

Magpatingin kaagad sa doktor kung may mga sintomas tulad ng di-mapigilang at/o malatubig na pagtatae, mataas na lagnat, pagsakit ng tiyan at ng katawan, upang maagapan ang anumang sakit na nakuha.

 
Leave a comment

Posted by on August 11, 2014 in NEWS

 

SARSARITA (07/28/2014)

peoples action masthead final jpeg

SARSARITA

Timmaud iti kapadasan, dumuyuk iti puso

Ti naubing a killo a kayo, Nu sigudem a lintegen ken aturen, Nalinteg to ti takderna bayat iti panagdakkel na.

 
Leave a comment

Posted by on August 7, 2014 in NEWS

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.