RSS

People’s Action News (02/03/14)

10 Feb
PAC Pebrero 3 2014

Gobyerno Ti Umili radio program

Bilang pagpapatupad sa tungkulin ng Provincial Information Office (PIO) na magbigay ng mga napapanahong impormasyon sa mga Cagayano, isa sa mga inobasyon ng opisina ay ang pagtatalaga ng mga Community Information Officer (CIO) sa mga barangay sa lalawigan ng Cagayan. Kauna-unahang inobasyon ito sa pagpapamobilisa sa mga volunteer sa pamamahagi ng impormasyon. Ang tema ng nasabing sistema ay “People’s Advocacy through Local Information System.”

Sa pakikipanayam kay Cristopher Barcena, Officer-in-Charge ng PIO, magiging katuwang nila ang mga CIO upang lalong mapabilis ang daloy ng impormasyon sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng sistemang ito, matatalakay ang mga adbokasiya, balita, hinaing at reaksyon ng mga mamamayan. Pagpapaunlad din ito sa dating kaparaanan ng pamamahayag at pagpapalaganap ng impormasyon.

Ayon pa kay Barcena, sa pagkalap ng mga mahahalagang impormasyon at mga isyung kinakaharap ng Cagayano, ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan ay agarang makakaalam sa lahat ng mga pangyayari at lalong mapapabilis ang pagtugon nito sa mga hinaing ng mamamayan.

Katuwang din ng PIO ang Provincial Climate Change Disaster Risk and Reduction Management Office (PCCDRRMO) sa pamumuno ni Bonifacio Cuarteros sa pagkalap at pagbibigay ng impormasyon patungkol sa mga kalamidad at paghahanda sa mga ito.Inaasahan na sa pamamagitan ng nasabingsistema, mapapaigting ang pagkakaisa ng lahat ng magiging bahagi nito. Sa pamamagitan ng mga volunteer CIO, maipaparating ng mas maaga ang mga mahahalagang impormasyon na malaki ang tulong sa mga mamamayan lalo na sa usapin ng kalamidad.

Ang mga CIO ay mabibigyan ng mga modyul at pagsasanay sa tamang pagkuha at pagbabahagi ng mga impormasyon patungkol sa kaganapan sa kanilang lugar at lokal na pagogobyerno. Magiging tungkulin din ng mga CIO ang pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radio, pahayagan at iba pa. Ibabahagi rin sa kanila ang pagbibigay kaalaman sa pagsusulat ng balita sa radio at medya at paghahanda at pagbibigay impormasyon sa panahon ng kalamidad.

MGA KAGANAPAN SA PROVINCIAL TOURISM OFFICE (PTO)

Sa darating na Pebrero 14-16, 2014, gaganapin ang Tourism Travel Tour Expo sa SM Mall of Asia, Pasay City. Ito ay sa pangunguna ng Philippine Tour Operator Association, Department of Tourism-Central Office at International Air Transpo Association. Sa nasabing programa, mabibigyan ng pagkakataon ang mga iba’t ibang lalawigan upang ipakita ang kagandahan ng kanilang lugar at ipakilala ang kanilang mga natatanging produkto na gawa sa lokal na materyal. Lalahukan din ang aktibidad ng mga domestic at foreign providers.

Ito ay magandang oportunidad para makilala ang prubinsya ng Cagayan. Kung kaya plano ng PTO katuwang ang Municipal Tourism Officers ng prubinsya na dumalo sa nasabing expo. Bilang paghahanda, sila ay bumuo ng mga tour packages na pwedeng ialok at ibenta sa nasabing expo. Kabilang dito ang Callao Adventure Tour, Palawi Adventure Tour, Pilgrimage Tour, Ancient Churches Tour at iba pa. Bukod sa tour packages, magpapakita rin sila ng iba’t ibang pagkaing gawang Cagayan tulad ng bibingka, milk candy, produktong gawa sa mani at iba pa.

Samantala, kasalukuyang nagsasagawa ng seminar workshop sa SPUP ang higit kumulang sa isandaang (100) International Foreign Researchers na galing sa iba’t ibang nasyon. Ang seminar workshop ay may temang “21st Century Education: Milestones and Development.” Kabilang sa kanilang aktibidad ang paglilibot sa iba’t ibang atraksyon sa prubinsya. Kung kaya’t nakipagtulungan ang SPUP sa Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa pamamagitan ng PTO na gabayan ang mga researchers sa kanilang pag-aaral. Sila ay ililibot ng PTO sa mga magagandang atraksyon sa prubinsya tulad ng Callao Cave, Iguig Calvary, Blessed Virgin Mary sa Piat at marami pang iba. Isasagawa ang nasabing paglilibot simula Pebrero 5-7, 2014.

TIMEK TI BARANGAY

Punong Barangay Genaro B. Corpuz
BGY. Jurisdiccion, Alcala, Cagayan

Iti deppaar ti lumaud a mamagsina iti kalsada nasyunal manipud iti merkado  ti Bgy. Baybayog iti sangal  ti dalan nga agpakannigid a masarakan ti Barangay Jurisdiccion iti ili ti Alcala. Bassit  nga baryo ngem saan nga agpaudi nu progreso, talna ken urnos ti pagpapatangan.

Ti Bgy.Jurisdiccion ket idadauluan ti mararaem nga ama ken lider nga baro laeng napili a kapitan iti kalepleppas nga dangadang pulitika, isu ni Kap. Genaro Belen Corpuz. Nu man pay baro a patanur nga kapitan ket saanen nga karkarna kenkuana iti panangitimon  iti barangay  maigapu ta  nabayag met nga nagserserbin a konsehal iti nasao nga barangay.

Nasao na nga dakkel iti panagyaman na iti kalugaran na ken iti kameng ti konseho na ta isu ti napili da nga inasibay iti nagkallabes nga panagpipili, ta babaen iti daytoy ket naikkan isuna iti gundaway nga agserbi ken mangisayangkat kadaguiti napipintas a plano na iti Bgy. Jurisdiccion. Kas baro iti takem, nakita toy nagaget nga kapitan daguiti problema ken kasapulan iti barangay na nga isu met iti bitbitbiten da nga  iyar-arungain ken Gob. Antonio ken ti kameng ti konseho probinsiyal.

Adu daguiti napipintas nga plano ni kapitan Corpuz para iti pagsayaatan ti kalugaran na, karaman na daytoy iti panangited na iti nasurok nga tallo ken kagudwa (3 ½) nga ektarya nga pagmulmulaan na iti mais tapnu aramaten daguiti kabarangayan na nga idaulwan met daguiti gunglo ti babbai. Libre daytoy nga sukayen  ken mulaan da iti naduma- duma nga natnateng tapno adda  alternatibo nga pammataudan da iti pagbiagan da. Mainayon pay ti disso nga pagtataudan ti daga nga maigabgabur iti maar-aramid nga ‘motocross sight’ nga paaramid na nga pagpupukan iti lames kas koma iti tilapia tapno adda met bantayan daguiti barangay tanod. Ti maapit da iti nasao nga fishpond ket pangkabiagan para kadaguiti tanod. Daguiti met buwis nga maala da kadaguiti agpastor iti itik, ag ripper nu panag aapit  ken daguiti sumrek nga peryaan nu tiyempo ti fiesta ket mausar nga para kadaguiti kasapulan iti  Bgy. tanod, Bgy. Health Worker ken Brgy. Nutrition Skolar. Ti mabati ket maideposit iti trust fund iti barangay. Iti paset met daguiti agtutubo iti likod ti kaawan ti S.K., nangbukel toy nagaget nga kapitan iti youth leaders ti kada sona tapnu isuda ti mangimaton kadaguiti programa nga para kadaguiti agtutubo kas koma iti “sports development” ken daduma pay.

Nainayon pay ni Kapitan Corpuz nga tumulong isuna nga mangibiag iti adbokasiya iti Gobyerno Ti Umili ken idaulwan na iti panakaisayangkat iti nalawag a tarayen ti pondo nga maaw-awat ti barangay na ken ipatungpal na iti napudno nga panaggobyerno. Dawat na met nga sapay la koma ta agtultuloy iti panangtarabay kadakuada iti gobyerno probinsiyal babaen iti liderato ni Gob. Antonio tapno agtultuloy iti panag dur-as ti barangay na ken  iti ili ti Alcala.

PAGSUBAYBAY SA MGA PROYEKTONG IMPRASTRAKTURA

Isinagawa ang pagsusubaybay sa implementasyon ng mga naibahaging small infrastructure project ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa mga iba’t ibang barangay sa lalawigan. Sa pangunguna ng Small Infrastructure Monitoring Team, inumpisahan nang bisitahin ang mga proyekto sa mga barangay ng bayan ng Sta. Ana noong Enero 28-30, 2014.

Sa pakikipanayam sa Monitoring Team, dalawampu’t isang proyekto ang kanilang binisita. Kabilang dito ang mga proyekto tulad ng pagpapatayo ng mga multi-purpose hall, drainage canal, solar dryer at multi-purpose building, paglalagay ng mga streetlights at rehabilitasyon at pag-aayos ng mga daanan. Ayon pa sa kanila, natutuwa silang naipapatupad at naisasagawa ang mga proyekto sa pagtutulungan at bayanihan ng mga opisyal at residente ng barangay. Sa ganitong kaparaanan, naisasabuhay ang adbokasiya ng Gobyerno ti Umili, ang salubungan ng gobyerno at mamamayan tungo sa mahigpit na pagkakatuwang at buhay na pagbibigkis.

Layunin din ng hakbang ang masiguro na hindi napapabayaan at umuusad ang mga proyektong imprastraktura na tunay na makakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mamamayan. Dagdag pa ang pagpapaalala sa responsibilidad ng mga barangay opisyal patungkol sa paglilikida ng mga tulong pinansyal ng pamahalaang prubinsya.

Ang mga sumusunod ay mga proyektong sinubaybayan ng Small Infrastructure Monitoring Team.

table


GREATEST KATAWANG PAMPORMA

Ang  Pebrero ang tinaguriang buwan ng mga puso, kung kaya’t ang Department of Health- Center for Health Development Cagayan Valley (DOH-CHDCV) sa pangunguna ni Dr. Elsie Pintucan, Healthy Lifestyle Coordinator ng Rehiyon II, katuwang ang  Pamahalaang Panlalawigan sa pamumuno ni Gobernador Alvaro T. Antonio, ay pumili ng dalawang (2) empleyado sa iba’t ibang departamento upang makilahok sa paligsahan na pinamagatang “GREATEST KATAWANG PAMPORMA” 2nd Edition 2013-2014. Kabilang sa mga departamento ang  Provincial Planning and Development Office (PPDO), Sangguniang Panlalawigan (SP), Provincial Engineering Office (PEO) at Provincial Assessor’s Office.

Ang pangalawang edisyon ng naturang paligsahan ay nagsimula noong Mayo 2013 hanggang Enero 31, 2014. Ibinase ito sa  programa sa telebisyon na ’’Biggest Weight Loser.” Ang layunin ng paligsahan ay upang ipamulat sa publiko ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pamumuhay na balanse sa lahat ng bagay at magkaroon ng masigla, malusog at malayo sa sakit na pangangatawan.

Ang mga naturang kalahok ay boluntaryong sumali sa paligsahan. Bago sumali, sila ay masusing sinuri upang siguruhin na wala silang mga karamdaman na maaring ikapahamak. Regular din ang medikal tsek-up sa kanila ni Dr. Edgar Peleo ng DOH.  Sinubaybayan din ang tamang pagbabawas  ng kanilang timbang sa pamamagitan  ng regular na ehersisyo. Pinamahalaan naman ni CJ Domingo-Nutritionist ng DOH ang kanilang espesyal na dyeta at pagkain.

Sa pangunguna ni Dr. Rio L. Magpantay, Director IV ng DOH, Dr. Marcos M. Mallillin, Provincial Health Officer, Dr. Carlos D. Cortina, Assistant Provincial Health Officer ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan, ang mga kalahok ay tutulak ngayong Pebrero 4-7, 2014 sa Angeles City para sa paligsahan.

 
Leave a comment

Posted by on February 10, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: