RSS

People’s Action News (02/10/2014)

21 Feb
PAC Pebrero 3 2014

Mga dumalo sa VODA forum.

Isang pagtitipon ang isinagawa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan upang isiwalat ang mga karapatan at kalagayan ng sektor ng transport sa lalawigan ng Cagayan. Ang tema ng nasabing pagtitipon ay “Kaisa ko ang Voda: Kalagayan at Karapatan ng Sektor ng Van sa Lambak ng Cagayan.” Ginanap ang pagtitipon noong Pebrero 5, 2014 sa Hotel Carmelita, Siyudad ng Tuguegarao.

Dinaluhan ang nasabing pagtitipon ng iba’t ibang Van Operators and Drivers Association (VODA), Tricycle Operators and Drivers Association (TODA), opisyal ng ilang Lokal na Pamahalaan at barangay ng prubinsya tulad nila Mayor Asela Sacramend ng Sanchez Mira, Bise-Mayor Rommel Alameda ng Aparri, Bise-Mayor Ma. Josefina Te ng Alcala at iba pa at ilang opisyal at empleyado ng Pamahalaang Panlalawigan sa pangunguna nina Gob. Alvaro T. Antonio at Bise-Gob. Leonides N. Fausto. Dumalo rin ang mga representante ng ilang ahensya ng gobyerno tulad nila Regional Director Rodolfo Jaucian ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), Administrative Officer Manuel Baricaua ng Land Transportation Office (LTO), Chief of Police Jay Cumigad ng Tuguegarao City Police Station, media, at ilang estudyante.

Bilang pag-uumpisa, nagbigay ng mensahe si Bise-Gob. Leonides N. Fausto. Kanyang binigyang- diin na ang siyudad ng Tuguegarao ay hindi lamang pag-aari ng mga taga-Tuguegarao kundi ng lahat ng Cagayano. Ito ay sa kadahilanang nasa nasabing siyudad ang mga Regional Center, malalaki at prestihiyosong eskuwelahan at malalaking pamilihang-bayan. Pumupunta sa lungsod ang mga nangangalakal na siyang nagpapalago sa ekonomiya ng Tuguegarao. Kung wala ang serbisyo ng transport sektor na siyang nagdadala sa kalakal, hindi makakamit ang pag-asenso. Kung kaya’t ayon kay Bise-Gob. Fausto, nararapat lamang na pangalagaan at isulong ang karapatan ng trasport sektor. Patuloy siyang tutulong at susuporta upang mabigyan ng malayang pagbiyahe ang transport sektor.

Paglilinaw naman sa estado ng kaso ng VODA ang tinalakay nina Atty. Minehaha Espejo at Atty. Luis Donato, legal counsel ng VODA. Tinalakay ni Atty. Espejo ang mga ebidensyang kanilang inilahad upang kasuhan ang lungsod ng Tuguegarao. Kabilang dito ang sapilitang paglipat sa mga VODA sa One-way Terminal sa Bgy. Leonarda, pang-aabuso sa mga VODA, paniningil ng terminal fee nang walang resibo at iba pa. Ipinaliwanag din ni Atty. Donato ang kasong injunction. Ayon kay Atty. Donato, ang injunction ay ang pagpigil sa lungsod ng Tuguegarao sa kanilang mga ginagawa sa VODA. Dagdag pa niya na kasalukuyang dinidinig ang nasabing kaso.

Ang mga batas at ordinansa na sumasaklaw sa Transport  ang inilahad ni Tin I. Antonio, kawani ng People’s Action Center. Kanyang nabanggit ang apat na batayang karapatan ng mga VODA: 1. Walang sapilitang paglipat sa One-Way Terminal; 2. Pagbiyahe ng matiwasay sa ruta; 3. Walang pagpataw ng mga di-rasonableng bayarin sa One-Way Terminal; at 4. Pananatili ng mga terminal sa Balzain, Brickstone at Don Domingo. Base sa sulat ni City Administrator Ronald Brillantes bilang kinatawan ni Mayor Jefferson Soriano noong Oktubre 8, 2013, walang pag-uutos ang nasabing sulat na lumipat ang mga VODA sa anumang terminal. Nilalaman din ng sulat ang Ordinance No. 02-97: Traffic Ordinance of the Municipality of Tuguegarao. Ngunit sa nasabing ordinansa walang probisyon na nagsasabing dapat lumipat sa anumang partikular na terminal ang mga VODA.

Nabanggit din ni Antonio ang DILG-DOTC Joint Memorandum Circular No. 2008-01 na nagsasabing ang mga sasakyang dumadaan lamang ay hindi pwedeng piliting gamitin  ang mga public transport terminal na itinalaga ng Lokal na Pamahalaan.

Ipinaliwanag din ni Antonio na bawal ang mga checkpoint na itinalaga ng One-Way Terminal sa Carig Sur, Gosi Sur at Buntun. Bawal ang pagpapabalik sa mga van sa One-Way Terminal. Bawal ang pagpapababa sa mga pasahero at pagkumpiska ng susi o plaka ng mga van. Hinggil naman sa pagkumpiska ng lisensya, ang mga law enforcement at peace officer na itinalaga ng LTO ang tanging may karapatan na magkumpiska ng lisensya. Ang mga Lokal na Pamahalaan ay maaaring magbigay ng traffic citation tickets ngunit ang mga LTO at kanilang deputized agent ang tanging may karapatan na kumumpiska ng lisensya.

Nabanggit din ni Antonio na ang “ORDINANCE” NO. 07-2006 na siyang naging batayan sa pagbabawal ng mga terminal sa Balzain, Brickstone at Don Domingo ay hindi ordinansa kundi resolusyon lamang na walang bisa bilang batas.

Nabigyang-diin din ang pagtingin at karanasan ng Pamahalaang Panlalawigan patungkol sa transport isyu. Inilahad ni Atty. Romeo Guillermo, Provincial Legal Officer, ang pagbibigay proteksyon ng Pamahalaang Panlalawigan sa pangkalahatang sitwasyon ng prubinsya kasama mismo ang mga mamamayan nito sa iba’t ibang sektor tulad ng VODA. Nabanggit naman ni Michael Alburo, empleyado ng Provincial Information Office, ang patuloy na suporta ng prubinsya sa transport sektor sa kanilang malayang pagbibiyahe.

Nagbigay rin ng mensahe si Gob. Alvaro T. Antonio. Ayon sa kanya, kanyang pinakinggan ang mga hinaing ng van sektor at kanyang sinuportahan ang mga hakbang na magreresolba sa problema. Binigyang-diin niya na umaaksyon siya hindi dahil sa pulitika kundi dahil sa mandatong ipinagkatiwala sa kanya ng mamamayan – ang protektahan ang nakararami at pangalagaan ang karapatang pantao. Nakita niya ang importansya ng transport sektor sa pag-unlad ng Cagayan kung kaya’t ibinibigay niya ang kanyang buong suporta at tulong sa nasabing sektor.

TIMEK TI BARANGAY

PUNONG BARANGAY DENCY L. ARCALA
BGY. MISSION,STA.TERESITA.CAGAYAN

Nakaibuksilan iti tarigagay toy nagaget ken napudno nga ina ken agdama nga lider iti Barangay Mission iti ili ti Sta. Teresita. Awan iti kapanunutan na nga sumrek iti pulitika ngem baon iti kinamaymaysa na iti biag maigapu ta napanen nagnaed ti asawa ken tallo nga annak na didiay Hawaii. Napanunot na iti makibalubal ti pulitika tapno laeng adda pakakumikuman na ta nairana nga iti dayta nga tiyempo ket panawen iti panagpipili. Nagkandidato ngarud daytoy a kas barangay kagawad ket napagasatan kas umuna a kagawad iti dayta nga panagpipili. Bayat iti panagibiag na iti sinapataan na nga responsibilidad, di na napakpakadaan a natinnagen iti puso na iti serbisyo publiko ket inayat na ngarud daytoy a sipupudno.

Bayat iti panagtakem na, nabaelan na met nga imbaklay daguiti karit nga inna sinango a kas konsehal iti barangay. Nagleppas ti takem na idi Nobyembre 13, 2013 iti dayta a tiyempo kas dawat daguiti kalugaran na ken lokal nga opisyales nga namati iti liderato ken napintas nga aramid na iti serbisyo publiko nakibalubal iti pulitika a kas kapitan iti barangay, ket iti laksid iti rikut ken rigat ti dangadang, napagasatan  nga nangabak, idi Nobyembre 25, 2013.

Kas baro nga patanur nga ina iti barangay, dimteng iti di napakpakadaan nga karit kenkuana babaen iti isasangbay iti bagyo nga “Vinta”, kas pakaseknan na, naimatangan na iti napalalo nga gapuanan ti bagyo a  nakairamanan daguiti adu nga naperdi nga sanikwa, pagbiagan daguiti kabaranggayan na ken kasta met iti panakadadael daguiti inprastraktura ken dadduma pay nga proyekto nga naited iti barangay.

Ngarud, kas ina iti barangay, narikna na iti rigat ken sainnek nga naadaw iti gapwanan iti didigra, nagbirok ngarud iti wagas ken alternatibo nga aksyon tapno mabangon ken maisubli daguiti-nadadael nga proyekto iti uneg iti barangay. Nu man pay ammo na nga saan nga baybay-an ida ni Gob. Bong ken nalawag met iti panunot na nga nalawa iti sakupen ti probinsiya iti Cagayan.

Saan nga mapaggigiddan amin a pagserbiyan nu man pay naiyasideg nan daguiti adu nga pakaseknan iti barangay na, nagaramid iti alternatibo nga wagas tapno maisubli daguiti nadadael nga proyekto  nga umiso masapul daguiti kalugaran na, pinagtitinnulungan da ken kadaguiti kalugaran na nga papintasen, tarimaanen ken ipatakder manen daguiti nadadael nga proyekto. Nagballigi da ngarud iti dayta a wagas nga inaramid da.

Nainayon toy  nagaget nga ina nga dakkel iti panagyaman na kadaguiti kalugaran na iti talek nga impabaklay da kenkuana. Dawat na a sapay  la koma ta agtultuloy iti agnanayon nga suporta ken nairut nga panagkaykaysa da  tapnu agtultuloy ti progreso  iti barangay na. Indawat na pay nga sapay la koma ta agtultuloy iti panagtarabay kadakuada iti gobyerno probinsiyal babaen iti liderato ni Gobernador Alvaro T. Antonio tapnu agtultuloy iti progreso iti Sta.Teresita.


POINT OF CARE SYSTEM, SISIMULAN NA

Magsisimula ngayong ika-10 ng Pebrero, 2014 ang dry run ng programang Point of Care System ng Philhealth at Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa pangunguna ng Provincial Health Office (PHO) sa 14 district hospitals ng prubinsya na accredited ng Philhealth.

Ang Point of Care Program ay isang sistema upang mai-enrol sa Philhealth ang lahat ng indigent na mamamayan sa prubinsya ng Cagayan sa panahong sila ay mai-admit sa mga district hospital.

Paliwanag pa ni Dr. Mallillin, Provincial Health Officer, ang basehan upang mapabilang sa nasabing programa ay sa pamamagitan ng assessment tool na ibibigay sa mga ospital. I-eenrol din sa Point of Care Program ang mga pasyenteng hikahos ngunit hindi naisama sa National Household Survey bilang indigent.

Ayon pa kay Dr. Mallillin, walang babayaran ang pasyente na pumasa sa assessment ng ospital oras na ito ay mai-admit. Maging ang mga professional fee ng mga doktor at gamot ay libre. Tiniyak pa nito na handang-handa na ang mga district hospital sa lalawigan na ipatupad ang nasabing programa. Magugunitang nagsagawa ang PHO ng serye ng mga pagpupulong sa mga Chief of Hospital at mga stakeholder noong nakalipas na buwan upang ma-implementa ang  nasabing programa.

SANGGUNIANG PANLALAWIGAN 18TH REGULAR SESSION

Sa 18th Regular Session noong ika-5 ng Pebrero 2014, inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan (SP) ang isang ordinansa na nag-uutos sa mga health worker na isumite ang kalagayan ng implementasyon ng Expanded Program on Immunization (EPI).

Ang EPI ay nabuo noong taong 1976 para sa komprehensibong pagbabakuna ng ina at kanilang sanggol. Ang pagbabakuna ay makakatulong sa pag-iwas ng bata sa mga delikadong sakit tulad ng tigdas, dipteria at hepatitis na maaaring magdulot ng kapansanan at ikamatay ng bata.

Ayon kay Board Member Olivia Pascual, ang nasabing ordinansa ay napapanahon dahil sa measles outbreak sa iba’t ibang  dako ng bansa. Napakaswerte ng prubinsya ng Cagayan dahil wala pang naitatalang outbreak ng tigdas sa taong kasalukuyan.

Umusad din sa unang pagdinig ng Sangguniang Panglalawigan ang ordinansang nagbabawal magtayo ng anumang istruktura malapit sa mga transmission at distribution line ng Cagelco 1 at 2 kasama din ang tower/poles ng National Transmission Corporation (TRANSCO).

Samantala inirekomenda naman ni Board Member Vilmer V. Villoria ang isang ordinansa na naglalayon na siyasatin ang mga implementasyon ng mga ordinansang ipinasa na ng Sangguniang Panlalawigan. Kasama rito ang pagbubuo ng isang Provincial Task Force na nakatutok lamang sa pagmomonitor kung maayos na naiimplementa ang mga batas.

Layunin ng rekomendasyon na siguruhin na naipapatupad ang mga ordinansang ipinapasa ng Sangguniang Panlalawigan.

PUSO MO, MAHALIN MO

Sa kasalukuyan nagiging pangkaraniwan ang  pagkakaroon ng mga karamdaman tulad ng sakit sa puso at hypertension at iba pang di-nakakahawang karamdamam (non-communicable diseases).

Isang dahilan dito ang pagiging popular ng processed food o fast food. Sa ganitong mga pagkain, hindi masyadong nababantayan ang mga sangkap na inihahalo tulad ng dami at sukat ng panimplang asin, mantika at iba.

Upang maiwasan ang mga karamdaman, narito ang ilang tip na dapat sundin:

. Huwag manigarilyo
. Iwasan ang pagkaing matataba at maalat.
. Dagdagan ang pagkain ng gulay at prutas
. Bantayan ang presyon – regular na magpakuha ng blood pressure
. Regular na mag-ehersisyo
. Panatilihin ang wastong timbang
. Magkaroon ng sapat na pahinga at libangan
. Iwasan ang sobrang pag-inom ng alkohol

Malugod na pagbati sa mga nanalo sa nakaraang “GREATEST KATAWANG PANGPORMA” na ginanap noong ika-pito ng Enero, 2014 sa Angeles City, Pampanga. Ito ay sila:

1st Place – Rachel Doca (Midwife) – Community Health Office
2nd Place – Marivic Bosi (Midwife) – Community Health Office
3rd Place – Harold Morales – Provincial Engineering Office
4th Place – Frederick Allam – Provincial Planning and Development Office
5th Place – Hernan Tubangui – National Statistic Office

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 21, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: