RSS

Timek ti Barangay 1st District (04/21/2014)

29 Apr

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BGY. TITO DELOS SANTOS CANDELARIO
BGY. RAPULI, STA. ANA, CAGAYAN

Tubo ni Kapitan Tito Candelario iti Bgy. San Vicente, Gattaran, Cagayan, nagserbi iti nasurok nga 20 anyos kas Barangay Kagawad ti ama na ken agdama nga Kapitan iti nasao nga Barangay ni Christopher Candelario nga kabsat na.

Idi 2002, naikamang iti Barangay Rapuli, Sta. Ana, Cagayan, ni Tito Delos Santos Candelario, balun na iti adal na a kas graduado iti Bachelor of Science and Industrial Education (BSIE), kapadasan na a kas Clerk ti Munisipyo ti Gattaran iti innem (6) a tawen ken clerk ti Provincial Board of Cagayan ti tallo (3) nga tawen. Kabayatan ti panagindeg na iti Bgy. Rapuli, nakita na ti nagadu nga parikut daguiti lumugar, nangruna daguiti mannalon. Umuna, nalubo iti dalan nu panagtutudo, maikadwa, nakupay ti danum nu itempo iti tikag ket kakaasi da nga agaramid ti padul tapno adda mapan nga danum ti pagtatalunan, ken maikatlo awan ti kamarin nga pagu-ummungan da. Nasair ti rikna na ket inyarungaing na daguita nga problema ti Gobernador ti Cagayan. Naaramid na daguita nga sakripisyo nga uray awan pay idi iti takem na ti Barangay ken awan pay idi iti kabukbukudan da nga balay ken baket na. Nagtultuloy ti panangasikaso na kadaguiti nadumaduma nga problema iti Barangay kas iti panagkasapulan ti Barangay Patrol Car ken pannakagabur ti kalakungan nga nakaipasdekan ti baro nga pagadalan ti Rapuli Elementary School. Inyasideg na daguita nga problema ken Gobernador Alvaro “Bong” T. Antonio ket nangted iti One Hundred Thousand Pesos (Php100,000.00) nga panggatang ti Patrol Car, inpabulud na pay daguiti Provincial Equipments. Nagtultuloy iti panagaramid na kadaguiti pagsayaatan ti bumaranggay babaen ti pannakitinnulong daguiti aktibo nga opisyales ti barangay. Kas iti pannakaipasdek ti dua nga kamarin nga pakairamanan ti Palay Shed nga naggapu ti Department of Agriculture, pannakaaramid ti kalsada nga mapan iti Barangay Hall, pannakasemento ti Barangay Roads, pannakasemento ti Farm to Market Road, pannakaaramid ti Botika ti Barangay ken Health Center, pannakaipatakder ti Flat Bed Dryer, pannakaaramid ti tallo (3) nga Multi-Purpose Drying Pavements (MPDP) ken pannakasilaw daguiti kalsada. Daguita ti nagibasaran daguiti lumugar tapno ilayon da isuna idi 2010 ken 2013 Barangay Election.

Nainayon na pay, bayat ti umasideg nga panagleppas iti termino na a kas ama ti barangay, yararungaingna ken Gobernador Antonio iti panakasemento iti dalan nga agturong iti Rapuli Barangay Hall ngamin inaldaw aldaw daytoy nga ususaren daguiti lumugar.
Daguiti programa ken proyekto nga kayat na pay nga aramiden ket ti pannakaited ti libre nga vegetable seedlings, libre nga seedlings ti naduma-duma nga klase ti kayo, ken agtultuloy nga panangited iti libre nga toilet bowls kadaguiti agkasapulan.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 29, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: