RSS

Timek ti Barangay 1st District (04/28/2014)

05 May

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BARANGAY MARLON C. ABUYUAN
BGY. TALLUNGAN, APARRI, CAGAYAN

Iti Barangay Tallungan ket maysa kadaguiti kadakkelan nga barangay iti ili ti Aparri, Cagayan. Idadauluan iti nagaget, naanus nga ama ti barangay nga ni Punong Barangay Marlon C. Abuyuan.

Bayat iti panagtugaw na a kas kapitan ti maikadwa nga termino, adu ti naaramidan na kaduana kadaguiti miyembro ti konseho na nga pagsayaatana ken pagdur-asan ti barangay. Naduma-duma nga proyekto ti naipasdek nga pondo ti barangay ken ti Gobyerno Prubinsyal baiten ti tulong ni Gob. Alvaro T. Antonio. Daguitoy nga proyekto pakairamanan daguiti small infrastructure projects ket naisayangkat baiten ti panagtitinulong daguiti opisyales ti uneg ti barangay ken mismo daguiti lumugar.

Kas pammaneknek iti napudno nga pagserbi, naikkan ti barangay Tallungan ti pammadayaw a kas iti: Best Barangay-Municipal Level 2011-2013; Best Punong Barangay – Municipal Level 2011 – 2013, Best Barangay Nutrition Scholar, Best Barangay Nutrition Council Municipal Level 2011 – 2013.

Pagrambakan met iti Barangay Tallungan ti Basketball tournament nga dimmar-ayan daguiti basketball player ti kabangibang  nga barangay, kasta met kadaguiti Non-Government Organizations (NGO), Barangay Officials ken Government Officials.

Nasao ni Kapitan Abuyuan nga iti panagserbi nga napudno ket maysa nga wagas tapnu iti urnos, kappia ken panagdur-as ti maysa nga barangay ket mataginayun.

 
Leave a comment

Posted by on May 5, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: