RSS

Timek ti Barangay 3rd District (04/28/2014)

05 May

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BARANGAY CAPTAIN PAZ T. VELASCO
BGY. ALIBAGO, ENRILE, CAGAYAN

Iti maysa a nasayaat a lider ket saan laeng nga nalaing nga mangiturong nu diket ammuna pay ti dumngeg ken sumurut para ti pagsayaatan ti kaaduan. Addaan ti nasayaat nga kababalin ken pagulidanan ti kabarangayanna. Daytoy ti kapanunutan ni Kapitana Paz kas maysa nga ina ken lider ti barangay Alibago, Enrile, Cagayan. Maysa nga retirado nga mangisursuro iti las-ud ti 41 nga tawen iti publiko nga pagadalan.

Tawen 2010 pinadas na nga tinappugan ti pulitika ket gapu iti kinasimple ken dedikasyon nga agserbi, naikkan isuna ti mandato nga mangituray kas Punong Barangay iti Barangay Alibago. Bayat ti panagtugaw na kas ina iti barangay impangpangrunana ti pannakementena iti kappia ken talna kasta met iti pannakapatakder daguiti madumaduma nga imprastraktura nga proyekto nga pagsayaatan ti amin nga lumugar baeten ti panagtitinnulung ti Barangay, Municipal ken Gobyerno Prubinsyal. Intultuloy na ngarud iti napudno nga panagserbi ket nadanunan ti maikaduwa nga termino nga awan pulos ti nakalabanna. Kas panangipaneknek iti napintas a panangiturong ti barangay, daguitoy daguiti dadduma nga proyekto nga madamana nga indatamtamingen: panangiyemplementar ti Ecological Waste Management, maysa nga motibasyon tapnu iti kabarangayanna ket agbalin nga aktibo ti panagdalus ti aglawlaw, panagmula iti nadumaduma a nateng iti aglawlaw ti balbalay, tapnu ti kasta ket maikkan da ti gundaway a makisalisal para iti Search for Best Zone ken Search for Cleanest and Greenest Zone. Panangiplementar ti Vermi composting maysa nga proyekto nga panagaramid ken panagpaado iti organic fertilizer nga makatulong kas alternatibo nga aramaten daguit aktibo nga agmumula ti natnateng, pagay ken mais.

Agyamyaman pay ni Punong Barangay Paz agraman kadaguiti opisyales na ken ti amin nga agindeg ti Barangay Alibago kenni  Gobernador Alvaro T. Antonio, iti tulong pinansyal nga impaay ti gobyerno prubinsyal para iti madumaduma nga proyekto nga pagsayaatan iti amin nga lumugar ti Barangay Alibago.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 5, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: