RSS

Timek ti Barangay 2nd District (06/02/2014)

10 Jun

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BGY. ROGELIO VILORIA IBUOS
BGY. DIBALIO, CLAVERIA, CAGAYAN

Iti deppaar na a sumingsingisingan ti lumlumgak nga init iti daya ditoy mo a masarakan ti Bgy.Dibalio ti ili nga Claveria iti daytoy a probinsiya.Maysa kadagiti barangay nga addaan ti kompleto nga pagadalan ti elementarya ken ditoy met ti nakaipasdekan ti mabigbigbig nga pagadalan ti sekondarya “Claveria Rural and Vocational School”. Nanumo a barangay ngen napintas ti panakatarawidwid na maigapu ta naaddaan ti natakneng nga ama ken lider awan sabali nu saan a ni Hon. Rogelio Viloria Ibuos.

Daytoy mararaem nga kapitan ket naggapu ti simple a pamilya, managtulong ken nalaka nga asitgan, addaan napintas nga panangibagi iti sibubukel a konseho na ken kadaguiti kabaranggayan na.

Nangrugi ti serbisyo publiko kas maysa a brgy.tanod, sana pinadas ti nakibalubal kas konsehal a nagtakemanna iti naminduwa a termino. Kas awis ti kalugaranna nakibalubal ti kinakapitan ket napagasatan, adda isunan ti maikadwa nga termino ita nga agdama.

Nalawa ti tanap a pagtaltalonan daguiti taga Dibalio masarakan daguitoy nga pagtatalonan ti nadumaduma nga benneg kas kadagiti sumaganad:Zanjera Villa Baja, Zanjera Dibalio, Zanjera Cadaanan ken Zanjera Zalpad. Daguitoy a Zanjeras ket aglasat iti nagbebeddengan daguiti banbantay narigat ti dalan aglalo nu panagtutudo, marigatan daguiti lumugar nga agibaba kadaguiti apitda. Iti naunday nga tiyempo daytoy ti iyununnoy daguiti agindeg ken mannalon, nakita ngarud daytoy ti ama ti prubinsiya ni Gobernador  Alvaro T. Antonio maigapu met laeng iti panangidalan ni kapitan Rogelio Ibuos, naikkan daguitoy nga pakaseknan iti atensiyon. Napasayaat daguiti kalsada wenno dalan nga agturong kadaguiti pagtatalunan, makaserreken daguiti nadumaduma a klase daguiti lugan, naaliston ti panagibaba kadaguiti produkto ken apit nu tiyempo ti panagaani. Mainayon pay kadaguita a pagnam-ayan ket ti panaka konkreto ti sumagmamano a paset ti barangay road a sumrek kadaguiti purok. Gapu kadaguiti pondo nga naggapu iti barangay, munisipyo, congress ken ti prubinsya. Naaramid amin daguitoy a pagnamayan daguiti lumugar. Iti agdama babaen manen ti tulong ti gobyerno prubinsiyal ket malpas iti kabiitan a panawen ti panaka recrap ken panakaaramid daguiti drainage canal tapno addaan iti umiso ken nasayaat nga pagdalanan ti danum nu tiyempo iti panagtutudo tapnon saanen a malayos daguiti balbalay kasta met nga madama a maipatakder ti Health Center ken Session Hall ti nasao nga barangay.

Para kadaguiti agindeg ti Barangay Dibalio, mangnamnama da ti adu pay nga tulong nga ited ti administrasyon Ni Gobernador Alvaro T. Antonio tapno agtultuloy ti progreso ti Bgy. Dibalio, agtultuloy ti progreso ti ili a Claveria ken intero a tanap ti Prubinsiya ti Cagayan.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 10, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: