RSS

Timek ti Barangay 1st District (06/09/2014)

16 Jun

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BARANGAY DIOSDADO YCHIN
PARADA-BATO, STA. ANA, CAGAYAN

Ti Barangay Parada Bato ket maysa kadaguiti kababasitan ti populasyon na ti ili a Sta.Ana.Nupay kasta,saan a maudi kadaguiti kabangibang a barbaangay agsipud ta napintas ti liderato daguiti opisyal nga ipanguluan ni Kapitan Diosdado Ychin.Nakunana nga ti panangitimon ti naprogreso a lugar ket panagiinnayat ken panagtitinnulong.maysa kadaguiti napintas a maaramid ti uneg ti barangay ket ti pasalip ti pangpatanor kadaguiti kadadakkelan a “SANDIA” wenno “PAKWAN” a maararamid kada taw-en tunggal  madanun ti panagpiesta ti barangay.

Ti nasao a pasalip ket imatmatunan met ti EAST-WEST CORPORATION a ti mangabak ket maikkan ti premyo na a naduma duma a bukbukel a maimula maigapu ta ti nasao a, barangay ket nalawa ti sektor ti Agrikultura. Kas nakuna ,maigapu ta nalawa ti sakupaen ti agrikultura, maysa kadaguiti pakaseknan daguiti bumarangay ket ti pagbilagan ken pagikamanganda ti apitda nu tiyempo ti panagaani. Ket ngarud babaen met laeng kadaytoy nagaget nga ama ti uneg ti barangay naikkan sungbat daytoy a pakaseknan,naaddaan da ti Solar Dryer a naggapu ti Gobyerno Ti Umili babaen ti liderato ni Gobernador Alvaro T.Antonio nga isu met a pagnamnam ayan nen dagiuti lumugar.

Mainayon pay naadaan da met ti Multipurpose Hall a maaramat nu adda importante a panagtataripnong ken aktibidad ti uneg ti barangay.
Kadagitoy a tulong ti barangay Parada Bato, napalaus ti ragsak , ken panagyaman da ti Ama tayo ti Prubinsiya.Dawat da pay ta sapay la koma ta agtultuloy latta ti liderato ti Gobiyerno ti Umili tapno agtultuloy ti panag dur as ti prubinsiya ti Cagayan.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 16, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: