RSS

Timek ti Barangay 1st District (07/14/2014)

25 Jul

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BARANGAY Gloria V. Peru
BGY. Paranum, Lal-lo, Cagayan

Nu man pay baro a lider ti mangidadaulo  saan a nagpaudi ti barangay na nu pannakaipakat  ti serbisyo ti pagpapatangan, nakunana  toy nagaget nga ina. Hon. Gloria V. Peru a  saan a  lapped ti kina agdadamo nu  iti adda ti puso ket agserbi a napudno.

Daguitoy a pammaneknek ket ibuksilan  daguiti nadumaduma a gangwat  ken aramid daguiti nadutukan a mangidaulo ti pagpandayan linteg ti uneg ti barangay kas koma daguiti  sumaganad nga aktibidades ken programa:

Pannakabuangay   kadaguiti nadumaduma a komiti para kadaguiti adu a programa ti barangay ken ti panagpili kadaguiti mangimaton kadaguitoy a programa, Pannakaited ti importansiya ken annungen kadaguiti lumugar nga agkalikagum nga agserbi a boluntaryo ti uneg ti barangay para ti pagsayaatan, Pannakapabato ken pannaka tarimaan daguiti kalkalsada nga agturong iti pagtatalunan, Panakabuangay ti  programa para ti livelihood daguiti lumugar tapno manayunan ti inaldaw aldaw a pagbiagan ti tattao ket nangted pay ti dua a dispersal kas pangrugyan ti proyekto, Pannakabukel ti gunglo daguiti agtutubo ket  naaddaan da ti pasalip  ti basketball, Pannakaisayangkat  ti “Tree Planting” kas sungbat   iti direktiba ni BM. Olive Pascual kas panangipakita ti suporta ti Clean and Green program ti gobyerno prubinsiyal, Panakaited ti mandato kadaguiti amin nga adda takem na ti uneg ti barangay para ti panagserbi da ti uneg ti komunidad  tapnu mataginayon ti kinadalus daguiti kalkalsada, panaka arbas daguiti kaykayo, ken ro-ot  ti sakupen ti barangay. Mainayun pay daguiti ordinansa a naipaulog para ti pagsayaatandaguiti lumugar; Masapul a kada tunggal balay ket  addaan ti pagmulaan na ti nateng  iti arubayan, ke’t agmulta ti saan a sumurot  ti dayta nga pagannurutan. Panakaiparit ti agiwara, agibelleng kadaguiti amin a klase ti basura ken rugit ti uneg ti barangay. Pannakaisayangkat  ti maysa nga  ordinansa ti barangay para kadaguiti amin nga ina a masapul nga agpasusu da ket saan da nga agusar ti alternatibo a wagas para ti panagpasusu. Panaka aprobar ti barangay resolution a naisumite ken BM. Pascual para ti 10 (sangapulo nga units ti jetmatic hand pump with complete accessories) a maited kadaguiti  lumugar nga addaan ti lukat nga bubon (open dug well), kamaudiananna, sinigurado na nga amin a papeles wenno clearances a masapul daguiti bumarangay ket maited ti mismo nga aldaw nga pannakasapul da. Daguitoy daguiti sumagmamano nga naileppas toy nagaget nga ina ken iti agdama adu pay daguiti napipintas nga plano na para ti pagsayaatan ti barangay, Paranum ken ti lumugar KANGRUNAAN NA; adu pay daguiti pakaseknan ti barangay  a naiyasideg nan ti Gobyerno Prubinsiyal ket mangnamnama ti suporta da Gob. Alvaro Antonio ken Bise-gob. Odi Fausto.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 25, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: