RSS

Timek ti Barangay 2nd District (07/21/2014)

01 Aug

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. MABITBITNONG, STO. NIÑO, CAGAYAN

Ti barangay Mabitbitnong, Sto. Niño, Cagayan ket maysa kadaguiti kababassitan iti ili a Sto. Niño. Masarakan iti dayaen ti mismo nga ili iti Sto. Niño nga iti dayaen na ket maysa nga Barangay iti ili nga Alcala, Cagayan. Daytoy nga barangay ket maawagan ti Cabuluan, Alcala, Cagayan. Kangrunaan nga pagsapulan daguiti lumugar ket panagmula ti pagay, mais, nateng ken dadduma pay. Ti Mabitbitnong ti pakasarakan ti nalawa nga pagmulaan ti mais ken pagay.

Gapu ti ayat ni Kapitan Regino Palanggoy nga agserbi kadaguiti kalugaran na. Napanunot na ti dimmawat ti maysa a proyekto ti ahensia ti Department of Agriculture (DA) babaen ti tulong ni Mayor Andrew Vincent Pagurayan nangnangruna ti tulong ni Governor Alvaro “Bong” Antonio Napatgan daytoy nga proyekto, napatakder ti bassit nga DAM ken Small Water Impounding Projects (SWIP). Ti umuna nga termino na nagserbi a kas Kapitan ti barangay, adun daguiti pagnam-ayan ti lugar inaramid na. Malaksid ti DAM wenno SWIP, nabang-aran daguiti mannalon ti barangay na ken ti kaabay na a barangay Centro Sur, Sto. Nino, Cagayan ta mamindua da metten nga agapit ti pagay iti las-ud ti makatawen. Naikkan da pay iti fish cage iti dam nga naggapu met lang iti DA tapno mapupukan ti tilapia banag a pakairanudan daguiti lumugar ken ti kabangibang na pay a barangay.

Maysa pay nga inaramid ni Kapitan Regino Palanggoy ket pinapintas na ti Mabitbitnong Primary School. Nagaramid pay ti baro nga Barangay Hall babaen ti tulong ni Governor Alvaro “Bong” Antonio. Napasemento ti dadduma nga paset ti kalsada iti uneg ti barangay. Napatakder ti dua kadisso nga pavement ti nasao nga Barangay banag nga pagnam-ayan daguiti mannalon.

Kas programa ti umuna nga nagtakem ket intultuloy na ti Feeding Program kadaguiti malnourished nga ubbing iti uneg ti barangay. Naaramid na daytoy baben ti tulong ti nadumaduma nga NGOs nga naayat tumulong ti nasao nga lugar.

Maysa pay nga programa na ket isu ti para kadaguiti agtutubo iti lugar kas ti Drug Addiction ken ti panangsuportada ti Sport a paggaayat daguiti agtutubo. Iti kalkalpas a fiesta iti barangay idi April 27-28, 2014, adda met naur-ur babaen ti tulong daguiti dimmar-ay nga isu met ti nagasto para ti pannakapapintas ti Barangay Chapel. Nabunongan ti bubon a Dug Well ken Jetmatic daguiti lumugar nga agkasapulan.

Kada tawen adda Tree Planting iti uneg ti barangay. Dakkel met ti pagyaman daguiti adu nga nangiburay ti tultulong ti Barangay kas kuma ti tulong pinansyal a naggapu ti Provincial Government ti Cagayan nga idaulwan ti nagaget nga ama ti Prubinsya, Governor Alvaro “Bong” Antonio ken Bise-Gobernador Leonides “Odi” Fausto.

Mangnamnama da ngarud nga agtultuloy koma ti ayat ken tulong pinansyal daguiti nadumaduma a sekta ti gobyerno ken NGOs tapno maipatungpalda daguitoy nga arapaap a makatulong ti lugar.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 1, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: