RSS

Timek ti Barangay 2nd District (08/25/2014)

02 Sep

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. NAMUCCAYAN, STO.NIÑO, CAGAYAN

Iti nakakaskasdaaw nga aramid ket saan nga iti panagtilmon ti maysa nga espada wenno panag baddek iti beggang nu di  iti panagbalin ti maysa  a lider a napudno a sanggir ti serbisyo publiko.

Balikas nga imbuksilan daguiti napintas nga aramid ken umiso a panakaipakat ti proyekto para pagsayaatan ti kaaduan ti Bgy. Namuccayan.

Kas ababa a panangiladawan. Daytoy a barangay ket masarakan iti nagbebeddengan ti sumagmamano a barangay a bumallasiw iti karayan kas koma iti Bgy. Tammuco ti amianan, Felicitas ti laud, San Manuel ti  abagatan  kasta met ti bgy. Nag-Uma  iti daya. Addaan nalawa a pagtatalunan ken pagmulaan iti natnateng.

Natalna a barangay nga idadauluan ti natakneng a kapitan ken ama ni Kapitan Marlon S. Medrano.

Kas mangiturung iti barangay, saan a nailinged kenkuana daguiti adu a pakaseknan ken problema a masapul a maikkan iti sungbat ken solusyon.

Nagnunumuan da ngarud kadaguiti opisyales na a pagtitinulungan da nga ibirukan iti solusyon dagitoy a pakaseknan.

Babaen iti anep ken napudno a pannakikadwa ken tulong ni apo mayor Andrew Pagurayan inyasideg ni Kapitan Medrano iti Ama ti Gobyerno Ti Umili daguiti arungaing ti kabaranggayan na ket saan ngarud a napaay. Inruknoy ni Gobernador Alvaro Antonio ken Bise Gobernador Odi Fausto  ti tulong iti barangay na para mausar iti pagsayaatan ti amin nga agindeg iti Namuccayan. Umuna gapu ta nalawa iti pagtatalunan naikkan da ngarud iti Multi-Purpose drying pavement, mainayon pay ti pannaka pabaro ti tallo (3) a classroom (marcos type) tapno mausar daguiti agad adal iti Integrated School, pannakaipasdek ti Dug well a paggapuan iti danum a maaramat daguiti mannalon nu makamtod da iti danum nu tiyempo iti panagtatalon. Idi 2013, naikkan da iti Php100,000.00 pesos para slope protection.

Saan met a naudi daguiti organisasyon iti uneg ti barangay, maragsakan met daguiti kameng ti Namuccayan Vegetables Growers Association ti proyekto nga inted ti Gobyerno Ti Umili kadakauda. Naikkan da pay iti maysa nga unit ti Motorized banca,  monoblock chairs ken computer sets a mausar ti pagadalan nga adda iti uneg ti barangay.

Kadaguiti amin a tulong ti gobyerno prubinsyal  napalaus ti panagyaman daguiti agindeg, indawat toy  mararaem a kapitan a sapay la koma ta agtultuloy ti suporta ti Gobyerno Ti Umili  iti barangay na.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 2, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: