RSS

Timek ti Barangay 3rd District (08/25/2014)

02 Sep

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. CASINGSINGAN NORTE, AMULUNG, CAGAYAN

Ti pudno nga panaggobyerno ket awan pilpilyen uray sia- asino awan met pilpilyen na a lugar adayo man ken asideg idanun na ti pudno a serbisyo.

Ti barangay Casingsingan Norte ket masarakan iti lauden a paset iti ili nga Amulung, maysa kadaguiti kasulinekan a lugar. Maysa a pakaseknan daguiti lumugar ket ti kinarigat ti dalan nu tiyempo ti panagaani, napalaos ti rigat daguiti mannalon nga agidalyasat kadaguiti apit da.

Idi October 2007 umuna a termino ni Kapitan Ruben Fernando Martinez, nagnunumuan da kadaguiti kameng ti konseho na nga masapul a maikkan solusyon ti nasao a pakaseknan idanun da daytoy a problema ken  Gobernador Alvaro T. Antonio. Saan da ngarud a napaay  naikkan da iti financial assistance para iti pannakapasayaat ti daldalan nga adda iti masakupan ti barangay.

Napasayaat ngarud daguitoy iti kabiitan a panawen. Babaen iti panakatarimaan daguiti dalan saan laeng a daguiti bumarangay iti natulungan na. Nakatulong pay daytoy kadaguiti sabali a barangay nangruna kadaguiti agindeg iti barangay Calintaan ken barangay Caratacat. Uray tiempo ti panagtutudo saan laengen a kuliglig ti makadalyasat uray payyen jeep, van, tricycle ken motorsiklo.

Dakkel la unay ti panagyaman ni Kapitan Martinez ken iti kameng ti konseho na kasta met daguiti lumugar ket dawat da nga agtultuloy koma ti tulong ken suporta ti Gobyerno  iti Umili tapno agtultuloy ti progreso kadaguiti amin a barangay iti intero a tanap ti prubinsiya ti Cagayan.

Daguiti dadduma pay a tulong a naited ti barangay  Casingsingan Norte, ket daguiti sumaganad: Box culvert nga agturong iti farm to market road ken tallo a drying pavement.

Nakuna pay toy nagaget nga Ama ken lider ti Brgy. Casingsingan Norte nga nanipud idi 2007 ken iti agdama adayun ti nadanun ti barangay na gapu kadaguiti saan nga agsarday a tulong nga it- itden  dagiuti mangidadaulo ti Gobyerno iti Umili.

Agyaman Gobyerno ti Umili!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 2, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: