RSS

Timek ti Barangay 3rd District (09/01/2014)

18 Sep

 

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PUNONG BARANGAY PETER DECENA
BGY. MADDARULUG SUR, ENRILE, CAGAYAN

Saan mo a damagen nu ania iti maaramidan ti komunidad kenka. Damagen iti mismo a bagim nu ania iti maaramidam para iti panagprogreso iti komunidad.

Balikas a mangiladawan iti tarigagay daytoy aktibo a tao nga addaan napintas a sirmata para ti barangay na. Kas nakuna “ during my early age I already dream of what Maddarulug Sur would be.” Daytoy ngarud iti nagbalin a karit tapno matun-oy na iti arapaap na a tumulong tapnu maibiag iti napintas a sirmata na para iti Bgy. Maddarulug Sur. Idi naikkan iti gundaway nakibalubad iti dangadang ti pulitika ti uneg ti barangay. Kas nakita met daguiti kabarangayan na ti regget ken kinapudno na nga agserbi inted da ngarud kenkuana iti talek, nangabak iti eleksyon ket nagbalin nga ama ti barangay Maddarulug Sur.

Bayat iti panagtugaw na nakunana saan na nga ammo nu kasanu a mangrugi kadaguiti napipintas a plano na. Kinapatang na ti kameng ti konseho na. Kasta met tinakwat na nu ania daguiti umiso a kasapulan ti komunidad kalpasan na immasideg kadaguiti lideres nga ammo na a makatulong kenkuana tapno maibanag daguiti proyekto nga ararapaaen na a maipakat iti barangay. Gapu iti anep na saan ngarud a napaay. Daguitoy ngarud daguiti dadduma nga proyekto nga naileppas a naited kenkuana iti panagtultuloy ti panagtakemna; Continuation of multi-purpose hall nga inted daguiti sumaganad nga opisyales Gob. Alvaro T. Antonio, Bise-Gob. Leonides Fausto, Mayor Robert Turingan ken Cong. Randolph S. Ting, Additional Streel lights, Pernamnent Barangay Nursery ken dadduma pay.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 18, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: