RSS

Timek ti Barangay 3rd District (09/15/2014)

23 Sep

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. ABOLO, AMULUNG, CAGAYAN

Ti barangay Abolo ket masarakan iti  ballasiw ti karayan nga adda iti dayaen ti Bgy. Anquiray, addaan ti nalawa a pagmulaan iti mais, tabako ken nateng. Kas kapada daguiti dadduma a barangay adu met daguiti pakaseknan  ken kayat daguiti agindeg a mapasamak iti uneg ti barangay ngarud babaen ti panangidaulo ti nagaget nga ina ken lider iti uneg ti barangay  ni kapitan Grace A. Reyes  in inut a naipatungpal daguita a pakasekna babaen met laeng iti suporta ti Ama ti Gobyerno Ti Umili  ni Gob. Alvaro “Bong” T. Antonio ken Bise-gob. Leonides Fausto ken ti kameng ti gobyerno prubinsyal in inut a naisayangkat daguita a pakaseknan kas kadaguiti sumaganad; panaka paadda iti struktura ti koryente, panaka konkreto iti dalan ken pondo a mausar  para iti peri meter fence iti aglawlaw ti barangay hall. Amin daguitoy a proyekto ket pagnamnamayanen daguiti agindeg iti Bgy. Abolo.

Mainayun pay ditoy iti nakaikabilan ti Bangka a mausar a libre a naggapu iti LGU a mausar met dagiti mapan iti kabangibang a barangay iti ballasiw a karayan kasta met daguiti rumwar a mapan iti Amulung East.

fancy-line-hi

BGY. TABANG, STO. NIÑO, CAGAYAN

Lagipen ti Barangay Tabang, Sto. Niño, Cagayan, ti immune a nagbalin nga ili ti Sto. Niño, ili a nagbalin a Barangay, maikadua a Barangay kalpasan ti Virginia nu aggapu ka ti ili iti Piat. Adda uppat a Sitio Inammay, Nagusiran, Masid ken Calayab, dituy ti paggapuan ti adu a produkto a mais ken pagay.

Ti Barangay Tabang ti pakasarakan ti nakaipasdekan ti maysa kadaguiti kadaanan ken kadakkelan a simbaan. Pinundar daytoy daguiti espanyol idi tawen 1600. Puro nga bricks ti materyales nan gem daksanggasat ta nadadaelen iti kalamidad. Plano da nga pagbalinen a pasyaran agraman pakaitakderan ti water system.

Bayat ti panagtugaw ni Gobernador Alvaro “Bong” Antonio ken umuna a termino ni Mayor Andrew Vincent Pagurayan ket nakita da ti kasasaad ti tunggal Barangay babaen ti panagbisita da. Ngarud tapnu pumintas ti kasasaad iti barangay ken maited ti kalikagum daguiti agundeg para iti pagsayaatan da ti Gobyerno Prubinsyal para ti pannaka ipatakder ti Tabang Barangay Hall, Day Care Center School, Solar Dryer, pannakapabato daguiti eskinita, pannakapapintas daguiti street lights, drainage canal, gymnasium ti Barangay, waiting shed ken bin-I nga mais ken pagay kadaguiti nadangran ti kalamidad nga mannalon.

Babaen kadaguitoy a proyekto na riing iti lgip daguiti tattao nga idaulwan ni Barangya Captain Cesar Cuntapay, Jr. nga nu man pay saan nga ili ti Bgy. Tabang babaen ti suporta ti ama ti Gobyerno Ti Umili – ni Gob. Alvaro “Bong” T. Antonio ke Bise-gobernador Leonides “Odi” N. Fausto. Naipangato ti kalidad it panagbiag daguiti agindeg. Inyebkas toy nagaget nga ama ken lider iti naimpapusuan a panagyaman da, nakuna na pay a mangnamnama da, ta kadaguiti sumaganad nga aldaw agtultuloy ito suporta tapnu daguiti arapaap para iti barangay Tabang ket agballigi.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 23, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: