RSS

Timek ti Barangay 1st District (10/07/2014)

13 Oct

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

Bgy. Kapanikian, Sta. Ana, Cagayan

Baryo  nga nagrusingan  daguiti napintas nga aramid, napudno a panakikadwa iti  Gobyerno Ti Umili ken umisu a panakaipakat ti proyekto para pagsayaatan  ti barangay. Natalna a barangay nga idadauluan dagiuti natatakneng a lider nga idaulwan toy nagagget a kapitan Alex G. Viernes.  Kas  nangiturong  iti barangay, saan a nailenged kenkuana daguiti adu a pakaseknan ken problema a masapul a maikkan ti sungbat ken solusyon. Nagnunumuan da ngarud kadaguiti opisyales na a pagtitinulungan da nga ibirukan iti solusyon dagitoy a pakaseknan.

Babaen iti anus ken tulong ti  nagawan a Mayor Vic Rodriguez inyasideg na ni apo kapitan ken Gobernador Alvaro “Bong”  Antonio ken bise Governador Leonides “Odi” Fausto tap-nu ditoy da nga ibaga daguiti pakaseknan  ti Brgy. Kapanikian. Umuna, ti dawat da a barangay service tapnu adda mausar daguiti agindeg nu adda pakaseknan nga  importante ken emenrgency, gapu ta daytoy a barangay ket adayo iti hospital, nakita ngarud ti Ama Ti Gobyerno Ti Umili ti importansiya na daytoy a dawat ket saan da ngarud a napaay kadaytoy a kiddaw naikkan da iti barangay service a naggapu ti Agbiag Party Lists babaen iti tulong met ni Cong. Patrick Antonio kabsat toy mararaem nga ama iti prubinsya ti Cagayan.

Naaddaan da met kadaguiti  streetlights iti uneg ti barangay tapnu uray madanunan ti sipnget  dagiuti agindeg nga aggapu iti pagsapulan ket awan pagbutngan da ta nalawag ti sakupen ti barangay. Gapu ta kurang ti alad ti eskwelaan nga adda iti uneg ti nasao a barangay  nagaramid iti konseho ti resolusyon a mapan ken apo Gobernador ken Bise Gobernador ket napalaos  a ragsak da ta napatgan manen iti dawat  da. Nangted da iti Sangagasut a ribo (100,000.00) para iti panaka konkreto ti alad ti nasao a pagadalan, mainayon pay ti pondo a para ti livelihood nga agpaay kadaguiti gunglo daguiti mannalon nga aggatad met laeng iti sangagasut a ribu(100,000.00)  tapnu adda pagpuunan da iti proyekto a kayat da nga ipasdek kas alternatibo a pammataudan da iti pagbiagan da iti inaldaw aldwa nu aglabesen ti panag tatalon.

Kadaguiti amin a  tulong ti Gobyerno Prubinsyal napalaus ti pinagyaman daguiti agindeg, indawat daguiti sibubukel nga konseho a sapay la koma ta agtultuloy ti suporta ti Gobyerno Ti Umili ti barangay Kapanikian ken ti amin a barangay ti Prubinsiya iti Cagayan

Mabuhay Gobyerno Ti Umili.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 13, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: