RSS

Timek ti Barangay 2nd District (10/07/2014)

13 Oct

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

Bgy. Aggunetan, Lasam, Cagayan

Maysa kadaguiti kadalusan, ken kapintasan a barangay iti ili a Lasam. Pagnaedan daguiti nagagaget ken narespeto a  lumugar, agdindinamag iti intero a prubinsiya a pakasarakan iti “Galluan Lagoon” a pagkalkalapan  ken pagtataudan iti kaiimasan a tilapia ditoy Cagayan. Masarakan ti Barangay Aggunetan walo a kilometro abagatan ti Poblacion.

Ti Barangay ket idauluan ti natibker ken nagaget a kapitan, Hon. Eddie Lumelay. Makita daguiti bunga ti kinasaririt ken kinaaktibo daytoy agkabanuag a lider babaen kadaguiti proyekto a naggubuayan iti  agtultuloy a pagsayaatan daguiti lumugar. Gapu iti gagarna nga agserbi kadaguiti kalugaran na, inyuman na kadaguiti lideres ti prubinsiya nga indadauluan ni Gobernador Alvaro T. Antonio amin a pakaseknan ken arungaing daguiti kabaranggayan na  naidawatanna iti tulong pinasiyal ti pannakapasayaat ti Multi-Purpose Building ket pannakaaramid ti Multi-Purpose Drying Pavement a patinayon nga usaren daguiti mannalon nga agbilag kadaguiti apitda nga irik ken mais.

Narway ti pinagtitinnulong daguiti lumugar gapu iti nasayaat nga panangtarawidwid daguiti barangay opisyal isu ti makaigapu nu apay nga mabalin a maipannakkel ken modelo kadaguiti daduma ti barangay  Agunetan, iti Ili a Lasam.

fancy-line-hi

Bgy. Abbangkeruan, Pamplona, Cagayan

Pagwadan Ti Barangay

Nu panagserbisiyo ti barangay saaan a paud-udi ni Barangay Kagawad Luis Decena ti barangay Abbangkeruan, Pamplona, Cagayan. Maysa a retirado kas a religion teacher iti romano katoliko, nu man pay maysa a retirado kayat na pay laeng ti agserbi iti Ili na babaen ti panagserbi na ti   Barangay.

Natenneb  ti serbisyo  nagpaay  a barangay kagawad ti sumagmamano a tawen. Adu a pammadayaw ti nagun-odna. Idi 2013 simrek ti basingkawel ti pulitika ni kagawad Decena ket napagasatan manen a nakarwar ket aglas-term ti 2016.

Kas sanggir iti serbisiyo,ken panagtitinnulong daguiti  mangisursuro ti Abbangkeruan Emelementary School kasta met ti liderato ti Parents Teacher Association nga idaulwan manen toy nagaget a konsehal naaddaan ti nasao a  pagadalan ti Mini Gymnasium a naggapu ti pondo ti Gobiyerno Prubinsiyal babaen ti tulong toy  naayat a Gobernador Hon. Alvaro T. Antonio.

Makuna a pagwadan daytoy a kagawad , ngamin adda kenkuana daguiti talugading a saan mo makita kadaguiti dadduma. Ti bukod na a zona naidumduma ti kooperasyon daguiti pumurok.  Gapu iti napintas a panagtutunos naaddaan da ti Dap-ayan wenno purok center ken maysa a napintas a  Sitio Chapel. Kada bulan agtultuloy ti panagdalus wenno   Boluntaryo a serbisyo publiko  iti benneg daguiti agtutubo.

Mabagbagaanda pay tapnu maigiya da iti nasayaat a dalan ket maiyadayo da kadaguiti madi a bisyo ken aramid a saan a nasayaat.  Amin dagitoy ket aramid toy pagwadan a konsehal.  Naayat a tumulong ken sidadaan nga agserbi. Saan na a pampanunuten ti bukod na a pagsayaatan  nu  di ket  ti pagimbagan daguiti kalugaran na iti ipangpangruna na.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 13, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: