RSS

Daniw Ti Umili (11/24/2014)

15 Dec

peoples action masthead final jpeg

 

BIAG NI MANNALON
(Jackieward I. Yague)

Biag ni mannalon pudno a narigat…
Isakripisyo na ti bumangon nasapa a
bigat…
Iti talon inna turungen tapnu pagay na
inna taripatuen

Biag ni mannalon ket napnuan ragsak
Aglalo nu tiempo apit ket naruay isem
na di marsaat
Tay bannog ken puyat na nasubadan
napintas a gasat…

Biag ni mannalon adda met paset ni
sanaang
Aglalo dumteng daguyemyem tay layus
a kunada
Mapangiwingiwing ulo kudkuden na, tay
namnamaen nga apit ket
nadeppesen…

Ngem ni mannalon isu’t dur-I ti pagilian
Uray produkto na tay presyo kanayun
nga  bumaban
Di agsardeng nga agmulan para
pagsayaatan tu kaaduan…

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 15, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: